Informace ze 6. jednání ZMO konaného dne 30.3.2011

05.04.2011 06:32

 

Jak již se stalo tradicí, jednání zastupitelstva města Ostravy se na několik prvních bodů účastní v rámci výuky studenti a žáci ostravských škol. Toto zastupitelstvo projednalo více než 65 materiálů, z nichž většina, jak je obvyklé, se týkala majetkoprávních řešení pozemků a staveb na území města Ostravy.

Mezi hlavní body programu bezesporu patřily body, které se dotýkaly bezpečnosti občanů, jejich zdraví a majetku. Ke zprávám ředitele městského ředitelství Policie ČR i ředitele městské policie se rozproudila bohatá diskuse, zaměřená na vyjádření jednotlivých zastupitelů k této problematice, na zkušenosti z práce obou policií. Za klub KSČM vystoupil předseda klubu Josef Babka, který poukázal na poměrně nízkou objasněnost trestné činnosti; zvýšení objasněnosti považujeme za výrazné preventivní opatření, protože může potencionální pachatele od trestné činnosti odrazovat. Dále se zmínil o sociálně patologických příčinách trestné činnosti, souvisících se zhoršováním ekonomické situace rodin, kdy se dá předpokládat zvýšený nápad negativních jevů. Poděkoval oběma představitelům policií za jejich práci i při neustále se zhoršující podpoře ze strany státu.

Těmto bodům předcházelo hlasování o zařazení do programu návrhu hnutí Ostravak o zrušení bezplatné dopravy v době smogové situace. Tento návrh jsme nepodpořili, protože toto zavedení zatím není řádně vyhodnoceno, ani ekonomicky, ani z hlediska vlivu na životní prostředí. A to i přesto, že další materiál, předložený odborem dopravy, částečné hodnocení přinesl a Zbyněk Šebesta předložil za Klub KSČM doplněk usnesení týkající se předložení návrhu na řešení dopravy ve městě v době smogu, který náměstek primátora pro dopravu Bc. Aleš Boháč akceptoval. Martin Juroška informoval, že Klub KSČM v blízké době předloží další návrhy opatření, které přinesou zlepšení ŽP.

Dalším počinem zastupitelstva byla změna stanov sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, která umožnila přistoupení Moravskoslezského kraje do tohoto sdružení, jehož hlavním cílem je využití trojhalí, které se nachází na území výstavby Nové Karolíny a bude sloužit jako zastřešené nové náměstí s předpokladem bohatého kulturního, sportovního a obchodního využití.

Vkladem našeho Klubu do jednání byl návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva, přednesený Martinem Juroškou, která umožní lepší informovanost občanů o obsahu materiálů pro jednání zastupitelstva prostřednictvím webových stránek města Ostrava. Tento návrh byl schválen a toto umožní seznámit se s materiály 4 dny před vlastním jednáním.

Z podnětu Lea Luzara bylo zastupitelstvo města ujištěno o vyřešení nedobrého stavu lesní cesty v Bělském lese prostřednictvím investiční části rozpočtu, když na opravu nelze uvolnit prostředky z Fondu životního prostředí.

Upravili jsme Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který precizuje účast těchto dětí a jejich podmínky na těchto ozdravných pobytech. Tuto úpravu nepodpořili zastupitelé hnutí Ostravak. Opět se projevila jejich nezkušenost, když své stanovisko obhajovali neprojednáním tohoto materiálu ve zdravotním výboru, avšak jejich členové toto projednání neiniciovali před vlastním jednáním v zastupitelstvu. Osobně jsem zvědav, zda to budou iniciovat následně. Jen připomínám, že „Statut …“ projednala Lékařská komora a Ministerstvo zdravotnictví.

Při majetkoprávních bodech programu zastupitelstva Zbyněk Šebesta tradičně projevil svůj smysl pro detail a upozornil předkladatele na zaznamenané rozpory v materiálech. Na návrh klubu KSČM bylo zařazeno úvodní slovo k materiálu, ve kterém finanční náměstek Tomáš Petřík informoval zastupitelstvo o připravovaných změnách rozpočtového určení výnosu některých daní (zpracovatel Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí ČR). Tento materiál je škodlivý pro větší města, včetně statutárního města Ostrava. Výpadek financí v případě jeho přijetí přesahuje 200 mil. Kč bez náhrady, což by se negativně projevilo v rozpočtu města. Proto jsme nesouhlasné stanovisko k tomuto návrhu MF ČR plně podpořili.

Pravidelnou podporu jsme vyslovili i žádostem řady organizací o příspěvek, který jím umožní realizovat řadu akcí pro občany a mládež našeho města. Jednání zastupitelstva rozhodlo o záměru sloučení dvou městem založených příspěvkových organizací pro realizaci poskytování zdravotní péče o naše spoluobčany, a to Městské nemocnice a Městské záchranné služby. Přejímající organizací bude Městská nemocnice a služby dosud poskytované Městskou záchrannou službou budou zařazeny pod Centrální příjem s emergency Městské nemocnice Ostrava (MNO) . Uvedené opatření posílí postavení MNO, zlepší ekonomiku provozu dosavadních organizací a co je podstatné, nebude mít negativní dopad na poskytované služby občanům města. Pro informaci uvádím, že 6.4.2011 proběhne seminář členů zastupitelstva k problematice životního prostředí. I o jeho průběhu vás budeme informovat.

JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZMO

Diskusní téma: Imformace ze 6. jednání ZMO konaného dne 30.3.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek