Volební program KSČM pro volby do zastupitelstva v Ostravě – Porubě na léta 2014-18

12.09.2014 12:35

  Volební program KSČM pro volby do zastupitelstva v Ostravě – Porubě na léta 2014-18

Vážení spoluobčané,

   dovolujeme si Vám předložit volební program

Komunistické strany Čech a Moravy

pro volby do Obvodního zastupitelstva městského obvodu Ostrava  -  Poruba.

   Naším společným zájmem je žít v místě, které nám dává pocit jistoty, kde můžeme uplatnit svá práva, ale i osobní odpovědnost.

   Jsme pro zachování všech pozitivních hodnot, které sloužily a slouží k obecnému prospěchu, vytvořených předchozími generacemi. Ty jsme povinni rozšířit a předat dál, generacím následujícím.

   V našem volebním programu chceme prosazovat především zájmy těch, kteří vytvářeli a vytvářejí hodnoty svou poctivou prací.

   Pokud dáte ve volbách svůj hlas naším kandidátům, budeme společně s Vámi uskutečňovat tyto cíle, které jsou základní, nikoliv však vyčerpávající:  

1.      Životní prostředí je významný prvek ovlivňující spokojenost a pohodu obyvatel

-          Proto budeme působit k navýšení rozpočtu na programy zlepšující a zdokonalující životní prostředí.

-          Poněvadž některé chodníky, silnice a cesty mají k dokonalosti daleko, hodláme vyžadovat jejich opravy v širším měřítku.

-          Upravíme okolí našich domů přidáním laviček, odpadkových košů,  veřejného osvětlení a tam, kde je to nutné budeme chtít instalovat speciální osvětlení přechodů pro chodce.

-          Přerostlou zeleň upravíme tak, aby nepřekážela veřejnému osvětlení, dopravnímu značení, nestínila naše okna a nevytvářela zákoutí pro působení různých nekulturních živlů.

-          Nemáme nic proti chovu psů občany, sami mnohdy psy vlastníme, ale budeme postihovat ty, kteří po nich na veřejných plochách neuklízejí.

-          Postupně vyměníme ty odpadkové koše, které neplní svou funkci za jiné, takové, které navíc umožní třídění odpadu.

-          Protože KSČM má zájem pro trvale kulturní životní prostředí v Porubě, podpoří vznik obecní organizace, která bude trvale a každodenně zajišťovat všechny práce související s udržováním čistoty, sadovou úpravou, sekáním trávy, úpravy chodníků v zimě, tedy veškeré komunální činnosti, které se dnes provádí prostřednictvím najatých firem. Nově zřízená obecní organizace může s výhodou zajišťovat i veřejně prospěšné práce, umožnit nezaměstnaným výdělek a zachování pracovních návyků, případně je i trvale zaměstnat.

-          Na webových stránkách obvodu necháme zřídit jednoduchou aplikaci, která umožní občanům hlásit nedostatky v údržbě i poslat fotografie objektu, který vyžaduje opravu a uvedení do řádného stavu.

-          Chceme snížit znečišťování ovzduší zplodinami motorových vozidel cestou podpory městských orgánů při rozšiřování, zlevňování a nakonec i postupným zavedením bezplatné městské hromadné dopravy v Ostravě.

2.      Bezstarostné bydlení a aktivní život rodin

-          Naší zásluhou se neprodávaly bytové domy cizím osobám, ale vzniklým bytovým družstvům z řad stávajících nájemců.

-          V příštím období budeme působit, aby bytový fond, který nebyl dosud privatizován zůstal v majetku obce.

-          Podpoříme hnutí směřující ke zrušení místních poplatků za odvoz komunálního odpadu a to zejména v případě, že odpad je rozsáhle tříděn.

-          Budeme vyvíjet tlak, aby plánovaný Logistický park, který má být zřízen v dosud nenarušeném území Poruby, nenarušoval životní prostedí.

-          Na základě zájmu občanů navýšíme kapacitu mateřských školek a zřídíme dětské jesle.

-          Podpoříme vznik a provoz sociálního bydlení pro mladé rodiny a matky samoživitelky.

3.      Kultura a sport

-          Budeme pokračovat v rozumném budování nových cyklostezek.

-          Podpoříme co nejrychlejší výstavbu cyklostezky souběžně se Svinovskými mosty, aby byla Poruba pro cyklisty funkčně napojena na ostatní město.

-          Rekonstrukci Domu kultury Poklad považujeme za významný počin.

-          Maximálně využijeme dotace z EU ve všech oblastech a budeme sledovat způsob jejich využití.

-          Podpoříme výstavbu nových sportovních hal.

-          Školní hřiště otevřeme veřejnosti.

-          Otevřeme diskuzi o budoucnosti sportovního areálu VOKD.

4.      Zlepšení silniční dopravy

-          Podpoříme výstavbu nových kruhových objezdů.

-          V rámci řešení statické dopravy v Porubě budeme iniciovat výstavbu parkovišť a také podzemních garáží, kde střecha slouží jako dětské hřiště.

-          Nebudeme tolerantní k parkování mimo vymezené prostory, jako jsou chodníky, trávníky, či požárně bezpečnostní plochy.

-          Vyvineme tlak na dokončení výstavby silnice „Prodloužená Rudná“ pro odlehčení dopravy, zejména nákladní, na ulici 17. Listopadu.

-          Podpoříme výstavbu nového spojení Poruby s centrální Ostravou tzv. Severního spoje.

5.      Nezapomínáme na seniory

-          Budeme pokračovat v ucelené síti sociálních služeb pro všechny, kteří takovou službu potřebují.

-          Výrazněji podpoříme aktivity zaměřené na zajímavé a příjemné trávení volného času seniorů.

-          Výstavbu domu s finančně dostupnou pečovatelskou službou pro seniory pokládáme za nejvýznamnější přínos pro život starších spoluobčanů.

6.      Posílení bezpečnosti občanů

-          Budeme iniciovat opatření k posílení hlídkové činnosti městské i státní policie. Stále není zcela naplněn slib městské policie vytvořit systém stálých okrskářů pro jednotlivé  porubské  obvody.

-          Podporujeme nasazení monitorovacích kamerových systému v krizových lokalitách.

-          Podpoříme omezení nočních prodejen alkoholu.

-          Nepodceňujeme ani vyšší míru zapojení občanů do řešení bezpečnostní situace v krizových lokalitách.

-          Podporujeme plošný zákaz výherních a hracích automatů v Porubě.

7.      Zastupitelstvo blíže občanům

-          Doporučíme zřízení internetového přenosu ze zasedání obvodního zastupitelstva.

-          Budeme požadovat zveřejňování všech studií a analýz na rekonstrukce ulic, domů a zeleně pořizovaných z peněz obvodu a umožníme, aby občané měli možnost se k těmto problematikám vyjádřit.

-          Pohlídáme, aby finanční prostředky získané v minulých letech prostřednictvím privatizace bytového fondu, byly využity účelným způsobem, především ke zlepšení života občanů.

-          Závažné otázky v Porubě navrhneme posoudit formou občanského referenda.