ZASTUPITELÉ MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA

 

Termíny jednání zastupitelstva:

číslo termín
17. 16.2.2017
18 12.4.2017
19 28.6.2017
20. 13.9.2017
21. 22.11.2017
22.. 20.12.2017

 

 

 

 

Zasedáání začínají v 16.000 hod.

V tabulce pod textem naleznete seznam zastupitelů městského obvodu Poruba zvolených za Komunistickou Stranu Čech a Moravy.

 

Foto Příjmení a jméno Kontakt
 Gajdáček Petr  
   Ing. Číp René
   Havel Václav  
   Petrásek Jan  
   Karel Cepko  
   Ing. Jopek Miroslav  
   PHDr. Ing. Horák Jaromír  

 

 

Zapojení zastupitelů KSČM ve výborech a komisích městského obvodu Poruba

 

 

Výbor/Komise Členové
Kontrolní výbor Petr Gajdáček - předseda, Jaromír Horák - místopžředseda
Finanční výbor René Číp, Jiří Holubec 
Komise pro dopravu  Jiří Holubec
Komise sociální a bytová Jaromír Horák
Komise pro bezpečnost a transparentnost Petr Gajdáček
Komise životního prostředí a MA 21 Václav Havel
Komise výstavby, architektury a ekonom.rozvoje Jan Petrásek
Komise pro školství,  kulturu, sport a volný čas Jan Petrásek
Komise letopisecká Miroslav Jopek
   

 

Úplný seznam členů:

 • vedení obvodu naleznete ZDE
 • komisy rady obvodu naleznete ZDE
 • všech členů zastupitelstva obvodu naleznete ZDE

Materiály ze zastuptelstva:

 • usnesení zastupitelstva naleznete ZDE

 

 

Sdělení klubu zastupitelů

      Klub zastupitelů KSČM Zastupitelstva městského obvodu Poruba oznamuje, že zahajuje pravidelné konzultační schůzky s občany. Na těchto schůzkách budou zastupitelé informovat občany o činnosti členů v komisích, výborech a zastupitelstvu. Rovněž budou od občanů přijímat připomínky a podněty k problematice městského obvodu.
      Schůzky se budou konat každý poslední čtvrtek v měsíci od 15.30 do 17.00 v prostorách Obvodního koordinačního výboru KSČM Ostrava 4, Hlavní třída 557, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00. Náměty a dotazy je možno zasílat i elektronicky na emaily: okvostrava4@seznam.cz, kscmporuba@seznam.cz.
 

Petr Gajdáček, předseda klubu

 

 

ZASTUPITELÉ MĚSTA OSTRAVY

Termíny jednání zastupitelstva

číslo termín

1

6.11.2014    

2 17.12.2014  
   

 

V tabulce pod textem naleznete seznam zastupitelů města Ostravy zvolených za Komunistickou Stranu Čech a Moravy.

 

Příjmení a jméno Kontakt
 JUDr. Babka Josef  
Josef Graňák jgranak@ostrava.cz
 RSDr. Jakubek Oldřich  
Ing. Miroslav Jopek mjopek@ostrava.cz
 Ing. Juroška Martin Ph.D.  
 Ing. Kamená Justina  
 Ing. Vít Macháček  
 Sekeráková Yveta  
 Ing. Šebesta Zbyněk  
JUDr. Ivan Štefek istefek@ostrava.cz

 

Zastoupení členů KSČM a sympatizantů ve výborech a komisích statutárního města Ostravy

 

Výbor/Komise Členové
Finanční výbor Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Justina Kamená
Kontrolní výbor JUDr. Ivan Štefek - předseda, Yveta Sekeráková
Statutový výbor JUDr. Josef Babka
Výbor pro udělování čestného občanství a cen města RSDr. Oldřich Jakubek
Komise kultury Bc. Zlata Klenková, Milan Peša
Komise zdravotnictví MUDr. Šarka Grymová, Anna Lukešová
Komise sociální Yveta Sekeráková Mgr. Petra Jurošková
Komise protidrogová a ochrany veřejného pořádku Milan Fabián, RSDr. Ivana Kalousková
Komise životního prostředí Ing. Zbyněk Šebesta, Ing. Renata Svěntková
Komise dopravy RSDr. Oldřich Jakubek, Ing. Ivan Strachoň
Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická předseda Bc. Zlata Klenková
Komise právní předseda JUDr. Josef Babka
Komise pro informační systémy Ing. Leo Luzar,Ing. Jan Kaloč
Komise pro děti, mládež a sport Ing. René Číp, RSDr. Ivana Kalousková
Komise pro podporu ekonomického rozvoje města Ing. Leo Luzar
Komise pro handicapované děti a mládež Bohdana Strachoňová
Komise ekonomická a rozpočtová x
Komise pro podporu vrcholového sportu Pavel Zvolánek
Komise majetková Ing. Justina Kamená
Komise pro vzdělávání a školství Ing.Martin Juroška, JUDr. Josef Holík
Komise investiční Ing. Leo Luzar,Ing. Zbyněk Šebesta

 

Úplný seznam členů:

 • zastupitelstva statutárního města Ostravy naleznete ZDE
 • výborů zastipitelstva naleznete ZDE

Materiály ze zastupitelstva a rady města:

 • materiály pro nejbližší zasedání zastupitelstva nalezenete ZDE
 • usnesení, výsledky hlasování a zápisy ze zasedání zastupitelstva naleznete ZDE
 • tiskové zprávy ze zasedání zastupitelstva naleznete ZDE

 

Rada zastupitelů ustanovena.

Rada zastupitelů Měv KSČM pro volební období 2010 - 2Ol4 byla ustavena usnesením MěV KSČM ze dne 3l. l. 20l1. Byla schválena ve složení :

Předseda: Oldřich Jakubek

členové: Jaroslav Bečrák

               Justina Kamená

               Josef Graňák

               Petr Gajdáček

              Jiři Kusýn

               Ivana MicháIková

               Jiří Boháč

 

Hlavní úkoly, které MěV KSČM Radě zastupitelů uložil, jsou:

·         seznamování s materiály pro jednaní zastupitelstva města

·         vyjádření se k problematice městského obvodu, která bude projednávána na jednáních Zastupitelstva města

·         sjednocení postupu zastupitelů za KSČM při plnění volebního programu KSČM

·         výměna zkušeností z práce klubu zastupitelů v působnosti MěV KSČM (pozitivních i negativních), včetně personálních změn

·         postup při prezentaci zastupitelů na veřejnosti

První schůzka Rady zastupitelů se uskutečnila dne 16. 2. v zasedací místnosti MěV KSČM Ostrava. Byli na ni pozváni i zástupci všech městských obvodů, ve kterých má KSČM své zastoupení. Na této schůzce byli zastupitelé seznámeni s materiály pro jednání zastupitelstva města dne 23. 2. Proběhla výměna zkušeností, ale i seznámení s problémy některých městských obvodů. Bylo dohodnuto, že schůzky Rady zastupitelů budou předposlední středu v měsíci (den před jednáním ZMO) v16.30 hod. v místnosti klubu KSČM v budově magistrátu č. 383. O jednání Rady zastupitelů budou informovány kluby zastupitelů za KSČM všech městských obvodů. Na pozvánce bude uveden program zasedání ZMO. Rovněž bylo dohodnuto, že každé jednání bude pro všechny zastupitele za KSČM otevřené.

Oldřich Jakubek, předseda Rady zastupitelů

 

 

ZASTUPITELÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

 

Termíny jednání zastupitelstva

 Pořadové číslo

  termín

3.  21.3.2013
4.  20.6.2013
5.  19.9.2013
6. 19.12.2013

 

 

 V tabulce pod textem naleznete seznam zastupitelů Moravskoslezského kraje zvolených za Komunistickou Stranu Čech a Moravy.

 

 

Foto Příjmení a jméno Kontakt
JUDr. Josef BABKA  předseda klubu
josef.babka@vitkovice.cz
RSDr. Karel KUBOŠ
ov.novy.jicin@kscm.cz
Ing. Jitka HANUSOVÁ
jitkahanus@seznam.cz
Henryk MAŁYSZ
henryk@malysz.cz
Ing. Jan ADÁMEK kemadanaj@seznam.cz
Ing. Ivan STRACHOŇ ivan.strachon@kr-moravskoslezsky.cz
Ing. RSDr. Svatomír RECMAN svatomir.recman@kr-moravskoslezsky.cz
Členové zastupitelstva kraje Mgr. Ivan Žárský ivan.zarsky@centrum.cz
Členové zastupitelstva kraje Karel Wiewiórka k.wiewiorka@volny.cz
Členové zastupitelstva kraje Jana Pohludková starostka@hornibludovice.cz
Členové zastupitelstva kraje Bc. Vlastimil Kupka vlastku@seznam.cz
Členové zastupitelstva kraje Ing. Martin Juroška, Ph.D. mjuroska@michalkovice.ostrava.cz
Členové zastupitelstva kraje Jiří Hurta jiri.hurta@seznam.cz
Členové zastupitelstva kraje Ing. Petr Havránek havranek_petr@seznam.cz
Členové zastupitelstva kraje Bc. Monika Havlíčková moni.havlickova@centrum.cz
Členové zastupitelstva kraje Mgr. Alena Grosová a.grosova@gvitkov.cz
Členové zastupitelstva kraje Mgr. Fotis Fotopulos fotopulosf@gmail.com
Členové zastupitelstva kraje David Drastich d.drastich@seznam.cz
Členové zastupitelstva kraje Pavel Bačgoň pavelbacgon@email.cz
Členové zastupitelstva kraje Ing. Táňa Apostolovová tana.apostolovova@gmail.com

