Informace ze 15. jednání ZMO dne 15.2.2012

12.03.2012 16:48

 

15. zasedání zastupitelstva města Ostravy se uskutečnilo dne 15.2.2012. Na program zasedání ZMO bylo zařazeno 111 materiálů.  Další materiál byl zařazen na jednání ZMO v organizačním a různém.

Již samotný návrh programu zasedání dával tušit, že zasedání nebude mít zcela hladký průběh a tento předpoklad se během zasedání naplnil.

Hned po zahájení zasedání byla při projednávání jeho programu vznesena k předloženému programu celá řada připomínek, včetně návrhů na stažení materiálů. Náš klub podpořil návrh na stažení matriálu č.101 s názvem „Optimalizace vztahů mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností OVANET a.s.“  z programu zasedání. Také jsme si vyžádali předklad  materiálu č.65, který se týkal dodatku smlouvy se společností PLAKOR CZECH s.r.o. (Jižní Korea). Zde náš klub požadoval vysvětlení důvodů, které vedly k návrhu dodatku, který umožňoval zmíněné společnosti neprovést likvidaci stavby zařízení staveniště v průmyslové zóně Mošnov.  Po delším projednávání byl program zasedání schválen s tím, že žádosti o předklady byly akceptovány.

Také při projednávání bodu programu „Informace o činnosti orgánů města“  se rozpoutala čilá diskuse, která se týkala např. záchrany obchodního domu Ostravica, zvýšeného počtu Radou schvalovaných veřejných zakázek, kampaně o stavu ovzduší atd. V rámci tohoto bodu  soudruh Babka požádal  o stanovisko Rady města k situaci při sanaci ostravských lagun, vzniklých při průmyslové výrobě společnosti OSTRAMO.  Náměstkem primátora p.Madejem bylo sděleno, že zhotovitel zakázky firma GEOSAN zjistila, že v lagunách je mnohem více nebezpečného materiálu ke zpracování než předpokládal projekt a požádala, aby materiál navíc mohl být po zpracování uložen v oblasti lagun do rozhodnutí o dalším postupu jeho likvidace. Rada vyjádřila souhlas, ale  podmínila jej složením účelově vázaných finančních prostředků ve výši, které by pokryly náklady spojené s odstraněním materiálu v případě, že by společnost zodpovědná za sanaci lagun neprovedla jeho likvidaci.

 

V bodě dotazy na ředitele zaujaly dotazy týkající se uzavření školy V Zálomu (Ostrava Jih) a rekonstrukce městského stadionu a případné participaci SMO na rekonstrukci stadionu na Bazalech v návaznosti na změnu majitele FC Baník Ostrava.

Starostou Mgr. Sibinským bylo konstatováno, že proces uzavírání školy probíhá v souladu se zákonnými požadavky a značná část vzniklých problémů jak organizačního, tak personálního rázu je již vyřešena.

V případě Baníku bylo ze strany Rady řečeno, že jednání s novými majiteli Baníku jsou na samém začátku, a tudíž konkrétní výstupy nejsou zatím k dispozici. Nicméně rekonstrukce městského stadionu ve Vítkovicích bude pokračovat s ohledem na aktivity probíhající na tomto stadionu.

Zasedání pak pokračovalo standardním projednáváním předložených materiálů, avšak ne všechny materiály procházely hlasováním o usnesení hladce.

Tak např. u materiálu č.101, jenž byl již zmíněn výše, byl znovu podán hnutím Ostravak návrh na stažení materiálu. Tento návrh náš klub opětovně podpořil, nicméně byli jsme přehlasováni koaliční většinou a návrh na stažení neprošel. V diskusi k tomuto bodu vyjádřil předseda klubu soudruh Babka stanovisko klubu k usnesení tohoto materiálu. V prvé řadě bychom přivítali další diskusi o postupu rozdělení společnosti a majetkovém naplnění nově vzniklých společností, i s ohledem na to, aby vliv ZMO na dění ve společnostech OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s., které mají vzniknout rozdělením společnosti OVANET a.s., byl zachován vliv v co největší míře, což navrhovaný způsob dle našeho názoru nesplňuje. Klub zastupitelů KSČM usnesení k tomuto bodu nepodpořil.

Dalším projednávaným bodem u něhož je rozpoutala vzrušená až emotivní diskuse  byl materiál č.4  „Žádost Občanského sdružení Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.03.2012“. Přes urputnou  snahu  zastupitelů z hnutí Ostravak, i několika koaličních i opozičních zastupitelů o vyvěšení vlajky, a také po vystoupeních uvádějících důvody pro nevyvěšení vlajky, skončilo hlasování k tomuto bobu bez přijetí usnesení. To ve své podstatě znamená, že vlajka nebude vyvěšena. Klub zastupitelů KSČM návrh usnesení na vyvěšení Tibetské vlajky nepodpořil.

Také u materiálu č.30 „Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú Moravská Ostrava, Přívoz, Nová Ves u Ostravy, Mariánské Hory“ přes záporné stanovisko rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a návrhy na stažení materiálu ze strany Hnutí Ostravak  zastupitelé za KSČM přispěli k tomu, že usnesení bylo přijato v původním znění, i když, jak soudruh Babka fundovaně vysvětlil, problémy mohou nastat při následném projednávání směn.

U již zmíněného materiálu č.65 byl proveden předklad. Po diskusi, ve které s návrhem postupu v obdobných případech vystoupil s.Šebesta, byl materiál většinou hlasů zastupitelů přijat.

Jako další materiál vyvolávající značné emoce byl očekáván materiál č.70. „Vydání regulačního plánu v lokalitě Studentská“ kde již stojí tři čtyřpodlažní domy. Očekávání se naplnilo.  Diskutující zejména z Hnutí Ostravak se domáhali nevydání regulačního plánu, který byl pořízen v souvislosti s budoucí výstavbou dalšího domu v této lokalitě. Protože návrh regulačního plánu se vypořádal se všemi připomínkami dotčených orgánů a fyzických i právnických osob, bylo usnesení o vydání regulačního plánu prohlasováno i s podporou zastupitelů za KSČM.

V bodě organizační a různé byl projednán návrh dopisu na poslance a senátory, vyjadřující  nesouhlas ZMO se zrušením poplatků za znečisťování životního prostředí. Po precizaci usnesení s. Babkou bylo unesení vyjadřující nesouhlas ZMO se zrušením poplatků přijato.

V průběhu celého zasedání byli zastupitelé za KSČM aktivní, a to nejen hlasováním o materiálech, o pozměňovacích návrzích, diskusí k předloženým materiálům, kde vyjadřovali postoje v souladu s volebním programem, ale i prezentací konstruktivních návrhů ke změnám usnesení.

Podrobnější informace o vystoupeních našich zastupitelů na 15. zastupitelstvu města Ostravy je možno v případě zájmu vyhledat na webových stránkách města Ostravy. ZDE.

                                                                                                     Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO

Diskusní téma: Informace ze 15. jednání ZMO dne 15.2.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek