Informace z jednání 47. schůze Výkonného výboru ÚV KSČM

19.12.2011 21:26

 

(16.12.2011) Informace z jednání 47. schůze VV ÚV KSČM.

Výkonný výbor ÚV KSČM se na své 47. schůzi zevrubně zabýval aktuální politickou i ekonomickou situací v ČR i v Evropě, včetně otázky půjčky ČR Mezinárodnímu měnovému fondu a návrhů NERV (k obojímu přijal výkonný výbor samostatné stanovisko).

 

VV ÚV KSČM rovněž projednal informační materiál o kvalitě života seniorů. Předložená iformace čerpá mj. i z údajů poskytnutých přímo Radou seniorů ČR. Uvádí údaje o úrovni příjmů seniorů a jejich sociálního zabezpečení, včetně sociálních dávek a příspěvků, ale také kvality sociálních služeb. Tyto údaje jasně dokládají, že sociální postavení českých seniorů se zhoršuje nejen nominálně, ale i reálně. Nůžky mezi sociálním postavením seniorské a ekonomicky aktivní části populace se od počátku transformace rozevřely téměř o polovinu (41,4 %) a jejich postavení je horší než ve většině zemí EU. Předložený materiál mapuje dopady vládních reforem na seniory, konstatuje např. naprosto nedostatečnou valorizaci penzí na rok 2012, zabývá se negativními dopady reforem v souvislosti s lékařskou a zdravotní péčí, dostupností nájemného, ale i celkovými podmínkami života seniorů. Závěry zprávy doporučují na parlamentní úrovni podporovat přijetí poslaneckých, respektive senátních návrhů zákonů o mimořádné valorizaci penzí 2012, o minimálním starobním důchodu, o sociálním bydlení seniorů, o osvobození seniorské populace starší 70 let od placení tzv. nadstandardu ve zdravotnictví, o osvobození osamělých seniorů bydlících v nájemních bytech od plateb nemocničních poplatků aj.

 

Výkonný výbor řešil také problematiku financování českého sportu. Materiál zpracovaný odborným zázemím ÚV KSČM mapuje současné zdroje financování sportu, státní, obecní i zdroje z výtěžků loterijní činnosti, zabývá se i vývojem situace kolem Sazky, a.s. Odborníci, kteří se podíleli na zpracování informace, nedoporučují, aby prostředky pro sport byly přerozdělovány cestou zvláštní položky ve státním rozpočtu, protože ministerstva s nimi mohou nakládat účelově, z pohledu pokrytí jiných dle nich nezbytných výdajů, a prostředky pro sport mohou skončit v jiných kapitolách rozpočtu. Jako racionální řešení se doporučuje např. vytvořit samostatný fond spravovaný delegovanými zástupci sportovního prostředí podle pevně konsensuálně stanovených pravidel. Vzhledem k dlouhodobě neutěšenému stavu financování sportu v ČR KSČM požaduje zvýšení finančního objemu ze státního rozpočtu v takové míře, aby pokryl cíle a potřeby vládou schválené koncepce. Podle KSČM je rovněž třeba vytvořit ucelený legislativní rámec pro činnost a financování sportu, vycházející z osvědčených zahraničních modelů, který by zahrnoval komplexní právní úpravu sportu a stanovil jasná pravidla pro dělbu kompetencí státních a samosprávních institucí v oblasti sportu, upravoval právní postavení spolků a občanských sdružení aj.

 

Dále VV projednal zprávu o legislativních aktivitách Poslaneckého klubu KSČM v PS PČR. Konstatuje se v ní, že od počátku volebního období předložil PK KSČM 9 poslaneckých návrhů zákonů samostatně a ve 4 případech se poslanci KSČM podíleli na společných návrzích poslaneckých klubů. Všechny návrhy KSČM byly zamítnuty již v 1. čtení. Snaha koalice izolovat v PS PČR opozici ztěžuje jak předkládání, tak projednání návrhů opozice, návrhy jsou zamítány bez odborné diskuse, projednávání návrhů KSČM je cíleně oddalováno. Dochází i k bezprecedentnímu porušování jednacího řádu PS zejména při prosazování vládních tzv. reformních zákonů. Proto se klub KSČM prioritně zaměřil na odbornou oponenturu všech vládních návrhů, včetně předkládání pozměňovacích návrhů. Jako nejvýznamnější návrhy KSČM v tomto období jsou vnímány návrh na omezení výdajů na volební náklady politických stran a návrh na vyhlášení referenda k navrácení církevního majetku. Předseda poslaneckého klubu informoval výkonný výbor také o nejdůležitějších pozměňovacích návrzích KSČM a návrzích zákonů připravovaných pro nejbližší období.

 

Členové výkonného výboru rovněž prodiskutovali informaci o stavu přípravy volební kampaně pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev v příštím roce, obdrželi informaci o práci Ústředního operativního volebního štábu KSČM a informaci z pracovních porad zastupitelů krajů a statutárních měst. Seznámili se také s personální přípravou okresních a krajských konferencí.