Závěrečná deklarace

25.05.2015 10:34

Ve dnech 23. – 24. května 2015 se v Praze uskutečnila za přítomnosti představitelů komunistických, dělnických a levicových stran a hnutí z 18 zemí světa Mezinárodní konference KSČM.


 

Účastníci mimo jiné posoudili současnou složitou mezinárodněpolitickou situaci ve světě a nastínili návrhy řešení. Zdůraznili nezbytnost společného aktivního postupu spolupracující levice coby pevné hráze proti imperialistické rozpínavosti. 

Shodli se, že se lidstvo za 70 let od konce 2. světové války dostatečně nepoučilo z jejích hrůz ani nesmírného utrpení, které přinesla. Nenechme urážet ty, kteří za naši svobodu zaplatili životem. Nedovolme zpochybňování významu více než 50 milionů obětí. Ať padlých, vojáků Rudé armády či spojeneckých vojsk nebo zavražděných a umučených občanů. Nesmíme podceňovat nebezpečnou hru ziskuchtivého nadnárodního kapitálu, USA a jeho vazalů. Nedovolme rozložit levicové a pokrokové hnutí, jako se to stalo v minulém století, ať už zneužitím nacionálních vášní, citlivých míst naší minulosti, falšováním dějin, faktů a informací nebo občanskou pasivitou. Nepřipusťme další válku. 

Veřejnost je vystavena dezinformacím buržoazních médií, podporovaných nadnárodními monopoly a nadnárodním finančním kapitálem. Překrucována je historie. Dějinné události jsou dezinterpretovány v zájmu militantních sil v čele s NATO. Středem jejich zájmů se opět stává Evropa, zejména východní. Osvoboditelé jsou vydáváni za uchvatitele, ti co válku vyvolali, jsou označováni za ochránce lidských práv a demokracie. Na části území bývalého Sovětského svazu, v zemích, během války těžce zkoušených nacistickou okupací, se zvedají fašistické a nacionalistické síly a snaží se revidovat výsledky 2. světové války. S tichým souhlasem či podporou nadnárodního kapitálu pod vedením USA a EU. 

Civilizace se znovu nachází ve velkém nebezpečí. Dochází k nové destabilizaci hodnot a jistot. Představitelé G 7 v čele se Spojenými státy americkými rozpoutali krvavé konflikty v severní Africe, na Blízkém východě i v dalších částech světa. Lidé utíkají před válkou, zbídačováním a násilím a naše hnutí k těmto problémům nesmí mlčet. 

Dopady těchto válek mají přímé důsledky pro celou Evropu. Zejména její jižní část je cílem desetitisíců migrantů, prchajících před fanatiky, zneužívajícími islámskou víru. Uměle vyvolaná migrace se dnes stala celosvětovým problémem. Tisíce z nich umírají ve Středozemním moři. Stávají se oběťmi tohoto zavrženíhodného obchodu. Evropa se desetitisíců uprchlíků bojí. Viníkem však jsou zejména ti, kteří po staletí vykořisťovali národy třetího světa, rozvrátily jejich země a vehnali je do krvavých válečných konfliktů. Musíme otevřít právní možnosti pro uprchlíky přicházející do Evropy, bez rizika, že zemřou na hranicích Pevnosti Evropa. Uprchlická vlna je důsledkem někdejší koloniální politiky a současné touhy tzv. euroatlantické civilizace vnutit zbytku světa své představy o jeho uspořádání. Proto považujeme za strategické řešit migrační problémy v místě jejich vzniku. Na nezbytné rozvojové pomoci by se měly aktivně podílet zejména ty státy, které svou kořistnickou mocenskou politikou vyvolaly sociální a humanitární krizi v zemích, z nichž nyní migranti míří do EU. 

Stoupající napětí ve světě signalizuje nebezpečí vzniku další války. K uhájení míru je nezbytný společný postup a mobilizace všech sil. Nedílnou součástí je boj proti chudobě a nezaměstnanosti a všem formám vykořisťování, které způsobuje ztrátu lidské důstojnosti významných skupin obyvatelstva a otevírá cestu terorismu. Jsme na jedné lodi. Naším cílem je sociálně spravedlivý svět bez válek. 

Nastal proto čas, kdy komunistické a dělnické strany, levicová a pokroková občanská hnutí musí společně vystoupit na obranu míru a využít k tomu všechny možnosti a dostupné prostředky – od demonstrací po parlamentní půdu, od letáků po sociální sítě. V Evropě, stejně jako v Latinské Americe, na Blízkém a Dálném východě, v Africe i jinde. 

Komunisté, levicová hnutí, pokrokové síly, občané! 

Zabraňme válečnému štvaní. Jen v míru můžeme řešit palčivé otázky chudoby, vzdělanosti a rovnoprávnosti, demokratického rozvoje společnosti i každého jedince, lidské důstojnosti. 

Nenechme si vnucovat představy o řešení problémů válečnými konflikty. Nevěřme těm, kteří hovoří o míru, ale přesto vyhrožují zbraněmi a eskalují napětí do krajnosti. Slovo válka zní z jejich úst příliš snadno, jako něco zcela samozřejmého a nevyhnutelného. V době jaderných zbraní, kdy spory mezi mocnostmi balancují na hraně jejich možného použití, by to mělo zničující následky pro celé lidstvo. Válka – to jsou tisíce a miliony mrtvých, zbídačených, nešťastných lidí. Zničené a rozvrácené země. Ztráta důstojnosti, společenský chaos. Použití jaderných zbraní může znamenat zničení celé planety! 

Řešme sociální problémy společnosti, bojujme proti kapitalistické zvůli, ale nezapomínejme, že mír je prvořadým předpokladem k realizaci našich cílů. 

Dejme lidem naději, že svět bez válek, násilí a strádání může existovat. Musíme se o to ale přičinit společnými silami my sami.