Zápis z 18. zasedání zastupitelstva SMO

05.08.2016 07:18

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy se konalo 22.6.2016. Přítomno bylo 48 zastupitelů, z toho 9 za KSČM.

Po schválení programu byly projednávány jednotlivé body. Nejprve byly dotazy na zástupce právnických osob, založených nebo zřízených Statutárním městem Ostravou.

S. Juroška měl dotaz, týkající se vyčíslení nákladů na bezplatnou dopravu dětí do 15 let. Dále pak na vyčíslení nákladů na změnu ceny jízdenek na čtyři zóny za cenu dvouzónové jízdenky. Přesné vyčíslení těchto nákladů bude sděleno na příštím zastupitelstvu.

S. Graňák měl dotaz na jednatele společnosti OZO o funkčnosti velkoobjemových kontejnerů, které se samovolně zavírají a ztěžují ukládání odpadů občanů do těchto nádob (zavřou se dříve, než občan stihne odpad do kontejnerů vhodit - hrozí možnost úrazů občanů). Rovněž upozornil, že kontejnery na separovaný odpad jsou přeplněné a nestačí zajistit potřeby občanů. Je nutné potřebu kontejnerů zmapovat a v některých lokalitách jejich počet navýšit. Zastupitel Štolba informoval o rozmístění bionádob. Zatím je zájem asi o 6 000 kusů těchto nádob. Předpokládá se však, že poptávka na tyto nádoby stoupne na 9 000 ks.

S. Babka chtěl informaci, proč chce Ostravský informační servis uzavřít na letišti v Mošnově svůj stánek s informacemi o sobotách a nedělích. Ředitelem OIS byla tato informace potvrzena. Informační servis bude z kapacitních důvodů v provozu pouze v pracovní dny.

Důležitým bodem byla zpráva o hospodaření SMO za rok 2015. Výsledek hospodaření Magistrátu města Ostravy za účetní období roku 2015 před zdaněním byl vykázán ve výši Kč 1 144 093 086,65, po zdanění Kč 935 178 396,65. Dále bylo v  hodnoceném účetním období na účet daně z příjmu proúčtováno zpřesnění daňové povinnosti z roku 2014 ve výši Kč 10 558 870,-. Celkový výsledek hospodaření, to je včetně předcházejících účetních období, je k rozvahovému dni vykázán ve výši 4 591 835 tis. Kč. Výše výsledku hospodaření v předcházejících účetních obdobích je ovlivněna čerpáním umořovacího fondu v roce 2014 ve výši 2 500 000 tis. Kč, ze kterého byla hrazena splátka emise obligací. Čerpání fondu bylo účtováno výsledkově a i nadále bude ovlivňovat výši výsledku hospodaření předcházejících účetních období.

 

Rekapitulace příjmů:

 

Daňové příjmy

6 222 474 tis. Kč

Nedaňové příjmy

663 413 tis. Kč

Kapitálové příjmy

108 058 tis. Kč

Vlastní příjmy celkem

6 993 945 tis. Kč

Přijaté dotace

754 068 tis. Kč

Příjmy celkem po konsolidaci

7 748 013 tis. Kč

Celkové výdaje po konsolidaci

6 048 148 tis. Kč                                                          

 

S. Štefek přednesl stanovisko kontrolního výboru k materiálu č. 56 - Výstavba v lokalitě ulic U Olší a Příměstská, v Polance nad Odrou. Ze zprávy vyplynulo, že občanům, kteří chtějí v uvedených lokalitách stavět své rodinné domky, by výstavba měla být umožněna, tak jako jiným občanům, kteří tam již rodinné domky mají. Starosta Polanky podal vysvětlení, že z důvodu úzké komunikace to není možné a zdůraznil, že městský obvod má jiné priority, než řešit pouze tyto dvě ulice.

Zastupitelstvo schválilo zřízení Fondu pro rozvoj městské nemocnice. Jedná se o finanční prostředky, které v každém kalendářním roce dosáhnou nejméně 200 mil. Kč. Fond bude sloužit pro účely rekonstrukce, modernizace a obnovy Městské nemocnice Ostrava, p.o. O použití fondu bude vždy rozhodovat zastupitelstvo města.

Jedním z důležitých bodů projednávání byla koupě objektu „BAUHAUSU“ a objektu bývalých jatek v Moravské Ostravě - cca 80 mil. Kč. Rozvinula se velmi rozsáhlá diskuse, zda objekty koupit a za jakou cenu. Projednávání tohoto bodu trvalo více než 2 hodiny. Po provedeném hlasování byla odsouhlasena koupě za navrhovanou cenu. Náš klub hlasoval proti koupi za podmínek uvedených v předloženém materiálu.

V 15.40 hodin pokračovalo zastupitelstvo s projednáváním ostatních, cca 50 bodů, podle schváleného programu. V žádném z projednávaných bodů však nebylo dosaženo potřebných hlasů pro přijetí usnesení. Koalice neměla dostatečný počet přítomných zastupitelů a opozice se hlasování zdržela. Protože hrozilo, že ostatní body programu již nebudou schváleny, byla vyhlášena přestávka a narychlo byla svolaná schůzka předsedů politických klubů. Došlo k dohodě, že některé materiály podpoří také opozice, aby mohly být prohlasovány. Teprve nyní byly projednávány další body. Schváleny byly obecně závazné vyhlášky, týkající se:

1.       Stanovení závazných podmínek pro pořádání zábav a diskoték

2.        Úpravy statutu města Ostravy

Dále byly zastupitelstvem schváleny prodeje pozemků, případně neprodeje - dle požadavků jednotlivých městských obvodů. Byly schváleny investiční a neinvestiční dotace města organizacím města i některým neziskovým organizacím, působícím na našem území.

Tolik z jednání zastupitelstva města konaného dne 22. 6. 2016.

Je před námi čas dovolených, přála bych všem našim členům, ale i ostatním, kteří čtou „ZPRAVODAJ“, hezké prožití letních dnů, hodně sluníčka a hlavně příjemný odpočinek pro načerpání energie a sil do další práce, která nás všechny po prázdninách čeká.

Ing. Justina Kamená, zastupitelka města za KSČM