13. zasedání ÚV KSČM

29.01.2011 00:00

V sobotu 29.ledna se v Praze uskutečnilo 13. zasedání ÚV KSČM. Mělo náročný program, o čemž svědčila i řada předložených procedurálních návrhů, z nichž byl přijat jen jeden, a to, aby materiál "Podrobné hodnocení výsledků voleb do Senátu PČR, ZHMP a obecních zastupitelstev" byl pouze vzat na vědomí bez projednáváni. K náročnosti a šíři problémů bylo konstatováno, že projednávaná problematika je velice aktuální, neboť se dotýká značné části občanů ČR. Zvláště otázka exekucí. Soudruh Opálka uvedl, že ze zhruba 2 miliónů exekucí se asi 600.000 exekucí dotýká 250.000 důchodců. Soudruh Ransdorf téŽ upozornil, že problematika všech reforem, exekucí a kultury musí být v prvé řadě tématem našich poslanců a senátorů .

        Úvodní vystoupení přednesl předseda ÚV KSČM, soudruh Vojtěch Filip. Provedl stručnou, ale výstižnou charakteristiku současné mezinárodní i vnitropolitické situace. Zdůraznil,že EU i po formálních změnách (evropský prezident, ministři apod.) zůstává stejná, nedokáže reagovat na současnou krizovou situaci a nalézat účinná ekonomická a politická východiska. K situaci v ČR uvedl, Že vláda není schopna ani ochotna plnit to, co si do svého programového prohlášení dala. Není vládou protikorupční, ale vládou korupčních skandálů (viz.politický azyl bývalému ukrajinskému ministrovi stíhanému pro korupci). Není ani vládou rozpočtové zodpovědnosti; výsledkem její činnosti je bezradnost nejistota, politické škody, růst nezaměstnanosti a další. V této situaci je povinností KSČM prokazovat, že je jedinou důsledně opoziční silou schopnou najít řešení, zastavit politickou krizi, nastartovat ekonomický růst a stabilizovat veřejné finance. Zdůraznil zde nutnost efektivní práce celé organizační struktury KSČM a nezastupitelnou úlohu odborného zázemí.

      V další části svého vystoupení se soudruh Filip věnoval otázce přípravy VIII. sjezdu KSČM. Zdůraznil,že sjezd bude takový, jaká bude jeho příprava. Zdůraznil nutnost podílu celé KSČM na jeho přípravě a tvorbě materiálů, postupu strany jako celku ve všech otázkách a úkolech. Poukázal na nutnost většího úsilí při prezentaci obrazu KSČM na veřejnosti v situaci tzv. "cenzůry mlčením" ze strany sdělovacích prostředků. Vyzval k vyšší aktivitě členů a orgánů na všech stupních při prezentaci stanovisek KSCM. Na aktuálnosti nabývá otázka stavu členské základny,jejího rozvoje, udržení a další zvyšování její akceschopnosti. Byla téŽ zdůrazněna otázka příspěvkové morálky, kdy jsou oprávněné pochybnosti o důslednosti ZO a OV KSČM v této otázce.

      Diskuse k projednávaným otázkám i přípravě sjezdu byla bohatá a podnětná. Za všechny uvádím jen několik příkladů:

s. Sumara - kritizoval malou odlišnost od ČSSD, požadavek na analýzu vývoje v období 1945-1989 a období

od 1989 dosud

s. Jareš - kriticky se vyjádřil k financování agentur ve volební kampani a celkovou úroveň hospodaření (taktéž s. Odehnal) v souvislosti s opařeními přijatými i v důsledků voleb v r. 20l0.

s. Janda - vyzval k poslanecké iniciativě proti lichvě stanovením horní hranice úroku např. |0%. Zdůraznil nutnost urychleného řešení obsahové stránky přípravy VIII. sjezdu

s. Havlíček - vyjádřil názor, že dnešní justice neřeší otázku spravedlnosti, ale dodržování kapitalistických zákonů. Společnost je ovládaná třídou právníků. Lichváři jsou dnes prezentováni jako úspěšní soukromí podnikatelé.

s. Ransdorf - poukázal na významné změny ve společenském myšlení, kdy komunismus přestává být sprostým

slovem, marxismus se vrací s novou čerstvou sílou a třídní boj se vrací do politické terminologie. Tyto změny jsou důsledkem politického a ekonomického vývoje ve světě

 

      Řada vystoupení se dotýkala variant termínu, trvání a klíče pro volbu delegátu sjezdu. 13. zasedání svým usnesením rozhodlo, že VIII. sjezd KSČM se uskuteční jako dvoudenní ve dnech 19. - 20. 5.2012. Klíč pro volbu delegátů byl stanoven 1 : l50, ze stavu členské základny k 31. 12.2010.

      13. zasedání ÚV KSČM svým usnesením přijalo mimo jiné i "Stanovisko KSČM k útokům vlády na životní jistoty občanů" a provedlo některé kádrové zmény v plénu ÚV, hospodářské radě a komisi vnitrostranické.

      Bližší podrobnosti - vystoupení předsedy ÚV KSČM s. Filipa, Stanovisko KSČM, usnesení 13. zasedání a další informace jsou zveřejněny v Haló Novinách dne 3l. ledna 2011.

Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava

Diskusní téma: 13. zasedání ÚV KSČM

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek