Zastupitelstvo SMO - prosinec 2015

13.01.2016 15:17

Na úvod zasedání zastupitelstva byla dokončena rošáda, která byla zahájena minule. Byl zvolen další náměstek primátora, kterým se stal Martin Štěpánek za ODS. Nová pravicově * developerská koalice tak navýšila počet náměstků oproti předchozímu stavu, což jsem ironicky komentoval tím, že se mi zdá, že někteří náměstci a pan primátor toho mají na starosti v porovnání s jinými příliš mnoho a že bych na jejich místě uvažoval o tom, zda těch náměstků není málo. Podstatné je, že hnutí OSTRAVAK, které bylo zdrojem změny, obsadilo všechny strategické rezorty a na ostatní strany toho moc nezůstalo.

(* pozn. developer - investor, který investuje do výstavby nemovitostí určených k jejich dalšímu prodeji nebo pronájmu.)

 

 

Nejvýznamnějším bodem prosincového zasedání zastupitelstva města Ostravy bylo schválení rozpočtu na rok 2016. Klub komunistických zastupitelů jako jediný nepodpořil předložený návrh rozpočtu, což jsem v rozpravě zdůvodnil. Ačkoliv mé vystoupení bylo poměrně dlouhé, zde uvedu naše důvody krátce a snad i srozumitelně:

v  Příjmy rozpočtu jsou dle našeho názoru podhodnoceny a vedení Ostravy si tak ponechává velký prostor pro rozhodování o využití dalších dodatečných příjmů, ačkoliv je jasné, že letošní hospodaření skončí přebytkem v řádech mnoha stovek milionů Kč.

v  Takový přístup je sice možno zvolit, přináší však s sebou zbytečné oddalování akcí v oblasti investic a oprav, které Ostrava potřebuje.

v  Struktura výdajů neodpovídá zcela prioritám, které jsme jako komunisté prezentovali ve svém volebním programu. Pokud bychom sestavovali rozpočet my, více finančních prostředků by bylo směřováno do sociální oblasti, zdravotnictví, oprav chodníků a městské hromadné dopravy.

v  Pokud jde o městskou hromadnou dopravu, oceňujeme sice, že se koaliční strany inspirovaly našim návrhem na postupné zavedení bezplatné MHD tím, že začínají bezplatnou MHD zavádět pro seniory od 65 let. Současně jsem však kritizoval, že na tuto činnost nejde ani koruna navíc z rozpočtu města, s čímž souvisí i to, že pro ostatní cestující se jízdenky budou zdražovat.

v  V této souvislosti jsem zmínil, že my bychom zvýhodnili v první fázi i cestování ostatních tím, že bychom zavedli jednotnou dlouhodobou jízdenku pro všechny čtyři ostravské zóny, a to za cenu současné jízdenky pro jednu zónu - 370 Kč měsíční jízdenka pro celou Ostravu. Dle našich propočtů by tato operace stála maximálně 60 mil. Kč (spíše však mnohem méně), což je částka, na kterou rozpočet města jednoznačně má.

v  V neposlední řadě jsem zpochybnil novou účelovou dotaci na údržbu zeleně poskytovanou městským obvodům. Nejedná se o peníze navíc. V minulosti tyto finanční prostředky byly součástí neúčelové dotace, která je základním příjmem městských obvodů a nahrazuje to, že na rozdíl od samostatných obcí, obvody nedostávají od státu podíl na sdílených daních. Zeleň byla dosud pouze jedním z kritérií pro stanovení výše prostředků poskytnutých městským obvodům. Nově jí budou moci městské obvody použít výhradně na údržbu zeleně. Důvodem pro záporné stanovisko klubu je to, že takto postavená dotace nemotivuje nikoho k úsporám, že může vést k neefektivním výdajům na zeleň, i když peníze by bylo lepší využít někde jinde. V neposlední řadě způsobí nejistotu a čekání obvodů na vyúčtování může podvázat realizaci jiných aktivit.

Primátor mi oponoval, zejména v oblasti bezplatné dopravy s tím, že oni se u nás neinspirovali a že jsme měli času dost na to, abychom něco podobného prosadili. Na to jsem opáčil, že jsme s tímto návrhem přišli jako první, ale že se na ostatní, kteří nás za náš návrh v minulosti kritizovali a nyní ho převzali, nezlobíme. Že jsme totiž rádi v pozici světlonošů, kteří svítí ostatním na cestu a že bychom byli rádi, aby se inspirovali i v ostatních oblastech.

Kromě rozpočtu byly zastupitelstvem projednány i další strategické materiály:

v Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) - jedná se o materiál, který je předpokladem pro čerpání dotací z operačních programů v oblastech zaměstnanosti, životního prostředí, dopravy či vědy a výzkumu. Vznikl ve spolupráci s dalšími městy Ostravské aglomerace a společně by měl umožnit čerpání dotaci ve výši 6,4 miliard Kč. K materiálu vystoupil Zbyněk Šebesta, který se zaměřil na některé nejasnosti (poměrně nízké ambice z hlediska zvýšení zaměstnanosti, apod.), na něž se mu dostalo velmi neurčité odpovědi. Klub KSČM navzdory dílčím výhradám materiál podpořil.

 

 

v Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační - jedná se o materiál, který je rovněž předpokladem pro případné čerpání finančních prostředků z EU na projekty v oblasti dopravy. To je jeho největší přidanou hodnotou, neboť zahrnuje všechno, co se dá v oblasti dopravy vymyslet. Zahrnuje mimo jiné i preferenci MHD, na což jsem reagoval, že nejlépe fungují cenové signály, což znamená, že lidé budou MHD jezdit více zejména ve chvíli, kdy se jim to finančně více vyplatí. Klub KSČM materiál podpořil.

Klub KSČM byl aktivní i v případě dalších projednávaných záležitostí:

v Hned v úvodu jsem reagoval reagoval na mediální informace o chystané mamutí zakázce na výměnu oken na Magistrátu, kdy výměna 1184 oken má vyjít na 126 milionů korun a vyjádřil jsem přesvědčení, že předpokládané náklady jsou jistě vypočteny z těch nejdražších rozpočtářských tabulek a že skutečné náklady budou jistě výrazně nižší.

v Rovněž jsem se dotázal na veřejnou zakázku na zpracování strategického plánu rozvoje města za více než 2 mil. Kč. Odpovědí primátora bylo, že hodlají o této věci informovat v lednu, na což se velmi těším a své další otázky jsem si tak ponechal právě na první zasedání příštího roku.

v Vít Macháček se dotázal na projednávanou smlouvu o vyrovnání s Baníkem Ostrava. Odpovědí mu bylo, že se jedná o narovnání v souvislosti se stavebními úpravami realizovanými bez souhlasu majitele.

v Oldřich Jakubek se dotázal na aktuální stav přípravy bezplatné MHD pro seniory, kdy tato věc byla prezentována dříve, než byla schválena (mediální zprávy, vytištěné jízdní řády).

v Zbyněk Šebesta kritizoval, že v rámci tvorby nové vyhlášky o poplatku za komunální odpad bylo konstatováno, že nelze zjistit uživatele nemovitostí sloužících rekreačním účelům a upozornil na to, že jiná města to umí a že by to tudíž měla umět i Ostrava.

v Yveta Sekeráková upozornila na stále nižší počet lékařů užívajících nemovitost Diagnostického centra na Sokolské a na hrozbu jejího opuštění.

Na závěr zasedání jsem jako místopředseda klubu (předseda Josef Babka byl nemocen) poděkoval všem za spolupráci i soupeření a popřál pěkné Vánoce a úspěšný nový rok.

Martin Juroška, zastupitel SMO za KSČM