Držme se cesty mírového vývoje

16.05.2011 14:41

 

Návrh ÚV KS Číny formulující XII. pětiletý plán hospodářského a sociálního rozvoje Číny byl přijat pátým plenárním zasedáním na 17. zasedání ÚV KS Číny.

Jedná se o velkolepý plán rozvoje Číny na příštích pět let.

1. Proč si Čína zvolila cestu mírového rozvoje? Držet se cesty mírového vývoje není impulsivním rozhodnutím Číny. Naopak, je to pečlivě zvážený výběr na základě naší analýzy velkých změn, ke kterým došlo ve světě, v Číně i ve vztazích mezi Čínou a zbytkem světa. Uvědomujeme si, že se musíme přizpůsobovat měnící se situaci a následovat cestu, která vyhovuje trendu světového vývoje a čínským vnitrostátním podmínkám.

Globální vesnice

Svět zažívá rozsáhlé a zásadní změny. Ekonomická globalizace a rozvoj informačních technologií nabírají na síle... Svět je stále menší a stal se »globální vesnicí«. Státy jsou navzájem úzce propojeny a jsou na sobě vzájemně závislé, jejich zájmy jsou čím dál tím více integrovány... Do jisté míry se svět stal společenstvím zájmů. Žádné země, i ty nejsilnější z nich, nemohou stát samostatně a přežít. Chování jedné země bude mít dopad nejen na ni samotnou, ale i na ostatní. Sobecké praktiky dobývání nebo vyhrožování ostatním silou nebo hledání prostoru a zdrojů pro svůj vlastní rozvoj, které se dějí jinak než mírovými prostředky, ztrácejí půdu pod nohama. Stále více nepopulární je identifikace přátel či nepřátel a společností pouze na základě ideologie či pod různými záminkami při hledání dominance ve světovém dění...

Socialistické tržní hospodářství

Čína prochází rozsáhlou a hlubokou transformací. Přes 30 let reforem a otevírání se světu přineslo v zemi zásadní změny: od »třídního boje jako klíčového principu« jsme se zaměřili na ekonomický rozvoj a modernizaci socialismu, od plánovitého hospodářství jsme pomocí reforem různých oblastí přešli k socialistickému tržnímu hospodářství, od vlastní uzavřenosti a přes důraz na spoléhání se na sebe sama jsme se otevřeli světu a rozvinuli mezinárodní spolupráci, od důrazu na ideologii jsme přešli k obhajobě harmonické koexistence různých společenských systémů, k vývoji modelů a k rozvoji vnějších vztahů všestranným způsobem. To vše nás vyzývá, abychom jednali ve světle základních domácích podmínek a rysů v současné fázi vývoje naší země, abychom prohlubovali reformy a otevírání se světu a urychlovali transformaci hospodářského růstu...

Čína se nemůže rozvíjet v izolaci od světa a svět nemůže dosáhnout prosperity a stability bez Číny. Pokud se nám nepodaří zvládnout naše vztahy se zbytkem světa, mohli bychom ztratit možnosti rozvoje, které nabízejí celosvětový mír, relativní stabilitu ve vztazích mezi hlavními zeměmi a rychlý pokrok v nové vědecké a technické revoluci prvních 20 let nového století.

2. Jaká je cesta mírového vývoje? Sledování cesty mírového rozvoje je zcela novou cestou rozvoje - předložené na jednání ÚV KS Číny jejím generálním tajemníkem Chu Ťin-tchaem, vycházeje z vnitrostátních podmínek Číny, mezinárodní situace a vývoje zkušeností a poznatků z jiných velkých zemí...

STOP západnímu drancování

Podle mého názoru existuje pět základních rysů této cesty. A) mírová povaha vývoje. Čína se nebude účastnit invazí, drancování, válek nebo rozšiřování, které západní mocnosti v praxi používají. Naše síla bude sloužit světovému míru a mírovému rozvoji integrace. B) nezávislá povaha vývoje. Nezávislost a suverenita jsou základními rysy diplomacie Číny a spoléhání se sama na sebe je naší dobrou tradicí. Za posledních více než 30 let jsme při našem úsilí o rozvoj země spoléhali důsledně zejména na reformy a otevírání se světu, na vlastní moudrost a tvrdou práci, na rozšiřování domácí poptávky a transformaci ekonomického růstu. C) vědecká povaha vývoje. Na základě požadavku Vědeckého pohledu na rozvoj, který klade člověka na první místo a sleduje komplexní, koordinovaný a udržitelný rozvoj, musíme zintenzivnit úsilí o kvalitní a rychlý ekonomický rozvoj a budování harmonické společnosti s cílem zajistit zdravé domácí prostředí pro mírový rozvoj. D) kooperativní charakter vývoje. Čína je členem mezinárodního společenství. Spolupráce s ostatními a sdílení společných zájmů a povinností nejlépe slouží našim vlastním zájmům i zájmům ostatních zemí. V oblasti vnějších vztahů prosazujeme přátelství namísto nepřátelství, spolupráci místo konfrontace, vzájemnou důvěru místo podezřívání, jednání na úrovni sobě rovných místo vnucování vůle jednoho druhému. E) společný rozvoj. Čínské národní zájmy jsou v souladu se společnými zájmy lidstva. V rozvoji jako takovém usiluje Čína o dosažení společného rozvoje s ostatními zeměmi a nikdy ne na úkor druhých...

Úspěch LOH

3. Jaký je směr vývoje Číny a jaké jsou její strategické záměry? Po více než 30 letech reforem a otevírání se světu, zejména poté, co Čína úspěšně uspořádala Olympijské hry v Pekingu a obstála ve zkoušce mezinárodní finanční krize, projevuje svět čím dál tím větší zájem o strategické směřování Číny... Tedy o mírový rozvoj, tj. harmonii a rozvoj doma, resp. mír a spolupráci v zahraničí. To je to, na co se musíme zaměřit a čeho dosáhnout - nejen pro generaci současnou, ale i pro generace budoucí... Cílů musíme dosáhnout... svou kreativitou a vynalézavostí čínského lidu, dlouhodobým a přátelským soužitím, rovností a vzájemně prospěšnou spoluprací s ostatními zeměmi. Tak se čínský lid, který představuje 1/5 celkové světové populace, zbaví chudoby a bude žít lepší život...

Rozvoj socialistické demokracie

V tomto procesu budeme rozvíjet socialistickou demokracii a politický systém v duchu vnitrostátních podmínek Číny. Krátce řečeno, Číňané příliš dlouho trpěli chudobou, proto je naším největším a jediným strategickým záměrem žít lepší život, kdy každý den bude lepší než ten předchozí. To samé si přejeme pro všechny lidi na světě. KS Číny nazvala tento proces mírovým rozvojem a způsoby a prostředky k jeho dosažení cestou mírového rozvoje...

4. Jak nahlížet na vývoj Číny? Po více než 30 letech reforem a otevírání se světu dosáhla Čína pozoruhodných úspěchů v hospodářském a sociálním rozvoji. Zejména v posledních letech přilákal vývoj v Číně ještě větší mezinárodní pozornost. Mnozí si myslí, že Čína je již rozvinutou zemí, na stejné úrovni se Spojenými státy. Tento pohled ukazuje, že cesta mírového rozvoje může vést k rozvoji země a že naše volba byla správná. Nicméně to také ukazuje na nedostatek komplexního a hlubokého porozumění úrovně rozvoje Číny. Skutečností je, že čínský HDP, byť vysoký, může dále růst, avšak musí být rozdělen mezi 1,3 miliardy obyvatel. Čína se hodnotou HDP ve výši pouze 3800 USD na osobu, která je dokonce nižší než v mnoha afrických zemích, řadí na 104. místě na světě.

Norma OSN: dolar na den a osobu

Podle norem OSN určující jeden americký dolar na den a osobu žije 150 milionů Číňanů stále ještě pod hranicí chudoby. I z hlediska standardu 1200 juanů na osobu žije více než 40 milionů Číňanů stále ještě v chudobě. Dnes nemá v Číně přístup k elektřině 10 milionů lidí a každý rok musí být řešena problematika zaměstnanosti pro 24 milionů občanů Číny. V Číně žije obrovské množství obyvatel, její ekonomické základy jsou slabé. Rozdíly mezi městem a venkovem, ve struktuře průmyslu a nedostatečně rozvinutá výrobní síla jsou problémy, které je ještě třeba zásadně řešit. Ať tak či onak, Čína je velká co do počtu obyvatel, avšak malá ve smyslu ekonomickém. V každém slova smyslu je rozvojovou zemí...

Důvěryhodným přítelem

Musím zdůraznit zejména to, že i když se Čína stává silnější, zůstává členem v rozvojovém světě a bude i nadále v jednotě s ním pracovat pro společný rozvoj. To proto, že sdílíme podobné historické zkušenosti s rozvojovými zeměmi, jdeme s nimi ruku v ruce a máme společné rozvojové úkoly a strategické zájmy... Teď a navždy zůstane Čína nejupřímnějším a důvěryhodným přítelem, bratrem a partnerem rozvojových zemí... Není proto možné přiřknout Číně nálepku »neokolonialistické« země.

5. Bude Čína usilovat o hegemonii, stane-li se víc rozvinutou zemí? Tato obava je neopodstatněná. Odmítavý postoj k hegemonii je zakotven v čínské ústavě a ve stanovách KS Číny. Pravděpodobně žádná jiná velká země či politická strana na světě toto nikdy neudělaly.

Při pohledu do historie nenaleznete v čínské kultuře či tradici rozpínání či hegemonii. V celé naší několikatisícileté historii jsou v centru naší politické a kulturní tradice shovívavost a harmonie, dobré sousedské vztahy a přátelství s okolím...

Vzestup a pád některých světových mocností nám říká: rozpínavost či závody ve zbrojení nikam nevedou; snaha ovládnout svět nikam nevede... Zda daná země představuje hrozbu pro svět nebo ne, je otázkou politiky, jakou ta země provádí. Čína vždy dodržuje pět zásad mírového soužití, ve všech zemích respektuje právo jejich lidu hledat své vlastní cesty rozvoje, nesnaží se nikdy o hegemonii nebo vedení a neusiluje o ovládnutí světa.

Socialismus s čínskými rysy

Někteří říkají, že Čína chce nahradit USA a ovládnout svět. To je mýtus. Politicky to, co děláme, je socialismus s čínskými rysy. Nechceme vyvážet náš společenský systém či model vývoje, respektujeme volbu lidu v jiných zemích. Ekonomicky veškeré naše úsilí zaměřujeme na rozvoj. Rádi vidíme trvalou prosperitu a rozvoj ve všech ostatních zemích a usilujeme o společný pokrok. Vojensky odmítáme jakékoliv zbrojení. Naší nejvyšší prioritou je umožnit 1,3 miliardy Číňanům mít lepší oblečení, kvalitnější potraviny, lepší bydlení a pohodlnou dopravu. Nemůžeme a nebudeme utrácet velké finanční částky za zbraně...

Strategií v oblasti Asie a Pacifiku je vytvořit dobré, stabilní okolní prostředí pro náš vlastní rozvoj a dosáhnout společného pokroku se všemi zeměmi. Chceme být dobrým přítelem, dobrým sousedem a dobrým partnerem ASEANu a všech zemí Asie... Snahy spojit se v boji proti Číně nebo pokusy obsahující praktiky zasévání neshod mezi zeměmi v regionu a provádění společných vojenských cvičení v přilehlých vodách Číny jsou jasným důkazem psychiky studené války...

Někteří lidé dezinterpretují čínský styl »držet se zpátky a být prospěšný«. Berou oznámení cesty mírového rozvoje Číny jako zástěrku pro její skutečný záměr, než se stane dostatečně silnou. To je zcela bezdůvodné podezření...

Nenechat se šikanovat

Krátce řečeno, Číňané mají dobrou vůli a jsou zodpovědným národem. Máme úctu k druhým, ale neumožníme ostatním nás šikanovat. Vyvíjíme socialistickou demokracii založenou na našich národních podmínkách. Ctíme, respektujeme a chráníme lidská práva. Můžeme se setkat s mnoha problémy na naší cestě vpřed, ale nikdy nebudeme rezignovat na reformy a otevírání se světu...

6. Jak bude rychle se rozvíjející Čína zvládat své vztahy s jinými zeměmi? Jak říká čínské rčení »Při vydlabávání rýže ze stejného hrnce se naběračky musí nevyhnutelně dotknout.« Žijeme v globální vesnici, a proto jsou třenice a konflikty různých typů nevyhnutelné. Není to nic alarmujícího. Důležité a zásadní je, jak v takových případech problém řešit... Sledujeme pět zásad mírového soužití. Odmítáme vměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a použití hrozby nebo síly, nikoho nediskriminujeme ani nevytváříme žádné kliky. Sledujeme win-win strategii otevírání se světu, nikdy neusilujeme o vlastní zájmy na úkor jiných. Ceníme si, rozvíjíme a chráníme společné zájmy a snažíme se utvářet stále větší a lepší koláč společných zájmů. Máme zájem o urovnávání sporů a konfliktů prostřednictvím dialogu...

Někteří lidé tvrdí, že čínská vláda se nikdy nezřekla použití síly k řešení otázky Tchaj-wanu a že čínské vojenské výdaje stále rostou, což je v rozporu s prohlášením Číny o její cestě mírového rozvoje. Podle mého názoru by pro cestu rozvoje neměly být obětovány důležité národní zájmy, zejména ty substanciální. Jaké jsou tyto nejzákladnější zájmy Číny? Můj osobní názor je: a) způsob vlády, politický systém a politická stabilita pod vedením KS Číny, socialistický systém a socialismus s čínskými rysy; b) čínská svrchovanost, územní celistvost a národní jednota; c) základní zabezpečení udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje Číny...

Tchaj-wan

Otázka Tchaj-wanu se týká jednoty Číny a její územní celistvosti, představuje stěžejní zájem Číny a dotýká se 1,3 miliardy čínských občanů a celého čínského národa. V této otázce usilujeme o základní princip »mírového sjednocení a o systém jedna země, dva systémy«...

Čína je oddána obranné politice státu. Cílem budování její armády je zachování suverenity země a její územní celistvosti, zajištění její více než 22 000 kilometrů dlouhé pozemní hranice a 18 000 km dlouhé hranice na moři a zajištění rozvoje v mírovém prostředí... Ale ve srovnání s řadou zemí jako jsou USA či Japonsko jsou čínské vojenské výdaje minimální, jak celkově, tak na hlavu, Čína nemůže představovat hrozbu pro jiné země.

7. Jak bude Čína využívat své rostoucí moci a svého vlivu? Cíl rozvoje Číny lze vyjádřit jednou větou: vybudovat harmonickou společnost doma a pomáhat budovat harmonický svět venku... Zde existuje na mezinárodní scéně nepochopení principu »oddat se budování, jednomyslně realizovat rozvoj«. A) Čína se aktivně podílí na společném čelení globálním otázkám, jako jsou energetické zdroje, potravinová bezpečnost, změny klimatu, terorismus, přírodní katastrofy, infekční nemoci a finanční krize, stejně jako řešení regionálních otázek, jako je jaderné zbrojení KLDR, Íránu, palestinsko-izraelský konflikt či problém v súdánském Dárfúru. B) Čína se aktivně zapojuje do budování mezinárodního systému... Je příjemcem, stejně jako budovatelem a přispěvatelem. Současný mezinárodní systém není dokonalý a měl by být reformován a měl by lépe držet krok v měnící se době tak, aby byl spravedlivější a rozumnější... C) Čína aktivně podporuje rozvojové agendy... Během let přispěla čínská ekonomika více než 10 % k růstu světové ekonomiky a více než 12 % k růstu mezinárodního obchodu, v příslušných zemích a regionech vytvořila miliony pracovních příležitostí... Jsme připraveni spolupracovat s dalšími zeměmi při prosazování Rozvojových cílů tisíciletí OSN v zájmu světové prosperity a pokroku.

Vrozená chamtivost kapitalismu

8. Jaká je cesta mírového rozvoje ve spojitosti se socialismem s čínskými rysy? To jsou dvě strany téže mince... Vzestup západních mocností byl doprovázen agresí a expanzí, byl plný krve a násilí, což vyjadřuje vrozenou chamtivost kapitalistické společnosti a kapitálu. Čína jakožto socialistická země je oddána takovým cílům, jako jsou prosperita, sociální spravedlnost, národní rozvoj či světový mír. Čína setrvá ještě dlouhou dobu v primární fázi socialismu, nesoulad mezi zvyšujícími se materiálními a kulturními potřebami lidí a výrobou je stále naším velkým problémem... Na druhé straně, cesta mírového rozvoje je nedílnou součástí socialismu s čínskými rysy, což se projevuje v mnoha ohledech, např. v ekonomické, politické, kulturní, sociální či ekologické sféře...

9.-10. Jaký je vztah mezi cestou mírového rozvoje a budováním harmonického světa? Povede čínská cesta mírového vývoje k žádoucímu výsledku? Povede. Svět si může všimnout, že v posledních 30 letech jsme zpřetrhali precedenty objevujících se sil zapojených do rabování, agrese a soupeření o hegemonii, v době globalizace jsme otevřeli zcela novou cestu - mírového rozvoje skrze tvrdou práci, moudrost a win-win spolupráci... Aktivně provádíme multilaterální a summitovou diplomacii, strana a představitelé státu při mnoha příležitostech představili naši hlavní politiku a postoje, aktivně jsme se podíleli na spolupráci při řešení mezinárodní finanční krize a snaze prosadit reformu mezinárodního ekonomického systému. Sehráli jsme významnou a konstruktivní roli při řešení změn klimatu a dalších globálních problémů. Integrovali jsme strategii »přijmout a odevzdat«, energicky jsme realizovali hospodářskou a obchodní spolupráci s ostatními zeměmi, poskytli jsme dobrou službu v domácím úsilí při boji s krizí, při udržování stability, podpoře rozvoje a transformaci modelu ekonomického rozvoje. Využili jsme hostování LOH v Pekingu, 60. výročí založení nové Číny, pořádání světové výstavy EXPO 2010 v čínské Šanghaji a jiných významných událostí k posílení veřejné diplomacie, vztahů mezi národy a kulturní výměny...

Na první místo klademe člověka, zabezpečeli jsme legitimní práva a zájmy čínských podniků a občanů v zahraničí a zapojili se do mnoha mezinárodních záchranných a mírových aktivit...

DAI BINGGUO

(Autor je členem Státní rady ČLR)

(výtah z článku, mezititulky redakce)

-------------------------------------

Přes 30 let reforem a otevírání se světu přineslo v zemi zásadní změny: od »třídního boje jako klíčového principu« jsme se zaměřili na ekonomický rozvoj a modernizaci socialismu, od plánovitého hospodářství jsme pomocí reforem... přešli k socialistickému tržnímu hospodářství..., od důrazu na ideologii jsme přešli k obhajobě harmonické koexistence různých společenských systémů, k vývoji modelů.

-------------------------------------

Vzestup a pád některých světových mocností nám říká: rozpínavost či závody ve zbrojení nikam nevedou; snaha ovládnout svět nikam nevede; jedinou správnou cestou je mírový rozvoj.

-------------------------------------

16. 5. 2011DAI BINGGUO

Diskusní téma: Držme se cesty mírového vývoje

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek