Informace z 30. schůze zastupitelstva statutárního města Ostravy

05.03.2014 18:26

Jubilejní 30. zasedaní zastupitelstva SMO mělo na pořadu téměř devadesát projednávaných bodů, které předložila rada města a dva, které předložil zastupitel Becher, ale které následně „stáhl“ z programu z důvodu nepřipravenosti. Již tradiční vložkou jednání je požadavek občana města na zrušení povinnosti označovat psa čipem tak, jak požaduje vyhláška SMO č.9/2012. Přes různorodost názorů na tuto problematiku, zastupitelstvo města i v souladu s našim  názorem setrvává na zásadách stanovených uvedenou vyhláškou. Zastupitelstvo města bez přijetí usnesení projednalo žádost Spolku Lungta o vyvěšení Tibetské vlajky. Do diskuse se aktivně zapojila řada zastupitelů a mezi nimi i Oldřich Jakubek a Martin Juroška, kteří zdůvodnili náš nesouhlasný názor na vyvěšení této vlajky. Další zajímavou problematikou z oblasti zahraničních vztahů, bylo zrušení Dohody o partnerství mezi Ostravou a Wodzislawí, ke které vystoupil s kritikou nečinnosti vedení města Leo Luzar. K problematice nového občanského zákoníku, ve vztahu k nalezeným psům na území města Ostravy vystoupil Josef Babka, který upozornil na řadu problémů, které nový OZ přinese nejen majitelům  psů, ale i občanům. Širokou debatou i za účasti občanů přinesl materiál, který se dotýkal Regulačního plánu v lokalitě ul. Studentská. Převážil názor, že tento regulační plán je potřebné zpracovat a následně ho důsledně projednat s občany.

Dále zastupitelstvo projednalo desítky materiálů s majetkoprávní tématikou, tedy záměry prodejů, vlastní prodeje a nabytí majetku, případně směny pozemků. Chci upozornit i na skutečnost, že nový občanský zákoník "přidá" práci zastupitelstvu města v příštím období, kdy zastupitelstvo převezme některé, dosud radě města svěřené kompetence, které však, dle mého názoru, nepřispějí ke konstruktivnosti jednání a budou tento orgán zatěžovat (např. Problematika služebnosti).

Zastupitelstvo města dále projednalo některá rozpočtová opatření ve vztahu k městem zřízených, či založených organizací, přípravu výstavby nové Atletické haly ve Vítkovicích, zveřejnění významné veřejné zakázky "Přestupní uzel Hulváky" za téměř 50 mil. Kč a která by měla být ukončena do 35. týdnů od zahájení stavby. Stavba by měla výrazně zkvalitnit tento prostor. Práce výborů a komisí zastupitelstva a Rady města a tedy i rady našich zástupců v těchto organech města, vyústila ve schválení účelových dotací v oblasti zdravotnictví, kultury, prevence kriminality, tělovýchovy a sportu, včetně vrcholového, které se mohou čerpat v roce 2014 a slouží k uspokojování a zajištění potřeb zejména neziskového sektoru. Pozornost zastupitelstva byla rovněž zaměřena na investice, které směrují do našich dvou domů kultury - Poklad a Akord, kdy oba požadovaly navýšení investiční dotace na jejich rekonstrukci. Vzhledem k nejasnostem okolo zejména rekonstrukce DK POKLAD, která je předmětem zajmu PČR, je kontrolní činnost zastupitelstva více než chvályhodná.

Podrobné informace o jednání zastupitelstva, včetně vystoupení našich členů klubu se můžete dovědět ze záznamů jednání, které jsou zveřejňovány na webových stránkách SMO www.ostrava.cz , nebo od jednotlivých zastupitelů města Ostravy.

Rádi vás rovněž uvidíme na vlastních jednáních zastupitelstva, která jsou ze zákona veřejná a můžete se tak přesvědčit i o práci zastupitelů za KSČM.

JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v Z SMO