Zpráva ze 7. zasedání ÚV KSČM

04.10.2013 08:05

V úvodním slovu předseda ÚV KSČM soudruh Filip připomněl nutnost aktivizace strany před volbami a důležitost toho, aby členové strany táhli za jeden provaz. Zdůraznil význam toho, že strana se s dostatečným předstihem připravovala na předčasné volby, a že se zaměřila se na řešení reálných problémů naši společnosti.

Ve svém projevu se dotknul také napjaté mezinárodní situace v souvislosti se Sýrií a ocenil, že se zatím podařilo zabránit nebezpečnému mezinárodnímu konfliktu.

Ve stanovisku k aktuální politické situaci se ÚV zabýval situací v našem regionu. Materiál nazvaný „Situace kolem OKD si vyžaduje mimořádná řešení“ byly představeny základní přístupy strany. Ty se dají shrnout v následujících bodech:

·       Problémy souvisí s privatizací, kdy se majetek prodal za mimořádně nízkou cenu a na druhé straně privatizátorům přinesl několik desítek miliard korun zisků.

·       KSČM v žádném případě nepodpoří poskytnutí jakékoliv finanční podpory směřované k vlastníkovi.

·       Podpora by měla směřovat přímo postiženým horníkům, např. prostřednictvím hornického fondu, který by nad rámec běžné sociální sítě pomohl postiženým horníkům.

·       Je nutno odkrýt a zveřejnit privatizační smlouvy a v případě, že jsou špatné vyvodit odpovědnost vůči osobám, které je podepisovaly. V případě, že se ukáže neplnění obsahu smluv na straně vlastníka, je nutno uplatnit sankce.

·       V dalším řešení je nutno mít na paměti surovinovou a energetickou bezpečnost naší země.

Významným obsahovým materiálem byl materiál „Přístupy KSČM k zabránění zvýhodňování zahraničního kapitálu a odčerpávání v ČR vytvořeného zisku do zahraničí“. Problém odčerpávání zisků je velmi vážný, neboť jen v loňském roce takto odcestovalo do zahraničí 210 mld. Kč. Materiál byl tvořen obsáhlou analytickou částí zabývající se daným problémem a v závěru představil základní návrhy KSČM jako např. návrh vyšší daně u společností se ziskem nad 10 mil. Kč, zavedení daně na spekulativní toky kapitálu, audit systému investičních pobídek.diskuzi k materiálu jsem vystoupil a navrhnul rozšíření našich přístupů o dva body, a to:

1) Opatření proti zneužívání ekonomické síly velkých subjektů vůči malým dodavatelům.

 

2) Opatření směřující ke spravedlivějšímu primárnímu rozdělování vytvořeného bohatství: tlak na zvýšení mezd zaměstnanců např. zvýšením minimální mzdy, popř. stanovení minimální mzdy v podniku jako součást podmínek pro poskytnutí investiční pobídky; zrušení možnosti najímat pracovníky přes tzv. agentury práce. Oba mé návrhy byly ÚV přijaty.

V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou příští rok, byl předložen Návrh programových tezí pro volby. Tento asi pětistránkový materiál obsahuje nástin možných témat pro volby s tím, že Ústřední výbor KSČM uložil postoupit tento materiál pro diskuzi na výročních členských schůzích a následných stranických konferencích. Stranická veřejnost tak bude prostřednictvím našeho městského výboru s uvedeným materiálem seznámena tak, aby členové strany mohli v diskuzi přispět k tvorbě samotného volebního programu.

materiálu věnovaném komunálním volbám v příštím roce byla provedena sumarizace stavu připravenosti kandidátních listin s tím, že již v minulosti byl ÚV stanoven cíl postavit více kandidátních listin než v roce 2010. Materiál konstatuje, že se prozatím nedaří tento cíl, až na výjimky plnit. Materiál navrhuje využít současné kampaně k navázání kontaktů v obcích za účelem postavení kandidátek.

diskuzi k tomuto bodu jsem navrhl, abychom prostřednictvím letáků a internetu oslovili v rámci současné kampaně své sympatizanty a nabídli jim možnost kandidovat formou tzv. sdružení politické strany a nezávislých kandidátů. Pro kandidáty by bylo výhodné to, že bychom jim nabídli servis, nemuseli by sbírat podpisy občanů na petice (což jinak nezávislí kandidáti musejí), metodicky a informačně bychom jim pomohli, apod. Výhodou pro nás by bylo rozšíření kontaktů na sympatizanty v jednotlivých obcích a rozšíření počtu kandidátních listin. V případě, že by se započalo ihned, existuje ještě dost času na to, aby se s takovými kandidátkami pracovalo.

Projednáváno bylo rovněž vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I. pololetí 2013. Hospodářský výsledek KSČM za dané období je kladný s tím, že výnosy byly plněny na 49 % schváleného rozpočtu a náklady na 44 % schváleného rozpočtu. Součástí byl také návrh na úpravu rozpočtu v souvislosti s výdaji na probíhající volební kampaň.

Ústřednímu výboru bylo prezentováno rovněž průběžné vyhodnocení plnění volebních programů v jednotlivých krajích. Materiál sumarizoval výsledky krajských reprezentací KSČM v průběhu tohoto volebního období.

     Martin Juroška, člen ÚV