Informace MS KR KSČM A klubu KSČM ZMSK ke sloučení krajských nemocnic v jednu příspěvkovou organizaci.

09.05.2011 10:57

 Informace se týká přístupu vedení krajské rady KSČM MSK a Klubu KSČM v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje k řešení problematiky zdravotnictví prostřednictvím změn v systému řízení nemocnic, které jsou zřízeny Moravskoslezským krajem.

Jak je všeobecně známo, stávající koalice ČSSD a KSČM v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje účinně reagovala na situaci vzniklou akcí lékařů „Děkujeme, odcházíme“(dále jen D.O.), kdy na jedné straně s pochopením vnímala požadavky lékařů, LOK a Lékařské komory, které směřovaly na Vládu ČR a ministerstvo zdravotnictví a které požadovaly systémové změny ve zdravotnictví a zlepšení finančního ohodnocení práce lékařů. Tlakem lékařů a jejich odborových a profesních organizací bylo za výrazné podpory Asociace krajů dosaženo zažehnání „Krize“, která by znamenala výrazný negativní zásah do poskytování zdravotní a lékařské péče pro obyvatele nejen Moravskoslezského kraje. Nad rámec dosaženého touto profesní skupinou MSK posílil mzdový fond pro nemocnice zřízené MSK o dalších 20.mil. Kč k diferenciovanému posílení mzdových prostředků zejména pro mladé lékaře a specialisty, dle rozhodnutí jednotlivých vedení nemocnic.

    Současně s řešením krizového stavu byly zahájeny práce, které měly a mají za prvořadou úlohu zefektivnit činnost řízených nemocnic při zachování stávající dostupnosti a kvality poskytování lékařské péče pro občany MSK. Prvotní kroky byly směřovány již k termínu 1.3. 2011, a to z důvodu probíhající akce D.O. Šlo zejména o koncentraci sil a prostředků v případě, že akce D.O. bude naplněna, tzn. odejde více než 500 lékařů ze svých pracovišť a bude způsoben kolaps poskytování zejména akutní lékařské péče. Zažehnáním této hrozby byl vytvořen prostor pro zkvalitnění přípravy organizačních opatření, která následně byla směřována k 1.7.2011. Jednoznačně prohlašujeme, že uvedená organizační opatření byla ze strany Klubu KSČM směřována do řešení prostřednictvím a na bázi příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nikoliv akciové společnosti, ke které se hlásili někteří představitelé ČSSD a která byla jako výstup navrhována společností RGM s.r.o., která provedla audit všech nemocnic zřízených Moravskoslezským krajem při využití „Bílovecké nemocnice, a.s.“. Tento audit považujeme, a takto jsme to deklarovali i našemu koaličnímu partnerovi ČSSD, jako vstupní podklad pro další jednání a nikoliv jako závaznou osnovu pro konání orgánů Moravskoslezského kraje, kdy jednoznačně nelze akceptovat pouze ekonomický přístup k jednotlivým nemocnicím a jejich pracovištím.

    Tímto přístupem se řídíme a budeme řídit i do budoucna. Jsme si vědomi, že předložený záměr sloučení nemocnic do jedné příspěvkové organizace jako nástroje zefektivnění činnosti v oblasti nákupu služeb, léků a lékařského materiálu, investiční politice z hlediska nemovitostí i přístrojů a vybavení, posílení postavení sloučené nemocnice ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, případné mobility pracovní síly jakož i vytvoření silných a odborně zdatných oborových týmů na specializovaných pracovištích vytváří řadu problémů a animozit v jednotlivých politických stranách, odborné i laické veřejnosti, vedení jednotlivých nemocnic a v neposlední řadě i u zástupců samospráv ve městech, kde jsou nemocnice dislokovány. Chceme zdůraznit, že sloučení nemocnic není cílem, ale prostředkem k efektivnímu vynakládání finančních prostředků do zdravotnictví, které jen v plánech na rok 2011, předložených vedením nemocnic, generuje ztrátu téměř 250 mil Kč. Stejný negativní výsledek předpokládáme i za rok 2010. Nechceme-li nečinně přihlížet k tomuto negativnímu vývoji v hospodaření nemocnic, na které mají bezpochyby vliv další skutečnosti a zejména politika ministerstva zdravotnictví Vlády ČR a jednotlivých zdravotních pojišťoven prostřednictvím úhradových vyhlášek, musíme přikročit i k vlastním opatřením, která zlepší ekonomiku poskytování zdravotní péče pro občany a na druhé straně zajistí její dostupnost a kvalitu. Jsme přesvědčeni, že sloučením nemocnic do jedné příspěvkové organizace se sídlem v Ostravě (nikoliv v Třinci, jak uvádějí některé zdroje) je dílčím, ale podstatným krokem k naplnění výše uvedeného cíle. Mimochodem, sloučení stávajících příspěvkových organizací do jedné příspěvkové organizace podpořilo jednání Zastupitelstva kraje ze dne 21. 12. 2006 (materiál č. 50 „Záměr realizace změny organizačního uspořádání nemocnic zřizovaných MSK“ ), které bylo podpořeno celým politickým spektrem zastupitelstva. Snaha opozičních stran v zastupitelstvu MSK, zejména ODS, je vedena nikoliv proti slučování nemocnic, ale proti slučování nemocnic do jedné příspěvkové organizace, když pravicoví zástupci preferují formu akciové společnosti, což je pro nás naprosto nepřijatelné a neakceptovatelné. Svou snahu se snaží zakrýt trváním na samostatnosti jednotlivých nemocnic s využitím „mobilizace“ laické veřejnosti, některých skupin lékařů i zástupců samospráv. ANO, i tato propojenost dosavadních nemocnic a personálu sehrává svou úlohu při negativním postoji ke slučování nemocnic do jednoho celku.    

      Věříme, že zástupci KSČM v jednotlivých městech, ve kterých se nacházejí sídla dosavadních nemocnic, pochopí vážnost situace, jejíž neřešení by vedlo k rezignaci na možnost zabránit nadále se zhoršujícím ekonomickým podmínkám v jednotlivých nemocnicích a tím i následnému zhoršení dostupnosti a poskytování kvalitní lékařské péče. Přijetím modelu jedné příspěvkové organizace pod názvem Moravskoslezská krajská nemocnice, p.o. bude ukončena pouze první etapa této reorganizace. Při následných opatřeních počítáme i s diskusí s Vámi, představiteli měst a obcí jednotlivých okresů Moravskoslezského kraje. Rovněž přivítáme již dnes Vaše náměty a poznatky, které přispějí k dalšímu rozhodování orgánů Moravskoslezského kraje.

Se soudružským pozdravem

RSDr. Karel Kuboš, v. r.                                                        JUDr. Josef Babka, v. r.

předseda KR KSČM MSK                                                      předseda Klubu KSČM v Z MSK

 

O obtížnosti a závažnosti celé problematiky slučování nemocnic zřizovaných krajem svědčí i skutečnost, že v dúsledku rozdělení klubu koaličního partnera – ČSSD na stoupence a odpůrce tohoto procesu, byl na návrh Rady Moravskoslezského kraje tento materiál z programu 19. zasedání zastupitelstva kraje dne 28. dubna 2011 stažen.

                                        JUDr. Josef Babka   předseda klubu zastupitelů za KSČM MSK

Diskusní téma: INFORMACE MS KR KSČM A KLUBU KSČM ZMSK KE SLOUČENÍ KRAJSKÝCH NEMOCNIC V JEDNU PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek