Informace z jednání ZMO z 10.9.2014

09.10.2014 06:54

34. zasedání zastupitelstva města Ostravy se uskutečnilo dne 10.9.2014. Na program jednání ZMO bylo nakonec zařazeno 137 materiálů. Zastupitelstva se zúčastnilo 48 členů zastupitelstva. Vzhledem k nepřítomnosti primátora statutárního města, jednání řídil náměstek primátora  Dalibor Madej.

Při schvalování programu zasedání zastupitelstva si klub KSČM, prostřednictvím svého předsedy s.Babky, vyžádal předklad k materiálu č.74; Odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky "Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava". Návrh byl akceptován a následně by program zastupitelstva schválen.

Hned u bodu 2.; „Dotazy, připomínky a podněty na ředitele“ vystoupila s. Klenková s žádostí o vysvětlení, kam se poděla deklarovaná dobrovolnost karty ODISka, neboť pro žáky a studenty od 15 do 26 let je již pro tento školní rok dopravním podnikem (dále DP) direktivně nařízena. Také ji zajímalo, proč dopravní podnik nechce vydávat kupony k celostátně platným žákovským průkazům. Odpověď pana ředitele DP zněla, že se DP snaží o elektronizaci jízdného, a že studenty považovali za nejprogresivnější. Také sdělil, že ODISka se dá využívat v rámci integrovaného dopravního systému na úrovni Moravskoslezského kraje. DP se také domnívá, že výhody pro držitele ODISky převáží nevýhodami souvisejícími s pořízením karty. Potvrdil také nekompatibilitu ODISky s elektronickými platebními dopravními systémy jiných krajů. Takže lze konstatovat, že jen čas ukáže, zda si ODISka získá oblibu u obyvatelstva Ostravy. Uvidíme?

Poté zastupitelstvo schválilo udělení Čestného občanství statutárního města Ostravy olympijskému vítězi ve vzpírání z Tokia (1964) panu Hanzi Zdražilovi a udělení Ceny statutárního města Ostravy akademickému sochaři a výtvarníkovi profesoru Stanislavu Kolíbalovi. Obě ocenění byla v průběhu zasedání zastupitelstva oceněným také slavnostně předána.

V dalším průběhu jednání zastupitelstvo mimo jiné těsnou většinou schválilo přijetí úvěrového rámce 1 000 000 000 CZK od Evropské investiční banky na budoucí spolufinancování projektů s podporou zdrojů s EU.

Rozsáhlá diskuse, do níž se zapojil i s.Babka se rozpoutala u bodu „Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy“ Stanovisko klubu zastupitelů KSČM, které je dlouhodobě deklarováno, je plošný zákaz výherních automatů a terminálů na území statutárního města. Takto koncipovaný návrh, který vyplynul z diskuze o vyhlášce, jsme podpořili. Bohužel plošný zákaz hazardu neprošel o jeden hlas. Nicméně ani původní návrh usnesení nebyl přijat, a tak materiál zůstal bez usnesení. Návrhem obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu na území SMO se tudíž s největší pravděpodobností bude zabývat až nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb.

I za naší podpory bylo schváleno usnesení k Návrh na uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí kupní" se 100 % dceřinou společností HYUNDAI MOBIS Co., Ltd., k.ú. Mošnov, obec Mošnov. Společnost, která má v budoucnu vystavět v průmyslové zóně závod na výrobu automobilových součástek s předpokládaným vytvořením přes 900 pracovních míst.

Velmi obšírná diskuse proběhla i při projednávání materiálu „Návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 192/4, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“. Na tomto pozemku jsou umístěny stavby v majetku společnosti Vega. Jedná se o nemovitosti naproti areálu Černé louky, poblíž tramvajové zastávky. Z diskuze, do níž se zapojil s.Babka, vyplynul návrh na stažení materiálu z jednání zastupitelstva, ke kterému se klub KSČM se přiklonil. Tento návrh však nebyl přijat, avšak v následném hlasování původní návrh usnesení také neprošel. Materiálem se bude znovu zabývat zastupitelstvo na některém z příštích zastupitelstev.

Jak již bylo dříve řečeno vyžádal si klub předklad materiálu č.74. Po úvodním slově se rozproudila diskuze mezi předkladateli a s.Šebestou, který materiálu vyčítal to, že provedené změny v zadání nadlimitní zakázky jsou spíše kosmetické a nevytváří prostor proto, aby se do soutěže mohlo přihlásit více subjektů. Navrhl, aby materiál byl stažen. Návrh na stažení materiálu však nebyl přijat. Nicméně ani původní návrh usnesení nebyl poté přijat a materiál tak zůstal bez přijetí usnesení. Na další vývoj oblasti "Systému sdružených nákupů statutárního města Ostrava" si tedy budeme muset ještě počkat.

Podobný osud, tj. bez přijetí usnesení potkal i další projednávané materiály, a to materiály týkající se „Zpracování strategické části projektu Integrovaný plán mobility Ostrava“ a materiálu „Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Městské nemocnici Ostrava na částečnou úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace na Centrum chirurgických oborů a operačních sálů“.

Další materiály byly po diskuzi staženy z programu jednání. To se týkalo například materiálu „Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky na projekty Energetické úspory Městské nemocnice Ostrava“, který se týkal projektu  zateplování vybraných budov nemocnice. Odůvodnění interpretované ekonomickým náměstkem nemocnice zastupitelstvo města nepřijalo a rozhodlo o stažení materiálu.

V závěru 34. zasedání vystoupil s.Babka s kritikou zpracování Výroční zprávy města Ostravy za rok 2013. V tomto významném dokumentu kritizoval několik chyb a nedostatků. Jaký osud potká výroční zprávu se posléze uvidí.

Jinak lze konstatovat, že se na jednání zastupitelstva projevil blížící se termín voleb, o čemž svědčí řada stažených materiálů a materiálů bez přijetí usnesení.

Podrobnější informace vystoupení našich zastupitelů na 34. zastupitelstvu města Ostravy je možno v případě zájmu najít na webových stránkách města Ostravy.

Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO