Informace z jednání zastupitelstva města ostravy

29.10.2020 19:48

17. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 14. 10. 2020. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM z 6. K projednání bylo připraveno 39 materiálů; dva informativní materiály týkající se sanace lagun OSTRAMO a přípravy výstavby nové koncertní haly byly předloženy dodatečně. Projednávání materiálů probíhalo netradičně s rouškami, za neúčasti starostů obvodů, ředitelů městem zřizovaných společností, vedoucích odborů SMO a zasedacím pořádkem odpovídajícím nařízením k probíhající pandemii koronaviru COVIT-19. Rychlému zvyšování počtu nakažených koronavirem v ČR odpovídal i počet zastupitelů zúčastněných na zasedání ZMO. Zúčastnilo se jen 42 zastupitelů z 55 zvolených zastupitelů. I přes neúčast mnohých zastupitelů bylo ZMO usnášení schopné. Po zahájení zastupitelstva uctili zastupitelé památku držitele „Ceny města Ostravy“ pana Ivana Měrky, který zemřel ve věku 94 let. Zasedání pak probíhalo v souladu se schváleným programem a jednacím řádem ZMO. V „Informacích o činnosti orgánů města“, po dotazu jednoho z našich zastupitelů k dopisu místopředsedy vlády ČR Hamáčka, který se týkal Letecké záchranné služby, a který dle názoru s Babky rozhodně nebyl pro SMO uspokojivý, bylo primátorem konstatováno, že tuto záležitost ani on nepovažuje za uzavřenou, a že bude z jeho strany využito všech možností, které povedou k zachování letecké záchranné služby v Ostravě. Stojí za povšimnutí, že u materiálu Metodika pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2021 byl přednesen procedurální návrh klubu, aby z hlediska úspor nákladů z hlediska předpokládaných nižších příjmů, nebyl padesáti miliony Kč naplňován fond na výstavbu Koncertní haly, s odkazem, že lze financování zajistit v rámci řádných investic. Bohužel pro tento návrh hlasovalo jen pět zastupitelů za KSČM. U tohoto materiálu se hlasovalo celkem 3×. Také procedurální návrh z dílny hnutím OSTRAVAK na snížení krácení dotačních titulů u ostatních dotací z 20% na 10% nebyl přijat. Materiál „Metodika pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2021“ byl nakonec, přes odpor zastupitelů KSČM schválen 33 hlasy koalice a bohužel i několika opozičních zastupitelů, schválen. K rozpočtu samému se chystá v listopadu seminář zastupitelstva, kde budou moci být mimo jiné uplatněny také návrhy na změny v rozpočtu. Konečné slovo pak bude mít ZMO až při projednávání materiálu k rozpočtu na rok 2021 v prosinci. U následujícího materiálu “Zapojení úvěru ČS a.s. a prostředků odboru investičního k financování investičních akcí“ se náš zastupitel dotázal, jak se dotkne změna projektu z důvodu zjištění kontaminované zeminy. Tak jsme se dozvěděli, že to bude stát SMO cca. 40 mil. Kč a stavba se prodlouží o 3 měsíce. Jak bude vypadat finální stav projektu, není zatím známo. Snad příště. Poměrně ostrá diskuse proběhla k materiálu Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti TK PLUS s.r.o. na uspořádání J&T Banka Ostrava Open 2020". Jednalo se o poskytnutí dotace SMO ve výši 3 mil. Kč, které by se daly dle názoru diskutujících využít mnohem lépe. Turnaj proběhne bez diváků. Po diskusi byl materiál většinou 32 hlasů schválen. Dotace tedy bude poskytnuta. Také na náš popud byl ZMO poskytnut předklad k materiálu „Návrh Memoranda o spolupráci v rámci vzniku a činnosti KRAJSKÉ ATLETICKÉ AKADEMIE OSTRAVA, z.s.“ Dozvěděli jsme se, že KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s. bude primárně podporovat mladé atlety od 15. do 18. let, a také to že Krajská Akademie bude z FISO spolupracovat. FISO bude podporovat starší atlety, kteří reprezentují ČR v atletice. U materiálu „Návrh na poskytnutí dotací z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy a Výzvy č. 1 - Městské domy a industriální dědictví“ zazněla i kritika činnosti Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) u položky Rekonstrukce fasády a výměna oken budovy Ing. Petr Hradil na adrese Hollarova 942/2, Ostrava. Neznamená to ovšem, že MAPPA neplní to, co od ní bylo požadováno. I tento materiál byl nakonec schválen. Podrobnější informace o průběhu zastupitelstva a o hlasování našich zastupitelů na 17. zasedání ZMO lze v případě zájmu nalézt na webových stránkách města Ostravy, kde je také umístěn videozáznam z jednání.

Ing. Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO