Informace o 4. zasedání ZMO konaném 4. března 2015

09.04.2015 10:22

Přítomno bylo 52 zastupitelů, z toho všech 10 zvolených za KSČM. Na programu zasedání, které řídil primátor města Ing. Tomáš Macura, MBA bylo 81 bodů. Hned v úvodu představil vedoucí nově vzniklého odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu Ing. Evu Seborskou. Při schvalování programu byl primátorem navržen k přednostnímu jednání bod týkající se změny všech schvalovaných smluv.

 

 

K bodu jednání „informace o činnosti orgánů města“ zazněl dotaz na připravenost Mistrovství světa v ledním hokeji. Představitel VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ujistil všechny zastupitele, že je vše řádně připraveno. Poté zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Libora Grygara na funkci člena rady města k 28. 1. 2015 a zvolilo na návrh předsedy klubu ČSSD za člena rady Václava Štolbu.

Následoval k projednání bod, který byl zařazen přednostně k jednání zastupitelstva. Zastupitelé poukazovali na skutečnost, že nebyl ani na stůl dodán materiál k projednávanému bodu. Šlo o usnesení, že do návrhu smluv předložených 4. zasedání zastupitelstva města bude doplněn text umožňující zveřejňovat smlouvy v plném rozsahu. Soudruh Babka upozornil, že smlouvy se mohou zveřejňovat i bez daného textu, ale vedení i odborný aparát se bránili tím, že chtějí mít právní jistotu. Usnesení bylo po drobných úpravách přijato.

Následně se řešila účelová dotace ve výši 2 340 tis. Kč na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil České republiky 2015. Protinávrh z řad ODS na navýšení na 3 000 tis. Kč nebyl přijat a přijata byla původně navrhovaná částka. K následujícímu bodu jednání o poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska měl náš zastupitel s. Graňák pozměňovací návrh na navýšení dotace na 100 tis. Kč, ale návrh nebyl přijat a částka byla schválena dle původního návrhu.

K materiálu „Vlajka pro Tibet“ vystoupil zastupitel p. Polák (Ostravak), a kromě spousty emotivních argumentů podal návrh na připojení města Ostravy ke zmíněné akci. Soudruh Babka v následné řeči některé argumenty vyvrátil a následně se od některých částí projevu distancoval i pan primátor. Návrh v zastupitelstvu neprošel a zastupitelstvo rozhodlo o nepřipojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” a nevyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy. V následné rozpravě nad opravou rozpočtu vystoupil náš zastupitel s. Macháček a žádal primátora o vyjasnění stavu rozpočtové rezervy města Ostravy.

Dalším významným bodem programu byl návrh na uzavření dohody o partnerských vztazích mezi Statutárním městem Ostrava a městem Suzhou (Čínská lidová republika). Suzhou je druhé nejvýznamnější město provincie Jiangsu. Město je známé pro svou krásu a je významným střediskem turistického ruchu. Velmi zajímavá byla diskuse nad návrhem zásad pro poskytování dotací z odvodů z loterií. Celkově bylo navrženo k rozdělení 83,246 mil. Kč, a to 15,071 mil. Kč do oblasti sociální péče, 8,175 mil. Kč do oblasti školství a 60 mil. Kč do oblasti sportu. Zastupitelé za ODS požádali o navýšení položky sport na 67 mil. Kč s tím, že 7 mil. Kč navíc by bylo z rozpočtové rezervy. Návrh neprošel a schváleno bylo původní rozdělení. Za zmínku ještě stojí, že zastupitelé našeho klubu s. Štefek byl zvolen do dozorčí rady Krematorium Ostrava, a.s., s. Graňák do dozorčí rady Domu kultury AKORD.

                                                                          Vít Macháček, člen ZMO za KSČM