Informace z jednání 42. schůze VV ÚV KSČM

17.07.2011 08:21

 

Výkonný výbor ÚV KSČM projednal aktuální politickou situaci a schválil stanovisko k vládním návrhům zákonů druhé etapy zdravotní a velké důchodové reformy.

Zabýval se rovněž postupem prací na návrzích programových dokumentů pro VIII. sjezd KSČM. Projednal informaci o plnění úkolu VII. sjezdu KSČM o dalším rozpracování »Socialismu v 21. století«. Předložený materiál shrnuje základní poznatky plynoucí z dosavadní práce kolektivu autorů Centra strategických a teoretických studií. Nejde o politický programový dokument, který by určoval strategii strany a o němž by se rozhodovalo hlasováním, ale o shrnutí dosavadních odborných poznatků. Celostranická předsjezdová diskuse k tomuto materiálu může obohatit další zaměření výzkumu, dát impuls např. k tomu, aby se autoři na některé otázky podívali i v jiných souvislostech. Z diskuse o materiálu mohou vyplynout i podněty pro formulaci dlouhodobé politické strategie strany.

VV rovněž projednal a odsouhlasil doplnění plánu legislativních aktivit klubu KSČM v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v 6. volebním období. Plán legislativních a dalších aktivit klubu KSČM v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v 6. volebním období byl výkonným výborem projednán už v listopadu 2010. V souvislosti s vývojem ekonomické, sociální, společenské a politické situace a na základě posouzení této situace v řídících orgánech strany, jejím odborném zázemí, na pracovních setkáních zastupitelů KSČM v zastupitelstvech krajů, měst a obcí i na jednáních samotného poslaneckého klubu byl zpracován návrh na jeho doplnění, byl podrobně projednán na výjezdním zasedání klubu a schválen na jednání poslaneckého klubu počátkem července 2011.

VV projednal také průběžnou informaci o průběhu prací odborného zázemí KSČM nad přístupem k současnému světovému a evropskému systému bezpečnosti.

Velkou pozornost věnoval výkonný výbor také návrhům KSČM na řešení problematiky církevních restitucí a budoucího financování církví a náboženských společností. Byl nastíněn pohled KSČM na historii problematiky církevního majetku, pokusy o jeho restituci a z toho vyplývající stanoviska strany na řešení těchto otázek. KSČM odmítá jakékoli další restituce veřejného a národního majetku ve prospěch církví a náboženských společností. Bude i nadále prosazovat, aby stát jednal s církvemi a náboženskými společnostmi o změně jejich financování, aby mohl být zrušen zákon č. 218/1949 Sb., podle něhož jsou církve a náboženské společnosti financovány státem. Aby k tomu mohlo dojít, je nutné navrhnout a vyjednat určité přechodné období, v němž by se postupně církve ekonomicky osamostatňovaly. Záměrem KSČM je do budoucna prosadit úplnou odluku církví od státu, financování církví a náboženských společností postavit čistě na bázi jejich ekonomické samostatnosti, opřené o příspěvky věřících, jejich dary, sbírky a výnosy z nájmů. Lze uvažovat také o daňové asignaci věřících, k níž se církve v 90. letech 20. století hlásily. V případě financování údržby církevních památek po provedení odluky církví od státu by mohl stát pomáhat církvím ze státního rozpočtu na základě smluvních podmínek.

převzato z Haló novin

Diskusní téma: Informace z jednání 42. schůze VV ÚV KSČM

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek