Čeká nás náročný rok

02.12.2011 12:50

www.halonoviny.cz/articles/view/229875Rozhovor Haló novin s Milanem Bičíkem, místopředsedou ÚV KSČM


Zasedání ÚV KSČM se schází vždy zhruba po třech měsících. Při »aktivní« činnosti Nečasovy pravicové vlády je to období dostatečně dlouhé na to, aby přinášelo nové vážné problémy, k nimž je nutno zaujmout stanovisko a hledat levicové alternativy. To bude i jedním z cílů sobotního zasedání.

Kromě toho, že zasedání z pohledu programu a politiky strany vyhodnotí vývoj ekonomické, sociální a politické situace v uplynulém čtvrtletí, má na programu také posouzení dalších otázek, jejichž řešení nás čeká v příštím období. V roce 2012 čeká stranu její VIII. sjezd a na podzim proběhnou dvoje volby – do krajských zastupitelstev a do jedné třetiny Senátu. I na tyto pro stranu velmi důležité události příštího roku je třeba se postupně připravovat. Čeká nás náročný rok.

Jaké dokumenty týkající se voleb budou zítra členové ústředního výboru posuzovat?

Na programu našeho jednání bude jednak Návrh tezí volebních programů KSČM, se kterými naši kandidáti předstoupí před voliče v jednotlivých krajích a senátních volebních obvodech. Současně pak zasedání posoudí také návrh aktualizovaných Zásad pro výběr kandidátů KSČM pro kandidátky strany v jednotlivých typech voleb – v podstatě tedy pravidel pro organizaci vnitřních, primárních voleb, ze kterých naši kandidáti vzcházejí.

Zasedání však také projedná stanovisko ÚV k aktuální politické situaci, materiál týkající se postoje KSČM k současnému systému světové a evropské bezpečnosti, otázky hospodaření strany v letošním roce a několik dalších materiálů vnitrostranického charakteru.

Můžete blíže prozradit něco o výběru kandidátů?

Kádrová příprava voleb probíhá podle zásad obsažených v základních dokumentech KSČM. Tzv. primární volby probíhají na vrcholných územních stranických jednáních – to jsou v případě kandidátů do Senátu příslušné okresní konference KSČM, v případě krajských kandidátek konference krajské. U kandidátů do Senátu je konečným – rozhodujícím orgánem ÚV.

Jde nám o to zabezpečit, aby výběr kandidátů KSČM byl co nejkvalitnější. Aby poté, co kandidátní listiny projdou schvalovacím procesem, byly plně konkurenceschopné. Zkrátka – aby na ně byly vybrány opravdové osobnosti, o výsledcích jejichž práce se lidé mohou přesvědčit. Jde o to, aby naši kandidáti měli autoritu ve veřejnosti, odborné schopnosti a morální vlastnosti na takové úrovni, že budou přijatelní a pro zastupitelskou činnost žádoucí nejen pro »skalní« příznivce KSČM, ale široké spektrum občanů »otloukaných« dnes vládou ze všech stran.

Je možné už dnes uvést některé základní teze volebních programů?

Teze vycházejí z dlouhodobého programu KSČM a z volebního programu strany na toto volební období Poslanecké sněmovny. Navíc jsou obohaceny o otázku problematiky krajů. Jestliže vezmeme v úvahu, že do významné kompetence krajů patří řešení otázek regionálního školství, zdravotnictví, dopravy apod., je zřejmé, že právě na tyto oblasti je soustředěna pozornost.

Naši zastupitelé v probíhajícím volebním období vykonávají řadu náročných funkcí - funkcemi zástupců hejtmana ve dvou krajích počínaje přes funkce předsedů výborů krajských zastupitelstev až po funkce v komisích jejich rad. Mají tedy dostatek konkrétních poznatků o problémech krajů, možnostech a formách jejich řešení a zblízka se seznamují i s problémy, které vznikají právě v současné době v důsledku vládních »reforem«. Jsem proto přesvědčen, že naše volební programy budou, při respektování společné programové linie, »ušity na míru« jednotlivým krajům tak, aby vyjadřovaly zájmy co největšího počtu občanů. O programech, se kterými budou před voliče předstupovat naši kandidáti do Senátu, lze říci totéž.

Nejvýznamnější událostí v životě strany v následujícím období bude VIII. sjezd KSČM, který se koná v květnu v Liberci. Jak probíhá předsjezdová příprava?

Předchozí, 16. zasedání ÚV KSČM projednalo a k vnitrostranické diskusi doporučilo návrhy dokumentů, které má sjezd projednávat. Jde zejména o teoretický dokument Socialismus v 21. století a návrh střednědobého programového dokumentu Hlavní úkoly KSČM v období mezi VIII. a IX. sjezdem. Pro vnitřní život strany mají význam navržené úpravy Stanov KSČM, některé změny jsou navrhovány i pro stranické revizní a rozhodčí orgány.

Jak hodnotíte dosavadní průběh výročních členských schůzí (VČS)?

Těch je v současné době uskutečněno kolem 65 procent. »Výročky«, řečeno zcela upřímně, mají rozdílnou úroveň. Některé z nich velmi výrazně reagují na aktuální situaci, vyjadřují se fundovaně k základním dokumentům i vlastním úkolům strany v místě.

V malých organizacích s vyšším věkovým průměrem členů se více zabývají komunálními problémy, programovými otázkami pak v menší míře. Jednání těch nejmenších organizací probíhají často společně pro dvě či tři základní organizace pod patronací okresního výboru.

K jakým tématům se členové KSČM v diskusích na »výročkách« nejvíce vyjadřují?

Dvěma rozhodujícími »diskusními bloky« na VČS jsou postoje strany k celkovému vývoji společnosti v posledních 22 letech, hledání cest k nápravě, k běžným, dosud pasivním občanům a k mládeži, a také diskuse k návrhům týkajícím se účinnosti a efektivnosti stranické práce. Na většině okresů již se náměty, vzešlými z výročních schůzí, zabývají pracovní skupiny připravující okresní konference. Na těch dojde k jejich koncentraci a dopracování.

Občas se téma diskuse stočí i na zjevné snahy Nečasovy vlády »nalézt« důkazy pro sankce vůči KSČM, zejména v souvislosti s informacemi o rostoucích preferencích KSČM, jejím zapojení do kritiky Nečasovy vlády, do projevů občanského nesouhlasu a snah o odstoupení vlády a vyhlášení předčasných voleb. Nejde však o diskusi »vylekanou« či bezradnou – i na úrovni základních článků si je KSČM vědoma, že její působení není v rozporu s Ústavou či zákony ČR. Kritizovány jsou naopak nedemokratické postupy vlády, která se účelovým zneužitím práva snaží potlačit nepohodlnou politickou konkurenci.

Uskutečnily se již někde okresní konference?

Okresní konference KSČM jsou plánovány v převážné většině od ledna do března příštího roku, prvních pět však proběhne ještě nyní v prosinci.

Monika HOŘENÍ

převzato z Haló novin

 

 

Diskusní téma: Čeká nás náročný rok

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek