Zpráva ze 30. zasedání ZSM Ostrava

08.12.2017 09:12

Dne 15.11.2017 bylo předloženo k projednání zastupitelstvu města 60 podkladů. Nejprve byla věnována tichá vzpomínka tragicky zemřelé ředitelce Archivu města Ostravy paní Marii 

Przybylové. Následovalo složení slibu Žanety Thomasové, členky zastupitelstva města za politické hnutí ANO 2011, která nahradila Zuzanu Ožanovou po její rezignaci z důvodu zvolení do Parlamentu České republiky.

Po schválení programu zasedání přistoupilo zastupitelstvo k projednání materiálu - informace o činnosti orgánu města. Soudruh Babka upozornil na to, že součástí předloženého materiálu měla být informace o ustavení výběrové komise na ředitele Krematoria a.s. Primátor připomínku akceptoval jako opodstatněnou. V následujícím bodě zazněly dotazy, podněty a připomínky členů zastupitelstva na oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města. Soudruzi Šebesta a Babka poděkovali řediteli DPO Morysovi za písemné odpovědi na otázky z předchozího zastupitelstva. Soudruh Juroška směřoval taktéž dotaz na pana Moryse ve věci amnestie pro dlužníky DPO. Ředitel potvrdil, že cca 700 mil. Kč evidují na pokutách za „černou jízdu“ (asi 200 mil. Kč z dané částky je v soudním a exekučním řízení) s tím, že jsou schopni vymoci z této částky max. 19 %. Proto chtějí motivovat dlužníky ke koupi půlroční nebo roční jízdenky. Při realizaci tohoto záměru budou peníze od dlužníků získány efektivně a budou k dispozici ihned. Reakce na amnestii od dlužníků představuje dosud kolem 25-30 % již nyní a mají na to ještě prosinec.

Pravděpodobně největší pozornost zastupitelů přinesla fúze společností Ostravské výstavy a.s. (dále jen Ov) a Ostravský informační servis s.r.o. (dále jen Ois). Po úvodním slově primátora, který nastínil hlavní východiska směřující k minimalizaci nákladů na management a společný jmenovatel v oblasti turistiky a cestovního ruchu. V diskuzi s. Juroška zejména zdůraznil nízkou kvalitu předloženého materiálu, který nepřichází s ničím novým, co se dosud nekonalo, nechápe zdůrazňování úspor, které v kontextu s provozem obou společností budou směšné. Naopak je přesvědčen, že hovořit o novém větru, nové náplni a rozvoji se neobejde bez značných investic z rozpočtu města. Budoucí společnost se bude sice jmenovat Ostravské výstavy a.s., ale jádro její činnosti už zřejmě nebude výstavnictví. Soudružka Sekeráková, jako členka dozorčí rady Ov, se pozastavila nad konkrétními nedostatky předloženého podkladu - Ov je jedno z dvaceti nejnavštěvovanějších míst v ČR již pět let, potřeby investic do prostředí Černé louky je nezbytná, několik projektů řešených magistrátem čeká na odsouhlasení a realizaci, pochybnosti udělat z pavilón „A“ ubytovnu v době festivalů, příležitost k rozšíření parkoviště pro zvýšení návštěvnosti divadla loutek, ocenění Slezskoostravského hradu, k neúspěšným výstavám uvedla poslední výstavu Kreativ a Život bez bariér s více jak 16 tisíci návštěvníků, oficiálně nejednáno s vedením Ov, proto ani dozorčí rada neměla o čem jednat. Následovala diskuze napříč celým zastupitelstvem s tím, že s. Babka vyjádřil stanovisko, že klub KSČM nepodpoří fúzi obou organizací, s. Macháček se pozastavil nad tím, že současný ředitel Ov je brán jako vynikající odborník a k přípravě materiálu o fúzi se prakticky nedostal, naopak budoucí ředitel - současný jednatel Ois - Šumbera vypracoval analýzu na základě svých omezených a neúplných informací. Považuje daný postup za nestandardní. Soudruh Jakubek doporučil materiál stáhnout a vypsat výběrové řízení na ředitele spojené organizace. Při hlasování nebyl tento návrh přijat a většina zastupitelstva města se přiklonila k odsouhlasení předloženého materiálu (31 zastupitelů).

Dotazy, připomínky a podněty občanů města měly opět standardní průběh - stav v Kunčičkách po volbách (o komunistech podle p. Moldříka se v Kunčičkách neví), čipování psů (2x), prokopávky a uzavírky odkaz na vzniklý chaos při uzavření ulice Horní, k MHD - občan nesouhlasí s jízdou dětí zadarmo, doporučuje snížení ceny. Soudruh Juroška vysvětlil občanovi, že ne zadarmo, ale že navrhujeme bezplatnou přepravu školáků. Dětí chodí po chodnících zdarma, stejně mají zdarma ošetření u lékaře, rodiče nemusí platit. Ale to není zdarma, ale je to bezplatně, což je řešeno tak, že i diskutující občan pravděpodobně platí daně a za tyto prostředky se poskytují státem i městem určité služby i jemu.

Koncepce sociálního bydlení ve městě byla přijata včetně příspěvku s. Jurošky, že jde pouze o část bydlení v Ostravě a že by si město zasluhovalo přijmout koncepci bydlení jako celku. Fond pro výstavbu nového koncertního sálu - s. Šebesta při plánovaném přídělu každým rokem ve výši 100 mil. Kč přistoupíme ke stavbě asi za 20 let, přitom tyto prostředky by se daly smysluplně využít jinde, tak je blokujeme. S. Juroška uvedl, že strategický plán města obsahuje různé projekty ale žádnou zmínku o koncertním sálu. S. Sekeráková sdělila, že v plánované rekonstrukci Domu kultury Ostrava se počítalo s projektem na nový sál. Odsouhlasilo 35 zastupitelů. Téměř úplnou shodu vyjádřili zastupitelé při schvalování investiční účelové dotace na projekt rekonstrukce sportovního areálu v Porubě (bývalá VOKD). Pravděpodobně ztrátu důvěry po mnohých jednáních a přijatých usnesení zastupitelstva jdoucích na ruku RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. (skelet naproti DKM) vyjádřila většina zastupitelů vůli neakceptovat požadavky problematického investora a odmítla odsouhlasit předložený materiál (26 pro), který měl přesunout vlastnictví objektu na dva další subjekty.

Následovala celá řada návrhů na směnění a darování nemovitostí, kde jednalo zastupitelstvo ve shodě. Vůbec lze v tomto volebním období konstatovat, že k prodeji a nákupu nemovitostí se přistupuje převážně racionálně.

Návrh plánu odpadového hospodářství SMO pro období 2017 - 2021 byl ze zákona o odpadech povinně zastupitelstvem projednán s tím, že se v materiálu objevila informace o nárůstu poplatku na občana od 130,- Kč do 275,- Kč. Na to reagoval s. Šebesta, že bere informaci primátora o nezvyšování daného poplatku v roce 2018, ale po přijetí novely zákona o odpadech bude nezbytné projednávaný plán odpadového hospodářství aktualizovat, což se nepochybně projeví v promítnutí do poplatku. Primátor odpověděl, že už dnes město doplácí na každého Ostravana asi 250,- Kč a nevyloučil, že ta částka může být i vyšší. S. Juroška vyjádřil za občany města nesouhlas se zvyšováním poplatku za odpad a opětovně poukázal na dlouholetý návrh klubu KSČM na navýšení daně z nemovitostí, které nadměrně nezatíží občany a současně zruší poplatek za komunální odpad (materiál přijat většinou 36 zastupitelů).

V závěrečné části byly projednány materiály úspory města a na to navazující rozpočtová opatření a zapojení nerozpočtovaných příjmů. U obou materiálů byla ze strany našich zastupitelů vytknuta jejich nízká vypovídající úroveň.

Posledním bodem programu zastupitelstva byly dotazy, připomínky a podněty zastupitelů. V rámci tohoto bodu předložil podnět s. Babka, aby rada města prověřila možnost přemístění památníku ke vzniku ČSR v Husově sadě směrem do parku, neboť po rekonstrukci ulice Českobratrské a po zkušenosti z oslav 99. výročí se umístění památníku jeví jako nevyhovující pro důstojné shromáždění zejména pro oslavy příštích 100. výročí (nedostatečná nástupní plocha - riziko při průjezdu MHD).

Příští zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve středu dne 13.12.2017 v 9.00 hod. na Nové radnici.

Průběh zasedání města zapsal Ivan Štefek, zastupitel za KSČM