Informace z 29. zasedání ZMO - 18. 10. 2017

05.11.2017 09:47

Program zasedání o 48 bodech byl upraven o stažení bodu 36, který se týkal dostavby a převodu majetkových práv ke “skeletu“ z důvodu nedostatečného zajištění práv města. Dále byl přidán bod 35 Návrh na přijetí majetkoprávních úprav v zóně Ostrava-Mošnov a bod 48­ Memorandum o spolupráci se společností Veolia Energie ČR, a.s. K programu dále navrhl s. Babka stažení bodu 26 Fúze obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh s.r.o. a DK POKLAD s.r.o. vzhledem k technickému stavu KD Poklad nepovažuje klub zastupitelů fúzi za vhodnou. Návrh nebyl přijat, bude určitě zajímavé sledovat další vývoj v této věci.

Vzhledem k tradičním příspěvkům občanů a rozsáhlé diskusi k bodu 2 se jednání zastupitelstva protáhlo na standardní délku, byť bodů k projednávání bylo méně, než je obvyklé. Padly dotazy na ředitelku KD Poklad na stav jednání s předchozím dodavatelem o způsobené škodě a také na to, proč nebyly stanoveny sankce ve smlouvě. Bylo nám sděleno, že probíhá revize kvality prací a pak bude postupováno dále. Zatím nebyly uhrazeny faktury, tyto budou uhrazeny až po revizi. Sankce nebyly ve smlouvě, protože je Magistrát opomněl do smlouvy dát. Ukončení posuzování prací je plánováno do poloviny listopadu. S. Babka v reakci na tuto diskuzi připomněl svůj návrh na stažení bodu o fúzi.

S dalším dotazem se obrátil s. Babka na ředitele DPO, poukázal na informaci, že v Praze se budou rozšiřovat trolejbusové trasy a ředitel ostravského DPO informoval v tisku o chystané likvidaci těchto tras v Ostravě. Ředitel DPO v odpovědi popřel tuto informaci s tím, že trolejbusy budou nahrazovány elektrobusy jako poslední. Budou nakupovány parciální (s baterií) trolejbusy první z nich budou nasazeny na tratích v Radvanicích a Bartovicích. S. Babka položil doplňující dotaz na to, zda jsou tyto změny ve strategickém plánu města Ostravy a vyžádal si k tomuto písemnou informaci.

Jedním s diskutovaných bodů byl i bod 35 přijetí majetkoprávních úprav v zóně Ostrava-Mošnov. Tento bod byl kvůli nesrovnalostem ve výměrách stažen z  předchozího jednání. Záměrem města je vybudování multimodálního Carga pro lepší dopravní obslužnost letiště a celé strategické zóny. Byl získán investor Concens investments a posunut termín ukončení do prosince 2023. Bude vybudováno 150 tis. m2 skladovacích ploch a kontejnerový terminál. V diskuzi k tomuto bodu s. Babka poukázal na to, že není jasná vlastnická struktura společnosti Concens investments a s. Šebesta upozornil na dotaci a zeptal se, zda je tento postup schválen ministerstvem průmyslu a obchodu. V odpovědi bylo potvrzeno, že je to předjednáno a čeká se na schválení zastupitelstvem.

Jako již takřka tradičně i tentokrát byla jedním z bodů i finanční podpora církvím, tentokráte šlo o dar ve výši 300.000,- Kč na zhotovení zvonu pro kostel v Gutech. Za klub KSČM vystoupil s prohlášením s. Graňák, který poukázal na trvalý nesouhlas klubu s financováním církevních majetků, ale v tomto případě však dar podpoříme jako nesouhlas s vandalismem, jemuž podlehla tato vzácná kulturní památka.

Zastupitelstvo dále schválilo čerpání financí z fondu pro rozvoj Městské nemocnice, dále dotace pro organizace v oblasti sociální péče, protidrogové prevence, prevence kriminality, podpory osob s handicapem z odvodů z loterií a jiných podobných her.

V rámci bodu dotazy, připomínky a podněty občanů vystoupil s. Šesták, který se vyjádřil k instalaci tabulky a památníku obětí německých zajatců v internačním táboře Hanke a v Sadu Dr. Milady Horákové. Uvedl, že chybí kontext k těmto událostem, se záměrem pomalého přepisování faktů o druhé světové válce. Dle jeho názoru se tímto přístupem k historii vytváří obraz „zlých Čechů“, kteří se mstili „hodným Němcům“.

Tradičně nejvíce bodů jednání se týkalo koupě, prodeje, přijetí darů a darování pozemků a nemovitostí. V rámci tohoto bloku projednávání materiálu byla na podnět našich zastupitelů změněna dvě usnesení a to u bodu 21 - vynětí bodu 4 a bodu 44 - změna usnesení na záměr prodat, obě tyto změny reagovaly na zamítavá stanoviska v navrhovaných usneseních.

Na závěr jednání byly diskutovány body Zpráva o hospodaření za I. pololetí 2017 a Návrh metodiky pro rozpočet na rok 2018.

Zpráva o hospodaření za  I.pololetí 2017: Rozpočet vykázal přebytek ve výši 515 mil. Kč, což je oproti stejnému období minulého roku více o 138 mil. Kč. Ve vztahu k tomuto výsledku připomněl v diskusi zastupitel za ČSSD Palyza návrh KSČM na bezplatnou dopravu pro děti do 15. let, který byl v loňském roce při tvorbě rozpočtu zamítnut. Z výsledku za první pololetí je vidět, že se tento návrh mohl uvést v život. Za tři roky je přebytek více než 3mld Kč. Je třeba konečně rozjet investice a realizovat užitečné projekty. Město nelze řídit jako firmu. S. Juroška upozornil na připomínky KSČM k tvorbě metodiky pro rok 2016 s tím, že z výsledků hospodaření je vidět, že nebyly od věci.

Běžné výdaje rozpočtu nejsou nic špatného, pokud zlepšují kvalitu služeb pro občany, nemusí se utrácet jen za velké projekty. S. Šebesta upozornil na nízké, pouze 12% plnění výdajů na investice.

Z návrhu metodiky pro rozpočet na rok 2018 je patrné, že tato kopíruje v podstatě metodiku pro rok 2017 rozdíl ve výdajích je v návaznosti na nařízení o zvyšování mezd o 460 mil navíc. Dotace pro obvody se zvýší o 365 mil. oproti letošnímu roku.

Soudruh Juroška navrhl doplnit metodiku o tyto bloky:

1.    Bezplatnou dopravu pro děti 6-15 let, nebo slevu dlouhodobých jízdenek pro žáky a studenty do 26 let o 50%, nebo bezplatnou dopravu pro doprovod dítěte do 3 let. Vzhledem k přebytkům není realizace těchto návrhů nereálná.

2.    Posílit fond pro děti ohrožené znečištěným ovzduším o 9mil. (nyní 15 mil.).

3.    Zřídit rozpočtový fond do výše 100 mil. Kč/rok, pro převzetí vody (společnost OVaK) do majetku města. Do uplynutí smluvního vztahu zbývá 6 let.

Usnesení k našim blokům nebyla přijata, jak je vidět, realita se hrubě rozchází se sliby, které koaliční strany a hnutí deklarují na celostátní úrovni.

Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách statutárního města Ostravy na www.ostrava.cz nebo u jednotlivých zastupitelů města Ostravy.

Yveta Sekeráková, zastupitelka města za KSČM