Informace o jednání (březnového) zastupitelstva statutárního města Ostravy

09.04.2013 08:20

 

V den, kdy astronomicky začíná Jaro, projednalo zastupitelstvo přes devadesát materiálů, ve kterých byly, jak je zvykem řešeny zejména majetkoprávní operace, které jsou ve výhradní pravomoci zastupitelstva a které řeší prodej, nákup, směnu či darování nemovitostí. Jsou však materiály, které „přitáhnou“ pozornost laické i odborné  veřejnosti.

I na tomto jednání tomu tak bylo. Projednání Zpráv o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území SMO, kterou přednesl a uvedl ředitel městského ředitelství PČR                                Plk. Mgr. René Dočekal a zpráva o činnosti Městské policie , kterou uvedl ředitel městské policie Ostrava Mgr. Zdeněk Harazim. Statisticky se situace v městě Ostrava zlepšila. Počet evidované trestné činnosti klesl o 8,1% , ale z počtu 16 765 zjištěné kriminality bylo objasněno p o u z e  4 656 případů, což je necelých 28 %.Způsobená škoda dosáhla hodnoty  přes 532 miliónů korun českých zajištěna byla hodnota věcí téměř za  12 miliónů korun.  Jsou to neradostná čísla a pro ilustraci na území města Ostravy dochází k trestné činnosti, které statisticky dosahuje např. celý Jihočeský kraj. Chci zdůraznit, že vedení města i Moravskoslezského kraje  učinilo v poslední době i na naše naléhání a za naší podpory opatření ke zvýšení zejména početního stavu policistů na území města a kraje, a toto naše úsilí by mělo doznat v následujících měsících úspěch prostřednictvím tohoto navýšení řádově o desítky policistů v městě Ostrava a okresu Karviná v přímém výkonu služby. Zastupitelstvo města rovněž rozhodlo o poskytnutí finanční pomoci ve výši 0,5 mil. korun  obětem nedávného neštěstí, které se událo ve městě Frenštát pod Radhoštěm , kdy došlo ke způsobení  úmyslného  výbuchu obytného domu.

Další agendou, kterou se zastupitelstvo zabývalo, bylo poskytnutí grantů a dotací v oblasti volného času, kultury, ale i jiných oblastí. Při těchto materiálech náš klub plně respektuje návrhy, které byla projednány odbornými, poradními orgány zastupitelstva a rady města a ve kterých aktivně pracují i naši zastupitelé a další naši zástupci z řad odborníků na danou oblast.

Zastupitelstvo rovněž s naší podporou projednalo a přijalo změny obecně závazných vyhlášek jako je Statut města Ostravy, vyhláška dotýkající se povinného čipování a tetování psů na území města Ostravy a vyhlášky,která se dotýkala úpravy zákazu konzumace alkoholických nápojů  na veřejném prostranství.

Za velkého zajmu veřejnosti, ale i odborářů dopravního podniku a dceřiné společnosti EKOVA Elektric, a.s. byl projednán vstup strategického partnera do této dceřiné společnosti. Stejně tak, jak jsme v minulosti nepodpořili vyčlenění této společností do samostatné dceřiné společnosti DPMO, tak jsme nepodpořili vstup strategického partnera na tomto zasedání. Chci předeslat, že jsme v rámci jednání klubu KSČM přijali a vyslechli argumenty odborářů a členů dozorčích rad obou společností a náš postoj byl jednomyslný - vstup nepodpořit. Stejný postup jsme formulovali i na pracovním(neveřejném) jednání členů zastupitelstva za účasti poradců SMO i žadatele. Výsledek byl s našim postojem totožný. SMO tento vstup neakceptoval!. Vzhledem k tomu, že často dochází k dezinterpretaci našich postojů na jednání ZMO v této věci, odkazuji na webové stránky města, kde ze záznamu z jednání se s konkrétními vyjádřeními můžete podrobně seznámit.(www.ostrava.cz). Dále jsem důrazně požádal členy klubu KSČM v zastupitelstvu města Ostravy, aby na akcích, poradách či jiných příležitostech aktivně vysvětlovali přístupy klubu i jednotlivců při prosazování volebního programu, ale i řešení konkrétních problematik, které jsou předmětem jednání zastupitelstva a dalších orgánů SMO. Jen tak zabráníme častému výskytu nejasností, které pak jsou předmětem diskuse na těchto jednáních, kdy zejména předsedové základních organizací často odcházejí z těchto jednání neuspokojení s odpověďmi na své otázky. K prohloubení informovanosti jsem rovněž rozhodl o možnosti pravidelného setkání předsedy Klubu KSČM s předsedy klubů zejména velkých městských obvodů , které přispějí k vzájemné informovanosti mezi městem a městskými obvody. Zároveň v případě jakékoliv potřebnosti  informací o postoji Klubu KSČM nabízím i tímto prostřednictvím mobilní telefonický kontakt, který již využily desítky členů naší městské stranické organizace, a to 606 664 607, nebo návštěvu naší kontaktní místnosti v budově Nové radnice, kde je většinou přítomen Ing. Leo Luzar, člen zastupitelstva SMO.

JUDr. Josef Babka předseda klubu KSČM v Z SMO