Z činnosti Levicového klubu žen Boženy Holečkové – Dolejší, Ostrava - Jih za rok 2014

07.06.2015 17:16

Z činnosti Levicového klubu žen Boženy Holečkové – Dolejší, Ostrava - Jih za rok 2014

Činnost hodnoceného LKŽ za uplynulý rok nezaznamenala žádné podstatné změny ve srovnání s minulými lety. Je tedy možno odpovědně konstatovat, že nadále důsledně vychází ze svých stanov a svého společensko-politického poslání a to takovým stupněm iniciativy a aktivity, který koresponduje s věkovou skladbou jeho členské základny. Věkové složení členek tohoto klubu činí v průměru kolem 65let, přičemž nelze u mnohých nevidět nepříznivý zdravotní stav. Tato skutečnost navyšuje oprávněnost společenského uznání a našeho poděkování za jejich příkladnou práci.

 

 

Členskou základnu v současné době tvoří 14 registrovaných členek, z nichž 5 je členkami a 2 aktivistky výboru. V prosinci loňského roku ukončily činnost ve výboru dvě členky a nově za ně byly zvoleny opět dvě členky, takže výbor opět může vykonávat svoji funkci. Výbor klubu se s velkou pravidelností schází na svých výborových schůzích, konaných v prostorách zdejšího ObKR, případně v bytě naší předsedkyně.

 

Základní činnost klubu spočívá v pravidelných návštěvách společensko-politických akcí konaných Městským výborem KSČM Ostrava, jako jsou např. tradiční pietní akty (kladení věnců u významných příležitostí). Dále se členky klubu zúčastňují oslav 1. máje, podílí se na předvolebních akcích, jako je roznos různých materiálů do schránek občanů našeho města, spolupráce se zastupiteli jak našeho obvodu, tak i statutárního města Ostravy. Pokud to zdravotní stav a situace dovolí, některé naše členky navštěvuji akce konané ZO KSČM Brušperk, Slavnost přátelství ve Frýdlantě nad Ostravicí, či pěknou akci Vančurovo Rozmarné léto v Háji ve Slezsku.

Mezi další loňské zdařilé akce daného klubu je možno zařadit hojně navštívenou společensko-kulturní akci na závěr roku, které se vedle členek klubu zúčastnilo neočekávané množství sympatizujících, levicově orientovaných žen. Potěšující byla také návštěva hostů z řad obvodních a městských stranických funkcionářů a zastupitelů za KSČM v městském a obvodním zastupitelstvu. Potěšující je že uvedené přátelské posezení bylo velice vhodně zpestřeno bohatým kulturním programem žáků ZŠ na ulici Kosmonautů ze Zábřehu, o které pečovaly 3 ochotné učitelky. Tato akce se zdařila také díky velké péči ze strany Charitního centra Gabriel, s jehož pracovnicemi jsme navázaly úzké kontakty.

Mezi pozitivní výsledky činnosti klubu lze uvést navázání kontaktů s klubem důchodců ČSAD v Ostravě, kde jsme získaly dvě ženy, které projevily zájem o členství v našem klubu V loňském roce se do naší činnosti zapojily čtyři členky ZO KSČM 3012. Osm žen našeho klubu jsou členkami KSČM. Řada z nás působí v okrskových volebních komisích. Setkáváme se s členkami levicových klubů Frýdek - Místek a Havířov. Velmi nás potěšilo pozvání žen LKŽ Havířov na oslavu patnáctého výročí jeho založení. Tato akce patřila mezi nejzdařilejší tohoto druhu a přítomnost na ní byla opravdu inspirující.

Náš klub spolupracuje s Klubem důchodců Ostrava Zábřeh, LKŽ Jožky Jabůrkové, zúčastňujeme se akcí konaných Svazem žen v Nové Bělé a udržujeme také písemné styky s LKŽ Mladá Boleslav. Dle možností pořádáme besedy se zajímavými osobnostmi našeho města. Pravidelně se zúčastňujeme celorepublikových oslav MDŽ v PČR v Praze. Také spolupráce s občanským sdružením Ruský dům, kdy jsme navštívily několik akcí pořádaných tímto sdružením a spolupráce s Klubem českého pohraničí je pro nás také velkým přínosem.

 

 

Jsme také součástí občanské platformy SPaS. Příspěvky pro CR LKŽ byly odeslány a také jsme přispěly na Růžový sad v Lidicích a v roce 2013 jsme odeslaly na povodňové konto l.000.- Kč. Pořádaly jsme také různá setkání s našimi zastupiteli společně zúčastnily oslav MDŽ jak v Ostravě, tak i celorepublikové oslavy Mezinárodního dne žen v Praze.

V Ostravě ,dne 20.5.2015

Jindřiška  V o z k o v á, předsedkyně klubu