INFORMACE O LEGISLATIVNÍCH AKTIVITÁCH POSLANECKÉHO KLUBU KSČM

04.01.2012 14:01

Legislativní aktivity poslaneckého klubu KSČM od počátku 6. volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „PS“), včetně 31. schůze PS, která skončila dne 9.11.2011:

   Za uvedenou dobu bylo předloženo 63 poslaneckých návrhů zákona, z toho 9 bylo předloženo poslaneckým klubem KSČM a ve 4 případech poslanci KSČM participovali na společných návrzích všech poslaneckých klubů. Všechny návrhy zákonů předložených klubem však byly zamítnuty již v 1. čtení.

   Legislativní činnost klubu a jednotlivých poslanců se odvíjí jak od legislativního plánu klubu, tak z nutnosti reagovat na aktivity vládní koalice. Postavení vládní koalice v PS a její snaha izolovat opozici, zejména pak KSČM, ztěžuje klubu předkládání a prosazování jeho vlastních legislativních aktivit, a to dost významně. To ve svém důsledku vedlo k přehodnocení legislativních aktivit, které byly nasměrovány na důslednou odbornou oponenturu proti všem vládním návrhům, včetně předkládání pozměňovacích návrhů.

   Za jeden z významných návrhů byl považován návrh na omezení výdajů na volební náklady politických stran, který byl zamítnut bez jakékoliv reálné věcné a odborné argumentace, měl však velkou mediální odezvu. Druhým pak je návrh na vyhlášení referenda k navrácení církevního majetku. Tento návrh bude PS teprve projednáván (byl zařazen na 32. schůzi PS). Výhledově se připravují návrhy zákonů – exekuční řád, o přiznání k majetku, o lichvě, novela zákona o obcích, všeobecné referendum.

   V rámci odborné oponentury poslanci reagují na současnou politickou situaci a v jednotlivých výborech a komisích PS prosazují pozměňovací návrhy k předkládaným vládním návrhům zákonů a naplňují tak jak záměry legislativního plánu, tak záměry programu KSČM. Tyto aktivity směřovaly nejen proti reformním návrhům zákonů vládní koalice, ale zejména do oblasti zdravotnictví, sociální, školství, pracovně právní (zákoník práce), občansko právní (občanský zákoník). V oblasti zdravotnictví bylo opětovně prosazováno zrušení regulačních poplatků a snížení limitů doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní léčivé účely, avšak bezúspěšně. V rámci projednávání občanského zákoníku se některé návrhy KSČM podařilo prosadit, a to i díky aktivní účasti některých poslanců na odborných seminářích pořádaných Ministerstvem spravedlnosti, na nichž mohli své názory prezentovat. V konečném důsledku však byl podán návrh na jeho zamítnutí, který však nebyl přijat. V případě zákoníku práce bylo navrhováno jeho zamítnutí z důvodu nevyváženosti postavení zaměstnanců a zaměstnavatelů na úkor zaměstnanců, což nebylo akceptováno. V oblasti školství je soustavně vystupováno zejména proti zavedení školného. V oblasti sociální pak byla aktivita zaměřena na zrušení všech navrhovaných zákonů v rámci tzv. reformního balíčku. Velmi aktivně jsou pak legislativní záměry klubu KSČM poslanci prosazovány též v plénu PS při projednávání jednotlivých návrhů zákonů, i když ne vždy s pozitivním dopadem.

Závěr

Postavení klubu KSČM v PS v tomto volebním období není jednoduché, a to ani v rámci opozice s ČSSD. Negativně se projevuje chování zástupců vládní koalice, která naprosto bez okolků prosazuje vládní návrhy, a to i za cenu bezprecedentního porušování jednacího řádu PS, zejména při prosazování reformních zákonů. Stejně tak skutečnost, že se legislativní návrhy nedaří prosadit a jsou vládní koalicí zamítány, ve většině případů bez jakékoli odborné argumentace. I přes tyto skutečnosti však klub na své legislativní aktivity nerezignoval. Musel však přehodnotit jejich priority.

Velmi pozitivně je třeba hodnotit vystupování jednotlivých poslanců jak v jednotlivých výborech, tak v plénu PS, které je aktivní, přestože nejsou ve většině případů při hlasování o jednotlivých návrzích brány v úvahu a návrhy jsou zástupci vládní koalice zamítány.

Pozitivem je, že všechny aktivity a záměry KSČM byly podrobně mediálně prezentovány prostřednictvím deníku Haló noviny jednotlivými poslanci, takže veřejnost měla možnost se s aktivitami a postoji KSČM v Poslanecké sněmovně seznámit.

 

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM Ostrava č. 1/2012

 

Diskusní téma: INFORMACE O LEGISLATIVNÍCH AKTIVITÁCH POSLANECKÉHO KLUBU KSČM

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek