Informace z jednání zastupitelstva MO – 17. 12. 2014

06.01.2015 21:25

Druhé zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 17.12.2014. Na jednání ZMO se presentovalo všech 10 nově zvolených zastupitelů za KSČM. Z mého pohledu se jednalo o první pracovní zastupitelstvo v novém volebním období. Na program jednání ZMO bylo nakonec zařazeno 116 materiálů. Stěžejním projednávaným materiálem zasedání se měl stát návrh rozpočtu na rok 2015. V rámci diskuze o programu zasedání zastupitelstva byl na žádost předkladatele stažen materiál č. 53 „Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti“.

Ke dvěma materiálům, a to k materiálu   č. 3 „Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2014 k financování výdajů v roce 2015“ a č. 73 „Zachování právní formy obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net. a.s.“, byl vyžádán dodatečný překlad. Takto navržený program zasedání byl následně schválen.

Dalším bodem jednání bylo projednávání informací o činnosti orgánů města. Tady se soudruh Babka zajímal o to, zda se rada zabývala cenami vodného a stočného. Odpověď zněla, že se rada touto problematikou ještě nezabývala, což je s ohledem na to, že jde o významnou nákladovou položku v domácích rozpočtech valné části obyvatel Ostravy, poněkud zarážející. Projednáváním toho bodu se však jako červená nit táhla zejména slovní přestřelka okolo z médií známých kauz, týkajících se dvou radních za ČSSD. Diskuze se točila i okolo dotazů na další obvinění v řadách zastupitelů za ČSSD. Hlavní úloha v této přestřelce připadla hnutí Ostravak. Hojná a místy i dosti emotivní vystoupení na obou stranách však nevyústila v žádný konkrétní návrh, natož návrh na změnu složení orgánů města. Teprve další vývoj ukáže, jak se budou pod vlivem těchto kauz utvářet vztahy mezi koaličními partnery v zastupitelstvu města.

 

Po poměrně dramatickém úvodu se zastupitelstvo konečně začalo zabývat jednotlivými body schváleného programu. V rámci projednávání již výše zmíněného bodu č. 3 se vyjádřil i s. Babka a to tak, že konstatoval, že pozitivní je, že tento převod umožňuje realizovat investiční akce v 1. čtvrtletí 2015. Dostalo se mu také ujištění, že převáděné prostředky nebudou využity pro akce zahajované po 1. čtvrtletí 2015.

A pak již přišlo na řadu projednávání návrhu rozpočtu na rok 2015. Úvodní slovo k návrhu rozpočtu přednesla v řeči čísel zástupkyně vedoucího odboru financí a rozpočtu. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Dle návrhu rozpočtu by mělo statutární město Ostrava (SMO) hospodařit s prostředky ve výši 6 781 568 tis. Kč, z toho na investice zůstane 1 327 000 tis.Kč. V návrhu rozpočtu byly výdaje plošně kráceny o 5 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2014. Příjmy rozpočtu byly navrženy oproti loňskému rozpočtu také nižší, což je s ohledem na předpokládaný vývoj v ekonomice poněkud zvláštní. Náš klub se do projednávání rozpočtu aktivně „zapojil“ ještě dříve než začalo jeho projednávání tím, že už před zahájením jednání ZMO distribuoval mezi všechny zastupitele naše pozměňovací návrhy na změnu rozpočtu. Návrhy odrážely priority obsažené v našem volebním programu týkaly se zejména prostředků na snížení cen jízdenek v městské hromadné dopravě ve prospěch cestujících, zvýšení prostředků na čistění a kropení cest k snížení prašnosti ve městě, navýšení prostředků v oblasti sociálních služeb pro seniory apod., a to celkovém objemu cca 87 mil.Kč. Návrhy na zvýšení by byly pokryty z rezerv, lepšího výběru poplatků, a nedočerpaných prostředků z roku 2014 tak, že celková výše navrhovaných výdajů zůstala nezměněna. V rámci samotného projednávání nejprve předseda klubu vytkl předkladateli materiálu, jímž byl primátor města, že materiál neuvedl. Podotkl také, že 240 miliónů korun z hazardu nesvědčí ani v nejmenším o snaze k další výrazné regulaci hazardu ve městě. Objasnil postoj klubu zastupitelů za KSČM k rozpočtu a sdělil, že navržený rozpočet náš klub nepodpoří. Pak soudruh Juroška zdůvodnil pozměňovací návrhy, se kterými se zastupitelé již mohli seznámit. V probíhající diskuzi vystoupil s kritikou kapitálové části rozpočtu s. Šebesta, který kritizoval neprovázanost jednotlivých akcí, například připravovanou rekonstrukci Nádražní třídy v souvztažnosti s rekonstrukcí křižovatky Sokolská a Českobratrská a také to, že kapitálový rozpočet neprojednala investiční komise. Důvod byl ten, že tato komise nebyla ustavena.

Takovýto přístup nesvědčí o snaze vedení radnice o transparentnější přístup k řešení důležitých problémů města. Pak ještě předseda klubu ODS navrhl navýšení poplatků za odpad. Ve svém vystoupení také konstatoval, že navržený rozpočet v podstatě splňuje to, co předchozí koalice chtěla do rozpočtu vtělit a proto klub ODS návrh rozpočtu podpoří.

Takže čí že to rozpočet byl pro rok 2015 navržen? Možná, že obraz rozpočtu trochu změní až využití „Rezervy na programové cíle“. Klub Ostravak sdělil, že návrh rozpočtu nepodpoří. Při hlasování nebyly naše návrhy na změnu rozpočtu bohužel podpořeny. Neprošel ani návrh ODS na zvýšení poplatků za odpad. Naopak ZMO podpořilo návrh hnutí Ostravak na navýšení objemu finančních prostředků na granty v kultuře 3 mil. Kč (navýšení částky na granty v kultuře obsahoval i náš pozměňovací návrh). S touto úpravou byl rozpočet 34 hlasy zastupitelů schválen.

Nebyl však jen rozpočet. Konstruktivní návrhy a připomínky přednesli naši zastupitelé i řadě dalších materiálů. Z nich jen namátkou:

 

    U materiálu „Návrh na odvolání a jmenování zástupců města do odborné pracovní komise (na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s.)“ byla diskutována otázka účasti zástupců SMO na jednáních této odborné komice. Dle dohody totiž smluvní strany projednávají i ceny tepla. Bohužel u projednávání ceny tepla na rok 2015 zástupci za SMO chyběli. Takže nemohli do tvorby ceny zasáhnout, a tak projednání a vysvětlení ceny tepla proběhne až na nejbližším zasedání komise. Tak trochu s křížkem po funuse. Po diskuzi byli schváleni noví členové komise a na dotaz z našeho klubu byly sděleny i ceny tepla na rok 2015 (470 Kč za GJ ± 3 Kč tj. navýšení o cca 1%.).

K rozporům došlo i projednávání materiálů týkajících se odkupu pozemků pod fotbalovým hřištěm v Krásném Poli a také u projednávání investiční dotace na odkup pozemku pod moštárnou zahrádkářů v Porubě. V dlouhé a úporné diskuzi navrhovalo Hnutí Ostravak a v druhém případě i ODS změnu usnesení. Navrhovali nepodpořit koupi ani půjčku. Předseda klubu deklaroval, že město by mělo podporovat nejen celospolečenské veřejnoprávní potřeby, ale i v odůvodněných případech i skupinové, což i činí. I dříve se takovéto případy řešily ve prospěch žadatelů. Z výše uvedených důvodů i náš klub hlasoval pro návrh usnesení.

Svou trochou do mlýna přispěl i s. Štefek, který při projednávání materiálů týkajícího se dalšího postupu při řešení otázky společnosti OVA!!!CLOUD.net. a.s. poukázal na to, že IČO uvedené v usnesení i důvodové zprávě patří jiné společnosti a požádal o opravu, zároveň přednesl kvalifikovaný názor na projednávanou problematiku. Materiál byl s jím navrženou úpravou schválen.

Hodina už výrazně pokročila, a i stalo se, že počet zastupitelů koalice přítomných na zastupitelstvu poklesl tak, že v podstatě bez konstruktivního přístupu opozičních zastupitelů by další materiály programu, kterých ještě čekala na projednání celá řada, by nemohla být projednána, natož schválena, na což taktně upozornil předseda našeho klubu. Zasedání ZMO bylo ukončeno po projednání všech materiálů po více než deseti hodinách jednání.

Podrobnější informace o průběhu zastupitelstva a o vystoupení našich zastupitelů na druhém jednání ZMO lze v případě zájmu nalézt na webových stránkách města Ostravy.

Závěrem bych si ještě dovolil všem členům naší strany i našim sympatizantů popřát mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a životní pohody v roce 2015.

Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO