Informace z listopadového zasedání Zastupitelstva města Ostravy

30.11.2021 12:05

27. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 10. 11. 2021. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM z 6. K projednání bylo připraveno 50 materiálů; a jeden informativní materiál týkající se sanace lagun OSTRAMO. Projednávání materiálů probíhalo částečně distančně, což znamená, že část zastupitelů se přihlásila k jednání tzv. z domu. Přítomní zastupitelé museli mít po celou dobu zasedání  respirátory. Zasedání se účastnili jen starostové obvodů, ředitelé městem zřizovaných společností a vedoucí odborů SMO, kteří měli na zasedání k projednání nějaký materiál. Bylo tomu tak vzhledem omezením souvisejícím s probíhající pandemií koronaviru COVID-19. Nicméně i za těchto nepříznivých podmínek se jednání nakonec presentovalo 51 zvolených zastupitelů z 55. Jak již se stalo běžným, byl i tento průběh zasedání přenášen on line (přímo).

 

Po přivítání zastupitelů a hostů navrhl primátor změnu programu, a to předřazení bodu 26 - Návrh na změnu ve složení rady města a ve Finančním výboru zastupitelstva města. Náměstek primátora pan Cigánek (ODS) se ze zdravotních důvodů vzdal funkce a na jeho místo byl navržen pan Svozil (ODS). Jelikož jsme s panem Svozilem měli trochu problém, bylo navrženo oddělené hlasování o pozici náměstka.  Tady se členové klubu za KSČM většinou zdrželi. To je, nepodpořili jsme pana Svozila do funkce náměstka primátora. Nicméně pan Svozil byl 36 hlasy zvolen. Takže máme nového náměstka primátora SMO pro dopravu a dopravně správní činnosti.

 

Dále zasedání probíhalo v souladu se schváleným programem a jednacím řádem ZMO.

 

V „Informacích o činnosti orgánů města“, se s. Juroška kriticky vyjádřil k chybným údajům, které byly uvedeny v časopise Ostravská radnice a o nichž již hovořil na minulém zasedání. Řekl, že jeho údaje nejsou žádné hoaxy, ale pravdivé údaje. Primátor přislíbil kontrolu uvedených údajů. Uvidíme tedy na příštím zasedání, kdo měl pravdu. Nakonec bylo usnesení přijato. 

 

V bodě 2. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města se s. Juroška střetl s ředitelem DPO v názoru na rozdílné ceny jízdenek v kamenných prodejnách (jsou vyšší) a elektronických jízdenek. Kdy argumentoval tím, že ve Vídni není mezi jízdenkami žádný rozdíl. Ředitel DPO již dříve rozdíl ve Vídni deklaroval. Soudruh Juroška vyjádřil názor, že ceny jízdného by měly být v Ostravě stejné.

 

Je nutno také konstatovat, že u materiálu Návrh na udělení Cen města Ostravy se na náš popud hlasovalo o každém návrhu zvlášť. U paní Mgr. Rozehnalové ředitelky Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu a také antikvariátu Fiducia jsme vyjádřili své pochybnosti k udělení ceny tím, že se členové klubu při hlasování všichni zdrželi. Nicméně ocenění Mgr. Rozehnalové bylo 42 hlasy schváleno.

 

Největší bitva se rozpoutala u materiálu č. 29 Technická a ekonomická analýza zajištění provozování vodárenské infrastruktury v majetku statutárního města Ostrava po ukončení koncesní smlouvy.  Bitva trvala cca 2 hod 30 min a uskutečnilo se 5 hlasování o pozměňovacích návrzích. Vedení města v návrhu usnesení k materiálu vyjádřilo svůj přístup k vlastnictví „Vody“. V podstatě navrhovalo prodloužení současného stavu o 10 let. Návrh usnesení obhajoval především primátor SMO pan Macura.  To znamená, že Rada města v usnesení navrhla ke schválení realizaci varianty B.3 "sektorová výjimka" dle předložené Technické a ekonomické analýzy zajištění provozování vodárenské infrastruktury v majetku statutárního města Ostrava po ukončení koncesní smlouvy 31.12.2024. Náš postoj byl v souladu s přijatými usneseními, což znamenalo ponechání „Vody“, včetně ceny vody, v rukou města. Ústy s. Babky byl přednesen nový návrh usnesení na Vlastnický model provozování cestou odkoupení akcionářského podílu SUEZ Groupe ve společnosti OVAK městem, který byl podpořen ss. Juroškou i Macháčkem a o kterém se v také ZMO hlasovalo. Bohužel náš návrh nebyl přijat, kdy 31 zastupitelů, z toho všech 21 zastupitelů z hnutí ANO se zdrželo a 8 zastupitelů, z toho všech 6 zastupitelů za ODS bylo proti našemu návrhu. Nakonec se hlasovalo o původním návrhu Rady, kdy 40 zastupitelů bylo pro návrh. 8 zastupitelů, tedy náš klub a Jednotní bylo proti. Zase jsme byli přehlasováni a „Voda“ zůstane tak, jak byla více méně doposud;  Tedy infrastruktura a minoritní část akcií tj. 40,604 % bude v rukou SMO (tedy i většina nákladů na opravy) a provozovatel infrastruktury zůstane OVAK a většina akcií tj. 59,396 % zůstane společnosti SUEZ. Je tedy zřejmé, že větší část dividendy odpluje do mimo republiku, místo, aby byla využita ve prospěch obyvatel města Ostravy.

 

Také u materiálu č.44 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení - výstavba Horolezecké haly - Karolina(ul. K Trojhalí)  kde se náš Klub zdržel, jsme byli rovněž přehlasováni, kdy 39 zastupitelů bylo pro návrh a jen 7 se zdrželo.

 

No musím si povzdechnout, je nás málo na to, abychom se mohli více prosazovat. Lze jen doufat, že v příštím volebním období bude lépe.

 

Podrobnější informace o průběhu zastupitelstva a o hlasování zastupitelů na 27. zasedání  ZMO  lze v případě zájmu nalézt na webových stránkách města Ostravy, kde je také umístěn videozáznam z jednání.

 

                                               Ing. Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO