Informace z březnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

16.04.2021 10:33

Při schvalování programu zasedání zastupitelstva navrhla Pirátská strana zařadit jako jeden z bodů návrh na odvolání náměstka pro zdravotnictví MUDr. Gebauera (ANO 2011). Návrh na odvolání náměstka hejtmana jsme podpořili z důvodu  naší dlouhodobé nespokojenosti s jeho prací již od doby předložení optimalizace nemocnic, která zrušila nemocnici v Orlové a způsobila ohrožení nemocnice v Bílovci. Opětovně se vedení projevilo při řešení situace v nemocnici v Třince. Jeho cesta do Keni je jen zástupný problém nastolený Piráty. Pro návrh hlasovalo 17 zastupitelů. Krajská koalice ANO, ODS s TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD tak zařazení tohoto bodu na program zasedání zabránila. Naopak zastupitelstvo souhlasilo s přednostním projednáním bodu, který se týkal poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje Fakultní nemocnici Ostrava na pořízení přístroje ECMO v částce 2,4 mil. Kč. Tato mobilní zdravotní technika bude sloužit k transportu pacientů se závažným zdravotním stavem z jiných regionů do FNO. Žádost úvodním slovem okomentoval ředitel FNO. Následně byl tento bod jednomyslně schválen. Na návrh předsedy klubu zastupitelů JUDr. Babky, aby byla projednání pandemické situace v kraji a rozpočtové dopady pak k tématu vystoupil hejtman kraje. Zmínil, že aktuálně je na území kraje o přibližně 1400 pacientů nakažených nemocí COVID-19 více než v minulém týdnu. S vážným průběhem je pak na odděleních JIP 177 pacientů. To se blíží maximální kapacitě JIP lůžek.  Uvedl, že z částky 42 mil. Kč schválené na zdravotní péči pro rok 2021 v souvislosti COVID-19 je aktuálně vyčerpáno 34 mil. Kč. Pokud bude potřeba, budou použity prostředky z rezervy v zajišťovacím fondu, kde se nyní nachází 111 mil. Kč. Koaliční vedení kraje představilo své programové prohlášení Vize 2030 – Nová energie pro Moravskoslezský kraj. Předpokládá v něm, že úspěšně dokončí hospodářskou transformaci kraje. Jedná se o propagandistický materiál do budoucnosti s minimem konkrétních akcí a činů jak těchto cílů chtějí dosáhnout. Zastupitelé za KSČM byli proti udělení individuální dotace 4 mil. Kč na pořádání akce Dny NATO 2021. Města Ostravy se týkal bod, ve kterém se projednávala odpověď Radě města na její dopis, ve kterém kraj informovala o nesouhlasu zastupitelstva města s postupem přípravy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Svůj nesouhlas město projevilo i přes vládou ČR schválené usnesení č. 968, ve  kterém je uloženo místopředsedovi vlády a ministru dopravy zahájit přípravy „Oderské větve“ koridoru v úseku Ostrava-Svinov – hranice ČR/Polsko (Koźle). Ve svém stanovisku Moravskoslezský kraj konstatoval: Moravskoslezský kraj považuje za podstatné podílet se na přípravě všech projektů, které takto zásadním způsobem ovlivni dopravní obslužnost a vůbec život v kraji. V této souvislosti má tedy za to, že v této fázi není žádoucí a nemělo by ani smysl navrhovat v rámci aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky nebo jiným způsobem zrušení projektu koridoru, přičemž poukazuje i na skutečnost, že zamýšlený projekt zasahuje na území více krajů, které jsou v této věci v rovném postavení.“ Ve svém vystoupení JUDr. Babka zmínil širší souvislosti výstavby tohoto vodního díla a uvedl příklady ze zahraničí, kde jsou obdobné stavby provozovány přímo státem.  Je potřeba chápat vodní infrastrukturu jako mezioborovou záležitost a takto k ní přistupovat. Aktuálně je nedostatečně popsaná struktura mezioborových vztahů, které mají vliv na budování vodní infrastruktury. Vodním hospodářstvím se zabývá 6 ministerstev. A ty se mezi sebou nedokáží dohodnout. Přínosy vodních cest je potřeba vidět v dalších přínosech, kterými jsou zadržení vody v krajině, protipovodňová funkce díky možnosti regulace, jde o čistou energii. Vodní cesty jsou přínosem pro strategickou bezpečnost státu. Klub zastupitelů KSČM podpořil návrh odpovědi městu Ostrava. Zastupitelstvu kraje byla podána informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise. MSK je společně s Karlovarským a Ústeckým krajem od roku 2015 zahrnut do vládního Programu známého pod názvem RE:START. Momentálně díky těmto opatřením má kraj  možnost čerpat prostředky ve výši 4,6 mld. Kč. Ve vztahu k ukončení těžby uhlí v OKD byla podána informace o jednání pracovní skupiny. Je zájmem zúčastněných stran uzavřít memorandum: „o dlouhodobé spolupráci mezi krajem, ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a státním podnikem DIAMO, jehož obsahem bude deklarace konkrétních společných cílů, které povedou k úspěšné transformaci území prostřednictvím koordinovaného postupu a realizace společných projektů.“ Informace k postupu útlumu bude zastupitelům kraje předkládána na každém následujícím zasedání.

 

                                              Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva MSK, předseda kontrolního výboru