Informace z jednání zastupitelstva města dne 25.6.2014

07.07.2014 06:51

Členové zastupitelstva měli na programu k projednání celkem 132 materiálů. Do programu byl navíc zařazen bod - odvolání náměstkyně primátora Ing. Simony Piperkové a radního  Ing. Lumíra Palyzy. Oba údajně pro svá rozhodnutí využívali doporučení lobisty Martina Dědice, podezřelého z korupčního jednání, za což mu hrozí trest odnětí svobody na dobu pěti  až dvanácti let. Simonu Šperkovou a Lumíra Palyzu vyzval k rezignaci klub zastupitelů za ČSSD již na minulém jednání zastupitelstva. Důvodem byla údajná korupce, spojená s lobbistou Martinem Dědicem. Protože však ze svých funkcí odmítli odstoupit, navrhl klub ČSSD jejich odvolání do programu zastupitelstva. Hlasovalo se veřejně o každém zvlášť. Pro odvolání bylo 26 zastupitelů, proti 5 a 17 se hlasování zdrželo. Ing. Simona Piperková            a Ing. Lumír Palyza zůstávají dál ve svých funkcích. Až pak mohli zastupitelé začít projednávat materiály dle schváleného programu. Z nich nejdůležitější jsou:

Schválení dotací neziskovým a příspěvkovým organizacím. Byly schváleny navržené neinvestiční a investiční dotace, potřebné pro jejich činnost v letošním roce. Projednávaly se též dotace na kulturní památky, včetně kostelů. Klub KSČM argumentoval tím, že církve by měly spravovat svůj majetek z finančních prostředků získaných z restitucí. Dále byla schválena finanční podpora kandidatury Města Ostravy na konání kontinentálního poháru IAAF 2018. Příspěvek města by měl být ve výši 15 miliónů korun. Zbyněk Šebesta upozornil na skutečnost, že atletika v ČR je v současné době slabší a je nutné se znovu vyšvihnout na světovou úroveň. Primátor města konstatoval, že skutečně jsme v tomto sportu slabší než v minulosti a přiznal, že komunisté měli v minulosti velmi dobře vybudovaný systém vzdělávání sportovců. Je potřeba se k tomuto systému vrátit a nastartovat opět vyšší kvalitu rozvoje našeho sportu.

Koncepce bydlení. Zastupitelům byla opětně předložena koncepce bydlení ve městě Ostravě. Materiál se týkal bytové politiky na úrovni statutárního města a jednotlivých městských obvodů. Materiál byl již několikrát předkládán a pokaždé došlo k jeho stažení s požadavkem na jeho dopracování. Do diskuse se také zapojili starostové městských obvodů. Starosta z Ostravy-Jihu informoval , že tento obvod má koncepci bytů zpracovanou již 12 let a velice dobře jim funguje. Městský obvod Ostrava-Jih dosud spravuje největší počet bytů ze všech obvodů a svůj bytový fond nerozprodává, ale nechává si byty pro potřeby svých občanů. Byty se zde prodávají jen výjimečně, zpravidla do vlastnictví bytových družstev. Přitom ještě do rozpočtu obce ročně plynou desítky miliónů korun z pronájmů bytů.           Ing. Martin Juroška-starosta Městského obvodu Ostrava-Michálkovice, upozornil vedení města, že by raději mělo připravit a schválit Zásady pro hospodaření s byty, závazné pro všechny obvody. Tím by se zamezilo neúměrnému rozprodávání bytového fondu. MATERIÁL BYL OPĚT ZTAŽEN Z PROJEDNÁVÁNÍ!

Projednávání vyhlášky o výherních hracích automatech - materiál byl stažen s tím, že se musí počkat na vyjádření městských obvodů, zda s připravenou regulací nájemného souhlasí.

Investiční úvěrový rámec od Evropské investiční banky ve výši 1 000 000 000 Kč zastupitelé nepřijali. Tyto prostředky by se v budoucnu použily na plánované investice, na které dnes město nemá. Úvěr měl být poskytnut na dobu 15 let a čerpán podle potřeby v jednotlivých letech. Pro schválení scházel jeden hlas. Hlasování probíhalo v pozdních odpoledních hodinách a přítomnost zastupitelů již byla velmi nízká. Tento materiál bude zřejmě znovu zastupitelstvu předložen v září, neboť je nutné mít připravenou rezervu na dofinancování některých akcí, které budou potřebovat finanční krytí.

Tolik v krátkosti z jednání zastupitelstva. A protože začínají prázdniny a doba dovolených, dovolte mi abych vám popřála krásné slunečné dny v prázdninových měsících. Užijte si sluníčka a načerpejte novou sílu pro další práci.

Ing. Justina Kamená, zastupitelka za KSČM