Informace z jednání 34. zastupitelstva města Ostravy

29.04.2018 10:11

Jednání se uskutečnilo dne 11. dubna 2018 a v době zahájení bylo přítomno 45 zastupitelů, z toho devět za KSČM. Soudružka Kamená byla řádně omluvená. Na programu jednání bylo celkem 58 bodů, z nichž největší podíl se týkal majetkových záležitosti.

V bloku dotazů na oprávněné zástupce zařízení zřízených městem vznesla s. Sekerková dotaz na předsedu představenstva nástupnické organizace po „Ostravských výstavách“ pana Šumberu, jaký bude další osud „minium“, zda budou zachovány akce na Ostravském hradě a jaké další aktivity se připravují pro občany v tomto areálu, který si za svou dlouhou historii získal autoritu a věhlas nejen v Ostravě, ale je znám i za hranicemi naší republiky. Pan Šumbera sice odpověděl, že žádnou „revoluci“ nechystá, ale z jeho odpovědi byla cítit nejistota a nejasná perspektiva další činnosti města na úseku výstavnictví v Ostravě. Tato skutečnost dále vyplynula i v souvislosti s projednáváním materiálu č. 56 - Návrh na uzavření darovací smlouvy k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita Na Karolíně, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka). Tento materiál byl pro svou nejasnost projednáván téměř hodinu a mezi největší kritiky pařili opět zastupitelé za KSČM - ss. Juroška, Šebesta a Macháček.

Následovala zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2017 a o činnosti Městské policie Ostrava obě za rok 2017. Zde oba předkladatelé poukázali na vysokou zatíženost města, například z pohledu měst je Ostrava na 6. místě a z pohledu krajů je moravskoslezský kraj na 2. místě hned za Prahou. V uplynulém roce bylo spácháno 6 vražd - všechny byly objasněny. Neutěšený stav zůstává u loupeží a krádeží - t. zn. majetkové trestné činnosti. Čím dále více se však začíná rozvíjet nový druh trestné činnosti - internetová kriminalita, zvláště v oblast mravnostní, zaměřené zejména na nezletilce. U městské policie bylo poukázáno na jejich zaměřenost převážně na oblast dopravy, zejména špatné parkování. I přes složitou situaci v oblasti bezpečnosti bylo oběma bezpečnostním složkám poděkováno za náročnou práci.

Velice kontroverzním byl bod č. 5 - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s. Z materiálu nebyly zřejmé konkrétní přínosy, byl nekonkrétní a dá se říci, sice „slibující“, ale bez reálné záruky.

Dále následovalo 27 téměř rutinních bodů - s výjimkou již uvedeného bodu č. 56, zabývajících se prodejem, koupí nebo převodem majetku ve, nebo do vlastnictví města.

Zadostiučiněním byl bod č. 47, kterým bylo ve svém důsledku odmítnutí dotace města na zajištění povinného plaveckého výcviku soukromými školami. Návrh na odmítnutí této dotace požadoval s. Juroška již na minulém zasedání ZMO.

Z průběhu jednání bylo možno též vyvodit, že čím méně čitelný a vypovídající materiál, tím delší diskuse. To ve svém výsledku poškozuje věcnost a efektivnost jednání.

V závěru vystoupil s. Babka když konstatoval, že na zasedání zastupitelstva trpí. Reagoval tím na situaci, kdy došlo k slovní konfrontaci mezi diskutujícím občanem a řídícím schůze. Citoval ze stanoviska MV ČR, ve kterém m.j. stojí, že občan „ … má právo vystoupit ke kterémukoli bodu, bez ohledu na program jednání, … lhostejno, zda jde o názor správný, či nesprávný, racionální, či iracionální…“. Zároveň však upozornil, že toto stanovisko by si měly uvědomovat obě zainteresované strany. 

Podrobnější informace je možno získat na webových stránkách města, příští zasedání se koná 23. 5. 2018.                                    

           Oldřich Jakubek,

    zastupitel města za KSČM