Zpráva ze 16. zasedání zastupitelstva SMO

05.05.2016 08:39

Dne 13.4.2016 bylo předloženo k projednání zastupitelstvu města 44 oficiálně zpracovaných podkladů. Přestože předmětem zasedání byl relativně menší počet materiálů, zachovalo si zastupitelstvo nezměněnou podobu opakující se od září 2015, kdy došlo k zásadní změně jednacího řádu zastupitelstva. Ve jménu demokracie prosadilo hnutí ANO umožnění občanům města od zahájení jednání zastupitelstva předřadit v programu ty materiály, ke kterým hodlají vystoupit, a v dopoledních hodinách uplatnit své podněty, připomínky a dotazy. Zřejmě upřímně myšlená procedurální změna v jednání zastupitelstva přinesla spíš paralyzování věcného projednávání věcí veřejných, neboť úzká skupinka diskutérů pánů Přepiory a Novotného (ke všemu), Hadaščoka (k čipování psů) a občana Moldříka (životní prostředí v Kunčicích) pravidelně na každém zastupitelstvu předvádí své řečnické etudy bez jakékoli odezvy v auditoriu. Zvlášť aktivní pan Radek Přepiora (Svobodní demokraté) pravidelně zdůrazňuje ústavní práva občanů, které údajně zastupitelstvo pod vedením váženého primátora pošlapává, tu neumožněním vystoupení občana na základě většinového usnesení zastupitelstva, tu údajně neúplným zápisem průběhu jednání zastupitelstva a dalšími úkony, které nezapomíná velmi obsáhle komentovat.

 

Po absolvování těchto nezbytných výstupů zmíněných osob konečně bylo přistoupeno k projednání předložených materiálů. Stalo se již tradicí, že na dubnovém zasedání se projednává bezpečnostní situace. Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015 zpracoval a doplnil úvodním slovem plk. Mgr. R. Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie ČR. Zdůraznil nejnižší nápad trestné činnosti v Ostravě za posledních 22 let a současně připustil nízký stupeň objasnění zvláště u majetkové trestné činnosti, která tvoří největší podíl na obecné kriminalitě (více jak 82 %).

K předmětné zprávě v diskuzi vystoupila s. Sekeráková k vykazování počtu nápadu trestné činnosti v Mariánských Horách jako nejvyšší v Ostravě, s. Graňák k problematice obvodu Ostrava – Jih a s. Štefek s otázkou, jak může samospráva pomoci Policii ČR v řešení dané problematiky.

Následovala zpráva o činnosti Městské policie Ostrava (dále jen MPO) v roce 2015 s úvodním slovem ředitele Mgr. Z. Harazima. Také MPO zaznamenala značný pokles narušování veřejného pořádku a občanského soužití oproti roku 2014. Naopak o více jak 1700 případů stouply přestupky na úseku dopravy řešené MPO. Největší počet předaných návrhů na projednání v přestupkovém řízení směřoval na obvod Moravská Ostrava a Přívoz. V diskuzi s. Šebesta se dotazoval na prospěšnost vyhlášky o trvalém označování psů a evidence jejich chovatelů pro práci MPO a s. Macháček doporučil monitorovat podněty občanů a zvlášť vlastní činnost MPO při sběru použitých injekčních stříkaček v okolí mateřských a základních škol.

Materiál navrhující změnu stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., na základě které se měla vyloučit účast zaměstnanců dané společnosti v dozorčí radě, klub KSČM a ČSSD nepodpořil. Většinou 29 hlasů prosadila vládnoucí koalice navrženou změnu.

Materiál, jímž se občan Zapletal obrací na zastupitelstvo města s žádostí o informaci ve věci napravení porušení zákona dne 14.10.2015, kdy občan Hadaščok, opětovně jako každé zastupitelstvo, vystupoval s návrhem na zrušení povinného čipování psů v Ostravě, na návrh s. Jurošky o ukončení diskuze rozhodnutím 36 zastupitelů nedostal příležitost, aby znovu zopakoval jím stále omílané stanovisko o škodlivosti čipování psů. Zastupitelstvo souhlasilo s textem odpovědi, v němž nesdílí stanovisko Ministerstva vnitra ČR.

K předchozí informaci lze připojit jistý projev dobré vůle zastupitelstva města vyjít vstříc panu Hadaščokovi a po všech stránkách posoudit, zda jeho podnět na dobrovolné čipování psů neaplikovat v praxi Ostravy. Po více jak roční diskuzi a zjišťování odborných stanovisek byl k rozhodnutí předložen materiál, který sice navrhuje změnu, ale změna není nikým z posuzovatelů a předkladatelů doporučována. Rozhodnutím 47 zastupitelů byla tedy změna obecně závazné vyhlášky odmítnuta a většina účastníků doufá, že řešení dané věci je na určitou dobu vyřešeno.

Posledním předřazeným podkladem dle požadavku občanů byla zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana Novotného, které si vyžádalo zastupitelstvo v listopadu 2015 a která nemohla být předložena dříve, neboť občan Novotný původní podnět permanentně rozšiřoval dalšími podněty týkajícími se dodávek tepla společností Dalkia, okolnostmi souvisejícími s cenou tepla a navazujícími opatřeními na snížení emisí v Elektrárně Třebovice. Ze zprávy nevyplynuly žádné skutečnosti pro přijetí nápravného opatření zastupitelstvem.

Ve zbývajících bodech, projednávaných na tomto zastupitelstvu, stojí za zmínku rozhodnutí poskytnout partnerskému městu Gaziantep (Turecko) finanční dar ve výši 300 tisíc Kč na pomoc při péči výlučně pro děti syrských uprchlíků, žijících v současné době v tomto městě.

 

Na závěr jednání zastupitelstva byly primátorem sděleny termíny dvou pracovních seminářů zastupitelstva k projednání značně diskutabilních výsledků forenzních auditů vybraných městský organizací.

V ostatním lze odkázat na webové stránky statutárního města a připomenout, že příští zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 25.5.2016 v 9.00 hod.

Ivan Štefek, zastupitel SMO za KSČM