Informace z 28. zasedání ZMO - 20. 9. 2017

04.10.2017 11:41

Jednání zastupitelstva se účastnilo 49 - 51 zastupitelů z 55 zvolených, někteří přišli později, jiní odešli v průběhu jednání. Zastupitelé za KSČM byli v plném počtu - deset  zastupitelů. Na programu bylo 88 bodů jednání, dva body č.22 a č.35 předkladatelé stáhli z jednání. Všechny body jednání byly schváleny, většina všemi přítomnými zastupiteli. Není účelem této informace popisovat všechny schválené body, proto připomenu jen ty nejdůležitější:

B.č.21 Poskytnutí Stipendia města Ostravy v akademickém roce 2017-2018.

B.č.55 Vydání změny č.1 Územního planu Ostravy.

B.č.60 Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody ve výši 91 133 681 Kč.

B.č.69 Výzva k podání nabídek na využití rozvojového území Hrušov, kde se po 20 letech podařilo vykoupit všechny pozemky.

B.č.72 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2018 včetně podmínek pro jednotlivé oblasti, volný čas, podpora osob s handicapem, prevence kriminality, protidrogová politika, rodinná politika, sociální péče, školství, zdravotnictví.

B.č.74 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté a víceleté projekty v oblasti kultury pro léta 2018-2020.

B.č.77 Návrh na poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu SMO pro období 2017-2018 v oblasti sportu.

B.č.78 Program na podporu sportu z rozpočtu SMO pro rok 2018.

B.č.81 Memorandum o vzájemné spolupráci k rekonstrukci stadionu Bazaly a vybudování Klubové akademie Ostrava, kde město přispěje částkou do 150 milionů Kč, MSK částkou do 70 milionů Kč a FaČR (pozn. Fotbalová asociace ČR) částkou 3 miliony Kč ročně

B.č.82 Žádost společnosti Vítkovice Aréna, a.s., o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO:

1)   v maximální výši 9 792 000 Kč na Zajištění technických potřeb pro konání „Kontinentálního poháru v atletice Ostrava 2018“,

2)   v maximální výši 19 268 000 Kč na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY,

3)   v maximální výši 18 000 000 Kč na Stavební úpravy Městského stadionu.

Zastupitelé za KSČM se dotazovali a podávali návrhy na změny a nová usnesení k některým bodům ale byli jsme přehlasováni, proto jsme některé materiály nepodpořili.

Dotazy zastupitelů za KSČM:

K bodu č.2 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem, se JUDr. Babka dotázal, jak byla vyřízená petice řidičů střediska Tramvaje Moravská Ostrava za navrácení funkce službyvedoucího na provozovnu Tramvaje Mor. Ostrava, ředitel DPO Ing. Moris sdělil, že se situace řeší a s petenty komunikuje. Ing. Macháček požádal pana ředitele o slib, že lidé, kteří petici podepsali nebudou nijak postihováni, toto Ing. Moris slíbil.

Ing. Juroška žádal vysvětlení informace z tisku, že je už rozhodnuto o variantě vedení nové tramvajové tratě v Ostravě-Porubě, JUDr. Semerák, radní pro dopravu odpověděl, že tomu tak není, že jsou ve hře dvě varianty a definitivní rozhodnutí ještě nepadlo.

K bodu č.3 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. na projekt modernizace Informačního centra Přívoz, se Ing. Šebesta dotázal zda by nebylo možné s modernizaci počkat až se provede celková rekonstrukce nádraží a přednádraží a zda cena 400 000 Kč. na pořízení nábytku není příliš vysoká. Pan Šumbera ředitel OIS odpověděl, že SŽDC s rekonstrukci nádraží počítá v horizontu pěti let a tato rekonstrukce se OIS nedotkne. Nábytek bude vyráběn na míru se zvýšenou životností a zárukou a dodavatel bude vysoutěžen a cena bude pravděpodobně nižší.

K bodu č.6 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí 2017, se Ing. Šebesta dotázal, co bude s nevyužitými pozemky ve VTP (pozn. Vědecko-technologický park) O-Poruba. Primátor Ing. Macura odpověděl, že se VTP nebude rozšiřovat, protože si to občané O-Poruby nepřejí a hledá se nové místo, zřejmě mezi Novou Karolínou a Vítkovicemi.

K bodu č.19 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ostravské univerzitě ve výši 130 000 Kč. na otevření nového předmětu výuky, se Ing. Juroška dotázal, proč město poskytuje dotaci,  když zřizovatelem školy je stát. Ing. Macura odpověděl, že město potřebuje odborníky pro sociální oblast, na kterou je tato výuka zaměřená a má zájem na rozvoji vysokých škol v Ostravě.

K bodu č.23 Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č.5 ke zřizovací listině právnické osoby Národní divadlo moravskoslezské, příspěvkové organizace, kterým se předává pavilon G na Černé louce, se Ing. Juroška dotázal, jestli se pavilon předává dočasně, nebo na trvalo. Odpověděl ředitel NDM pan Nekvasil, že pavilon bude rekonstruován nákladem asi 40 milionů Kč a bude trvale sloužit jako další scéna a zkušebna pro divadlo.

K bodu č.34 a č.71 které se týkají budoucí výstavby pro Ostravskou univerzitu v oblasti mezi Černou loukou divadlem a tramvajovou smyčkou, která by vyvolala přemístění smyčky, směny pozemků, náklady a záruky města měli dotazy JUDr. Babka a Ing. Šebesta. Protože nás odpovědi nepřesvědčily, tyto body jsme nepodpořili.

K bodu č.62 Dopravní podnik a.s. - příslib uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 1 387 400 000 Kč na obnovu vozového parku - velkokapacitních tramvají po roce 2019. DPO bude primárně obnovu hradit z vlastních zdrojů, dotací a úvěru Evropské investiční banky. JUDr. Babka, Ing. Juroška a Ing. Palyza (ČSSD) kritizovali způsob projednání materiálu, neúčast opozice v dozorčí radě DPO a doporučili projednání takto zásadních materiálu formou semináře. Opozice, ve které je KSČM a ČSSD tento bod nepodpořila, byl přesto schválen 30 hlasy.

K bodu č.64 Návrh na uzavření dodatku č.22 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby DPO a.s. ve výši 45 milionů Kč na zvýšení mezd zaměstnanců a 50 milionů Kč na přiměřený zisk navrhl Ing. Juroška doplnit usnesení o příslib vyčlenění částky 25 milionů Kč v rozpočtu pro rok 2018 na bezplatnou přepravu dětí od 6 do 15 let. Tento návrh, který podpořil i klub ČSSD získal 18 hlasů, nebyl však schválen. Bod č.64, který jsme proto nepodpořili, byl schválen 29 hlasy.

V bodu Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva vystoupil RSDr. Jakubek a oznámil, že radní pro dopravu JUDr. Semerák se od svého uvedení do funkce nezúčastnil ani jednou jednání komise dopravy rady města.

Příští 29. zastupitelstvo města Ostravy je naplánováno na středu 18.10.2017 od 9:00 hodin v budově Nové radnice, jednání je přístupné veřejnosti.

Josef Graňák, zastupitel SMO za KSČM