Informace z jednání Zastupitelstva v Porubě dne 6.6.2013

14.06.2013 08:27

V úvodu jednání podala paní Ing. Romana Šimáčková, pracovnice ŘSD zastupitelům zprávu o současném průběhu stavby silnice I/11. Slabým bodem stavby jsou majetkové záležitosti a tím pádem výkup případně vyvlastňování pozemků probíhá pomalu a některé případy je nutno řešit soudní cestou. Na mnohé stavební objekty tudíž není možno vystavit stavební povolení. Nevykoupené pozemky brání i pohybu nákladních aut a stavebních strojů. Ve 22.týdnu navštívil stavbu ministr dopravy pan Stanjura. Přislíbil, že na stavbu je zajištěno dostatek finančních prostředků a  silnice bude dokončena až ke Komárovu v průběhu roku 2015.

            Značná část jednání byla věnována prodeji bytů do osobního vlastnictví podle dříve schválených zásad, takže nebyly zaznamenány žádné komplikace.

            Další program se týkal různých záležitostí, které musí schválit Zastupitelstvo. Šlo o nabytí drobných pozemků, jako chodníku, parkoviště a dalších pěších komunikací, poskytnutí účelových dotací z Programu podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a prodej některých pozemků. Zastupitelstvo rovněž schválilo závěrečný účet statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba a učetní uzávěrku ke dni 31.12.2012, rozhodlo o prominutí vrácení dotace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením a rozhodlo o žádostech o poskytnutí účelových dotací pro oblast sociální a zdravotní z rozpočtu Mob Poruba.

            Jednání bylo uzavřeno vedle schválení usnesení poměrně vážnou diskuzí. Nejprve starosta přečetl dopis našeho zastupitele Miroslava Jopka, který byl reakcí na diskuzi v jeho ZO. Členové chtějí vědět proč se má stavět nová víceúčelová sportovní hala v Pustkovci, když v minulých letech byla zamítnuta podobná hala projektovaná v Porubě – Vsi. Starosta potřebu stavby dlouze zdůvodňoval a poukázal na jisté finanční dohody mezi Porubou a Magistrátem města Ostravy. Na tento dopis očekáváme písemnou odpověď.

            Druhý bod diskuze se týkal rozšíření vědeckotechnologického parku Pustkovec. Zastupitelstvo městského obvoduPoruba svým usnesením ze dne 24.11.2011 nesouhlasilo s návrhem zadání změny Územního plánu města Ostravy, která řeší změnu funkčního využití ploch v lokalitě Myslivna v katastrálním území Poruba ze stávající funkční plochy „Orná půda“ na funkční plochy pro bydlení a občanskou vybavenost, včetně komplexního způsobu řešení dopravní a technické infrastruktury. Důvodů pro vydání nesouhlasného stanoviska za městský obvod Poruba byla celá řada, zejména však ochrana zemědělského půdního fondu, emise z dopravy, zásah do lesních pozemků a vodoteče, nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, nutnost pořízení územní studie, či nevhodná lokalita pro rozšíření vědeckotechnologického parku. Přesto Zastupitelstvo města Ostravy změnu svým usnesením ze dne 27.6.2012 vydalo a nerespektováním názorů z Poruby demonstrovalo svou moc.

 

10.6.2013        Jiří Holubec