Z interpelace poslance PS ČR René Čipa

20.05.2014 10:35
 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci rychlostní silnice I/11, konkrétně v její části týkající se obchvatu městského obvodu Ostrava-Poruba. Tato komunikace je stěžejní pro tuto část Ostravy a dotýká se asi 90 000 jejích obyvatel. Do doby jejího dokončení dochází stále k přetěžování komunikací a k nepříznivému vlivu na životní prostředí v obvodu a na snižování kvality života jeho obyvatel. Z médií se dnes dovídáme mnoho i rozdílných informací a mnohé z nás by zajímal aktuální skutečný stav. Na tuto stavbu v Porubě čekají již mnoho let. Zakonzervování její výstavby ministrem Bártou ji značně opozdilo. Bylo by také velmi zajímavé informovat občany o nákladech, které si ono zakonzervování stavby vyžádalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a prosím pana ministra dopravy Antonína Prachaře o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Pane předsedající, vážený pane poslanče, stavba silnice I/11, prodloužená na hranice (?) okresu Opava, je v realizaci. Jedná se o jeden z úseků na spojnici mezi Ostravou a Opavou, který prochází zkapacitněním na čtyřpruhové uspořádání. Základní kategorie této silnice jsou S22,5/100. To znamená 22,5 metru je šířka koruny silnice a 100 je předpokládaná rychlost. Délka činí 6,7 km a cena podle dokumentace je 20 - 45 mld. Předpokládané zprovoznění je plánováno na osmý měsíc 2015. To jsou základní údaje.

A teď k vaší otázce. Problémy - chybí stavební povolení na cca 400 metrů silnice v katastrálním území Poruba v Ostravě. Důvodem je nedokončené majetkoprávní vypořádání. Vlastník již vyvlastněného pozemku podal žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě proti vyvlastnění, kde nesouhlasí s výší náhrady a rovněž s cenou za znalecký posudek. Bez předmětného úseku nelze stavbu zprovoznit. Bez znaleckého posudku nelze vůbec ten pozemek vyvlastnit. Pokud nebude problém vyřešen do tří měsíců, nebude splněn předpokládaný termín zprovoznění v osmém měsíci 2015. Krajský soud si nejprve vyžádal stanovisko Vrchního soudu v Olomouci k problematice výše znaleckého posudku. Vrchní soud dosud nerozhodl. Teprve následně potom to bude řešit Krajský soud v Ostravě. Až na základě jeho pravomocného rozsudku může vést Krajský úřad v Ostravě stavební řízení pro zbývající část stavby. Zcela jistě zde dojde k posunu termínu zprovoznění předmětné stavby.

V části stavby, kde již bylo majetkoprávní vypořádání dokončeno, požádali vlastníci o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemky stavby. Bohužel katastrální úřad bez vědomí Ředitelství silnic a dálnic tato věcná břemena zapsal. Ředitelství silnic a dálnic požádalo katastr o opravu chyby a jelikož se jedná o věcná břemena pro jedenáct různých osob, bude se jednat o časově náročnou záležitost. Ředitelství silnic a dálnic s cílem urychleného vyřešení situace připravilo několik variant. Již výše uvedená žádost na katastrální úřad o opravu chyby zápisu do katastru, ale zde lze předpokládat podání odvolání oprávněných z věcného břemene, protože oni jsou zároveň odpůrci této stavby. Snaha o dohodu s oprávněnými z věcného břemene a jelikož se jedná o odpůrce stavby, tak dohoda patrně není pravděpodobná. Třetí nejschůdnější varianta je zajištění práva chůze a jízdy vybudováním lávky v uvedené lokalitě. Tato lávka už v projektu původně byla a je pro ni územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že nedošlo k vypořádání pozemků pro lávku z důvodu odporu vlastníků pozemků dotčených stavbou lávky, proto byla lávka vypuštěna. Nyní Ředitelství silnic a dálnic navrhuje opravené řešení lávky tak, aby nezasahovala do pozemků odpůrců. Předpokládaná cena činí 8 mil., cena přístupové komunikace ke zmíněné lávce 2,5 mil.

Takže závěrem chci říct, že zcela jistě dojde k posunu termínu zprovoznění stavby a konkrétní délka posunu závisí na rychlosti vyřešení obou zmíněných problémů, to znamená soudního řízení a záležitosti vybudování lávky. Financování stavby bylo zajištěno z národních zdrojů a předpokládáme následné financování z úhrady Operační program 2. Děkuji.

=