 

Zastoupení členů KSČM v radě a výborech Moravskoslezského kraje

Rada/Komise/Výbor Členové
Rada - náměstkové hejtmana

1. náměstek  

JUDr. Josef Babka - legislativa

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sociální věci, kultura, památková péče

Ing. Ivan Strachoň - investice a majetek, územní plánování

Rada - ostatní členové RSDr. Karel Kuboš
Komise bezpečnostní a integrovaný záchraný systém JUDr. Josef Babka - předesda
Komise investiční Ing. Petr Havránek, Jiří Hurta, Jana Pohludková
Komise legislativní  
Komise pro občany se zdravotním postižením Bc. Monika Havlíčková
Komise pro rozvoj MS kraje a cestovní ruch RSDr. Tadeáš Hlawiczka - předseda, Henryk Małysz, Jana Pohludková
Komise pro zemědělství a venkov Mgr. Fotis Fotopulos
Komise pro vědu, výzkum a vysoké školství Ing. Martin Juroška, RSDr. Karel Kuboš
Komise organizační JUDr. Josef Babka
Výbor finanční  RSDr. Karel Kuboš - předseda, Ing. Martin Juroška
Výbor kontrolní Ing. Táňa Apostolová, Pavel Bačgoň, David Drastich
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ing. Jitka Hanusová - předsedkyně, Mgr. Alena Grossová, Mgr. Ivan Žárský
Výbor pro národnostní menšiny Mgr. Fotis Fotopulos, Henryk Małysz, Karel Wiewiórka
Výbor pro územní plánování Ing. Jan Adámek 
Výbor zdravotní  
Výbor pro životní prostředí Ing. Jan Adámek - předseda, Pavel Bačgoň
Výbor zahraniční Ing. Petr Havránek - předseda, Mgr.Ivan Žárský 
Výbor pro dopravu Ing. Jitka Hanusová, Bc. Vlastimil Kupka
Výbor sociální Bc. Monika Havlíčková - předsedkyně, Mgr. Alena Grossová, Karel Wiewiórka  
Výbor pro kulturu a památky Ing. Táňa Apostolová
Výbor pro tělovýchovu a sport David Drastich, Bc. Vlastimil Kupka

 

Podrobný seznam členů za KSČM:

 • rady MS kraje a termíny zasedání najdete ZDE
 • členů komisí rady kraje ZDE
 • členů jednotlivých výborů naleznete ZDE

Výstupy z jednotlivých jednání:

 • rady kraje naleznete ZDE
 • zasedání zastupitelstva SM kraje vč. programu nejbližšího zasedání naleznete ZDE.

Tisková zprávy o činosti SM kraje naleznete ZDE.

 

Kancelář poslance

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ing. René Č Í P

Návštěvní den s poslancem:

Každé pondělí     10.00 – 12.00,  13.00 – 16.00

V ostatní dobu po dohodě s asistentem s. Janem Kotalou

Kontakty:

Ing. René Číp

e-mail: cipr@psp.cz,

Tel.:    Ostrava: 596 120 586,  Praha: 257 172 159, 257 173 731

Jan Kotala

e-mail: kotala.jan@seznam.cz

Tel.:    mob. 724 907 813

nově i kancelář v Ostravě:

Místo: V prostorách Obvodní koordinační rady na Hlavní třídě č.557/89 v Porubě.

Návštěvbí dny: Každé první pondělí v lichém měsíci počínaje 5.května 2014 od 10 do 12  a od 13 do 16 hodin .

Další termíny pak jsou : 7.července , 1.září  a 3.listopadu 2014.

Podrobnější informace na www.ksčmporuba.cz nebo obvostrava4 @seznam.cz