Informace z 29. zasedání zastupitelstva města

07.01.2014 15:23

Rozpočet města schválen bez hlasů komunistů

Hlavním bodem programu zasedání zastupitelstva města bylo projednávání návrhu rozpočtu na rok 2014. Koalice ČSSD a ODS připravila rozpočet v celkovém objemu 7,34 miliard Kč s tím, že příjmy jsou plánovány na 6,52 miliard Kč a zbytek zdrojů představují vypůjčené prostředky (zejména úvěrové prostředky z Evropské investiční banky a zdroje z tzv. směnečného programu). Běžné výdaje rozpočtu jsou plánovány na necelých 5,8 miliard Kč a zbytek pak tvoří výdaje kapitálové, tedy výdaje na krytí akcí investičního charakteru. Klub KSČM navržený rozpočet nepodpořil a v rozpravě své stanovisko řádně zdůvodnil. Za klub postupně k návrhu rozpočtu vystoupili Leo Luzar, Martin Juroška, a Zbyněk Šebesta.

S. Leo Luzar se zaměřil zejména na investiční rozpočet a kritizoval nekoncepčnost při tvorbě rozpočtu, kdy nejsou sledovány priority a jednotlivé akce jsou do rozpočtu zařazovány nepromyšleně. Jako příklad prezentoval plánovanou cyklistickou stezku M, která má být „přilepena“ ke svinovským mostům, přičemž existují jiné levnější alternativy, jak vést v dané oblasti cyklistickou dopravu. V této souvislosti poznamenal, že ačkoliv je sám cyklistou a výstavbu cyklostezek vítá, jsou projektovány a následně i realizovány příliš „luxusně“, což znamená i příliš draze. I proto je v rozpočtu mnoho cyklostezek a jsou třeba naprosto redukovány a okleštěny investice do sociální oblasti. Jako další příklad nekoncepčnosti uvedl akci „Nám. Ostrava - Jih, veřejný prostor Hrabůvka – projektová dokumentace“ s tím, že existuje mnoho dlouho plánovaných potřebných investic a náhle se vynořují další a další, vyvolávající otazníky. Nutno podotknout, že by se nalezlo mnoho dalších podobných investičních akcí, s. Luzar však vybral právě akci týkající se jeho domovského městského obvodu, aby nemohl být nařčen z toho, že nepřeje ostatním. V závěru svého vystoupení sdělil, že investiční priority KSČM jsou jiné a proto rozpočet nepodpoříme.

Na toto vyjádření jsem navázal já. Zaměřil jsem se na rozpočet běžných výdajů a sdělil, že po podrobném studiu rozpočtu by bylo možno nalézt celou řadu věcí vyvolávající otazníky. Jako příklady jsem uvedl např. plánované prostředky na opravu komunikace Horní ve výši 45 mil. Kč, přičemž komunikace je docela v ucházejícím stavu, meziroční navýšení financí na služby v oblasti informatiky o 12 mil. Kč, kdy město v letošním roce vydá na tyto záležitosti neuvěřitelnou částku ve výši přes 89 mil. Kč, navýšení prostředků na platy v rámci Městské policie o 10 mil. Kč v souvislosti s přijetím dalších strážníků, či navýšení prostředků na tzv. významné akce (kulturní a sportovní).

Sdělil jsem, že by klub KSČM mohl přednést pozměňující návrh a přesunout okamžitě bez podrobnější analýzy v rámci rozpočtu prostředky v objemu několika desítek milionů, čímž by mohly být lépe zajištěny naše priority vycházející z volebního programu. Mohli bychom tak posílit prostředky na volnočasové aktivity dětí, zvýšit výdaje na financování pobytů dětí v přírodě, posílit financování městské hromadné dopravy tak aby mohly být zavedeny levnější síťové jízdenky místo současných zónových, apod. Vzhledem k tomu, že takový návrh by samozřejmě nebyl přijat, prezentoval jsem jej za klub pouze v rámci rozpravy s tím, že bychom rozpočet připravili v jiné struktuře zohledňující priority komunistů a že předložený rozpočet proto nepodpoříme.

Poslední v řadě k návrhu rozpočtu vystoupil s. Zbyněk Šebesta, který dal návrh rozpočtu do souvislosti s dosavadním plněním rozpočtu na rok 2013. Z porovnání uvedených materiálů vyplývá, že některé výdaje v návrhu rozpočtu jsou plánovány nereálně.

Přes naše námitky zastupitelstvo koaliční většinou rozpočet přijalo.

Akční plán k ničemu

Zajímavá debata se rozvinula v souvislosti s materiálem Akční plán pro udržitelnou energetiku, který je zaměřen na problematiku snižování emisí CO2. Z rozpravy, kterou nastartovali s. Šebesta a s. Luzar zaměřené na kritiku skutečnosti, že akční plán obsahuje celou řadu závazků pro město (s. Šebesta) i pro jiné subjekty, s kterými to nebylo projednáno, např. zateplení bytových domů družstev či jiných vlastníků (s. Luzar), nakonec vyplynulo, že ten materiál je vlastně k ničemu (pan primátor to vyjádřil poněkud expresivněji). Pan Primátor vlastně řekl, že se jedná o slohovou práci, jejímž jediným smyslem je, že nám přináší body a usnadňuje např. cestu k dotacím. Problém je, že za takové slohové práce se platí nemalé prostředky. Je otázkou, k jakým absurditám nás současný zbyrokratizovaný systém ještě donutí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem zastupitelé KSČM materiál nepodpořili.

Problém vodovodů a kanalizací

Zastupitelstvo projednávalo i významné materiály z oblasti vodohospodářství. Byl předložen návrh na vytvoření Fondu vodovodů a Fondu kanalizací, jako speciálních rozpočtových fondů města, do nichž bude směřovat nájemné za vodovody a kanalizace, které město získává od společnosti OVAK, a.s. Tyto prostředky pak bude možno využít výhradně na správu, opravy a výstavbu kanalizací a vodovodů. V rozpravě jsme spolu se s. Šebestou namítali, že rozpočet fondu by měl být schvalován zastupitelstvem a procházet investiční komisí rady města, což v návrhu nebylo. Navrhl jsem doplnění takových ustanovení do statutu fondů. Předkladatel následně vysvětlil, že se počítá s tím, že rozpočet fondů bude součástí návrhu rozpočtu města a já jsem náš návrh stáhnul. Materiál byl zastupiteli za KSČM podpořen v předložené podobě.

Kromě uvedených statutů byla projednávána koupě vodovodů od RPG za 1 Kč. Většina klubu návrh podpořila s ohledem na postavení nájemníků v bytech RPG. Jedná se zejména o lokality v slezské části Ostravy. Podíl spotřebitelů na celkovém počtu spotřebitelů vody v Ostravě je poměrně nízký, ale nájemníci jsou často nuceni hradit formou doplatků úniky vody z důvodu havárií vodovodů, neboť přípojky nejsou vybaveny vodoměry a některé vodovody jsou v havarijním stavu. V případě oprav vodovodů společností RPG by pak těmto občanů, významně narostlo vodné a stočné, zatímco pokud toto bude realizováno v rámci celkové kanalizace v Ostravě, dopad do ceny nebude významný. Ze strategického hlediska se jistě jedná o krok správným směrem. Samozřejmě že druhou stranou mince je fakt, že vlastník RPG se tak zbaví majetku, do kterého by musel investovat, což byl důvod, že část klubu koupi nepodpořila.

Další materiály

Kromě výše uvedených bodů jednání projednávalo zastupitelstvo celou řadu dalších materiálů. V případě některých jsme zaujali zdrženlivý postoj, jako třeba v případě navrhovaného prodeje restaurace Pykové dámy u radnice města, kdy však byl materiál nakonec na návrh předkladatele stažen z jednání. Jiné byly klubem jednoznačně podpořeny, jako např. zásady dotačního řízen v souvislosti s projektem Ostrava – evropské město sportu, kde mohou organizace i jednotlivci podávat žádosti o dotace na sportovní akce pro širokou veřejnost, nové znění Statutu města Ostravy nutné v souvislosti s novým Občanským zákoníkem a celá řada dalších věcí.

Ing. Martin Juroška Ph.D.