Informace z MěV KSČM Ostrava

16.04.2021 10:31

V návaznosti na mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva, bylo k 7. zasedaní MěV dne 15. 3. 2021 použito hlasování formou „Per rollam“. Program obsahoval 13 bodů. MěV provedl kontrolu zápisu a usnesení z posledního zasedání MěV formou „Per rollam“, vzal na vědomí informaci o plnění usnesení MěV KSČM Ostrava s termínem plnění od 25. 1. 2021 do 15. 3. 2021, informaci o řešení připomínek a podnětů členů základních organizací za 2/2021, informace z vyšších stranických orgánů. Dále se MěV seznámil se Zprávou o členské základně městské organizace KSČM Ostrava za rok 2020. MěV KSČM Ostrava schválil organizační zabezpečení oslav 1. máje - svátku práce. Místo konání u památníku obětem stávky na Dole Trojice ve Slezské Ostravě s vystoupením předsedy MěV KSČM, poslance PS PČR a dalších hostů, s následným návratem do sídla MěV KSČM Ostrava a malým pohoštěním. Konání oslav 1. máje se bude odvíjet od mimořádných a ochranných opatření v této krizové době. O konání této akce budeme informovat v dostatečném časovém předstihu. Rovněž MěV schválil záměr realizace oslav k 100. výročí založení KSČ. K schválení záměru realizace oslav předcházely zasedání dvou pracovních skupin pro publikační výstupy a pro pamětní a grafické výstupy. Čtenáři Zpravodaje MěV se mohou těšit v měsících březen - červen 2021 na postupnou historii stranických sjezdů a dne 14. 5. 2021 na mimořádné vydání Zpravodaje MěV KSČM Ostrava. Vedení MěV KSČM Ostrava popř. další funkcionáři MěV mají v plánu v měsíci květnu se setkat s dlouholetými členy a funkcionáři komunistické strany v Ostravě a to dle možností mimořádných a ochranných opatření. V měsíci květnu k 100. výročí založení KSČ rovněž plánujeme v Porubském zámku otevření „schránky“. U příležitosti 75. výročí založení KSČ byla z iniciativy Statise Prusalise do zdi Porubského zámku uložena schránka s odkazem příštím generacím, která by měla být k 100. výročí vyňata. O případné realizaci této akce bychom pořídili dokumentaci a seznámili s ní naší členskou základnu.

 

Vážení členové městské stranické organizace zanedlouho oslavíme 76. výročí osvobození od fašismu naší vlasti Rudou armádou. V rámci současných opatření ke shromažďování věnujte prosím, alespoň individuální vzpomínku s položením kytičky u památníků našim hrdinným osvoboditelům. Přivítáme vaší fotodokumentaci u pomníků, kterou s vaším svolením zveřejníme na Facebookových stránkách, webu nebo ve Zpravodaji MěV. Své příspěvky zasílejte na e-mail: kscmostrava@seznam.cz s označením místa památníku.

 

Milí čtenáři Zpravodaje MěV, dovolte, abych vám všem popřál pevné zdraví v této složité době a doufejme, že se co nejdříve všichni sejdeme.

 

   Jan Havelka, tajemník MěV KSČM Ostrava