Informace z jednání zastupitelstva MO – 28. 1. 2015

03.02.2015 20:56

Třetí zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se konalo dne 28. ledna 2015. Přítomno bylo všech 10 zastupitelů zvolených za KSČM. Na programu jednání bylo 35 materiálů.

Po úvodním slovu primátora a procedurálních aktech bylo v rámci diskuze o programu zasedání konstatováno, že bude stažen materiál č. 15 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov z jednání zastupitelstva. Poté byl dán prostor senátorovi PČR        MUDr. Peterovi Kolibovi. Ten pozdravil zastupitele a vyjádřil přesvědčení, že spolu s kolegou Ing. Leopoldem Sulovským budou obhajovat a hájit zájmy obyvatelů Ostravy. Poté byl schválen program. Dále jsme schválili zápis z jednání minulého zastupitelstva a potvrdili ověřovatele zápisu 3. zasedání zastupitelstva.

K bodu jednání informace o činnosti orgánů města vystoupil náš zastupitel Ing.Vít Macháček, který vznesl dotaz, že v materiálu postrádá informaci o zřízení pracovní skupiny nebo komise pro neúčelové dotace a nabídl svou účast v tomto orgánu.

K bodu dotazy a podněty na zástupce organizací řízených městem vznesli dotazy naši zástupitelé JUDr. Štefek, který poukázal na nesoulad právní terminologie na parkovacích lístcích u ČEZ Arény, na kterém je vytištěn pojem zcizení, který není v souladu s novými právními předpisy a požádal o nápravu na pojem krádež a Ing. Zbyněk Šebesta, kterého zajímalo, kdo je zodpovědný za provoz a údržbu pojízdných schodů v Ostravě-Svinově. V současnosti nefunguje schodiště ve směru od Poruby. V průběhu zasedání vystoupila starostka MOb Svinov s odpovědí, že schodiště je poničeno vandaly a sice vytržený vypínač. Ujistila, že bude opraveno.

K materiálu „Návrh na uzavření memoranda o spolupráci s Českou republikou - Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začlenění vystoupil za KSČM Ing. Vít Macháček, který uvítal uzavření spolupráce a vyjádřil přesvědčení, že součástí řídícího výboru budou i zástupci Moravské Ostravy a Přívozu, kterých se tento problém aktuálně dotýká. Z odpovědi primátora a Ing. Navrátila vedoucího pobočky pro Ostravu vyplynulo, že v tomto 13-ti členném řídícím výboru budou vyčleněna místa i pro starosty dotčených městských obvodů.

Zastupitelstvo dále schválilo několik smluv a dodatků na poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města i Operačních programů, několik materiálů o záměrech města o prodeji či směně pozemků a několik materiálů o prodeji nemovitých věcí.

Delší diskuze se vedla u materiálu „Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady a návrh na změnu členství v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy“, kde JUDr. Semerák Lukáš (Ostravak) poukázal na fakt, že do dozorčích rad jsou navrhováni kandidáti, kteří jsou obviněni z trestních činů Grygar (ČSSD), Hařovský (ČSSD)). Vyjadřuje přesvědčení, že to nejsou „trafiky“ za případný odchod z funkcí. JUDr. Josef Babka doplnil kandidáty do dozorčích rad z řad KSČM. Byli navrženi kandidáti JUDr. Babka, RSDr. Jakubek, Ing. Kamená, Sekeráková, Ing. Šebesta. Po diskuzi v osobní rovině se stanoviska vyjasnila a navrhované kandidáty jsme schválili.

Miroslav Jopek, člen ZMO za KSČM