Informace z jednání 31. zasedání ZMO

09.05.2014 19:53

V návrhu programu k projednání na 31. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) bylo předloženo osmdesát jedna bodů. Program jsme schválili s malou úpravou, neboť bylo vzneseno několik požadavků na projednání určitých materiálů s předkladem, a jeden materiál byl stažen.

V úvodu jednání jsme vyslechli Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2013, kterou prezentoval plk. Mgr. R. Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava. Následovala Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 ředitele Mgr. Z. Harazima. Z obou zpráv vyplynulo, že kriminalita na území města ve srovnání s předešlými roky je zhruba na stejné úrovni. V porovnání s celorepublikovými údaji se u nás míra kriminality pohybuje okolo statisticky udávaného průměru. Jednou ze zajímavostí je, že náklady na jednoho strážníka jsou v porovnání s velkými městy (Praha, Brno apod.) nejmenší, přitom podíl vyřešených případu na jednoho strážníka je nejvyšší. Po zhlédnutí prezentací oběma řečníkům za odvedenou práci v ulicích a nasazení pro věc poděkoval předseda klubu za KSČM J. Babka.

Skoro hodinová diskuse se rozpoutala při projednávání bodu č. 57 – Žádost společnosti DK Poklad, s.r.o., o navýšení investiční účelové dotace na „Rekonstrukci“, který byl díky přítomnosti soudního znalce předřazen. Tento materiál byl opětovně projednáván, neboť na minulém jednání zastupitelstva byla žádost zpochybněna a nedostalo se jí podpory, a proto vedení města nechalo vypracovat znalecký posudek, aby bylo zřejmé, zda je žádost oprávněná.

 

Po vyslechnutí výsledků šetření soudního znalce se k této záležitosti následně vyjádřili zástupci všech politických stran. Ale ani po bouřlivé diskusi jsme se nebyli schopni domluvit na přijetí nějakého předběžného opatření (návrh L. Luzara na úpravu nebyl vyslyšen) a navýšení investiční dotace na financování víceprací bylo zamítnuto. 

Již tradičně vystoupil (u bodu č. 20) občan města p. Hadaščok se stížností ohledně vyhlášky o trvalém označování psů. Jeho rétorika však byla dosti útočná, a proto byl vyzván, aby vážil svá slova. Při projednávání „Smluv o zřízení služebnosti“ upozornil L. Luzar na možný problém, který by schválením projednávaného bodu č. 21 mohl v budoucnu vzniknout, neboť i další občané by mohli žádat pravidelně se opakující platby za „Služebnost“, i když doposud se tyto záležitosti řešily jednorázovou platbou. Z tohoto důvodu nebyl návrh smlouvy schválen a bylo příslušnému odboru doporučeno, aby s majitelkou znovu projednal podmínky služebnosti.

L. Luzar byl aktivní také při projednávání zakázky „Systému sdružených nákupů“, kdy navrhl několik úprav ve znění veřejné zakázky, aby více uchazečů dostalo příležitost přihlásit se do výběrového řízení, čímž podpořil zdravou konkurenceschopnost firem.

Zastupitelstvo dále projednalo desítky materiálů se záměry prodejů, vlastní prodeje a nabytí majetku, případně směny pozemků, a také poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu v oblasti sportu, prevence kriminality a kultury.

Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách statutárního města Ostravy www.ostrava.cz nebo u jednotlivých zastupitelů města Ostravy.

Zlata Klenková, zastupitelka města za KSČM