Informace ze 18. jednání ZMO dne 12.9.2012

10.10.2012 21:09

 

V zastupitelstvu dne 12.9.2012  bylo projednáno celkem 110 materiálů. Z nich vybíráme nejdůležitější   :

1. Rekonstrukce Městského stadionu Ostrava-Vítkovice. Stadion se bude rekonstruovat ve dvou etapách.

a)      Vybudování tribuny a příjezdových ploch – kolaudace v 6.měsíci 2013. Náklady budou ve výši 100 mil. korun (z toho 50 mil. je z dotace MŠMT). Rekonstrukce východní tribuny.

b)      Demolice  a rekonstrukce severní tribuny

Celkové náklady na rekonstrukci budou ve výši cca 448 mil. korun.  Zhotovitel Metrostav a.s.

 

2. Byla schválena zpráva o hospodaření SMO za 1. pololetí 2012. Zastupitelé za KSČM tuto zprávu nepodpořili. Nesouhlasíme se stanoveným rozpočtem pro tento rok, nemůžeme souhlasit také s předloženou zprávou.

 

3.  Byla projednávána smlouva o směnečném programu. Jednalo se o vystavení směnek v celkové hodnotě 300 mil. korun. Zastupitelé dlouze diskutovali o tom,  zda takovýto program město potřebuje a zda je vůbec nutné směnky vystavovat. Zvláště také proto, že zastupitelům nebyly podány informace, na co budou finanční prostředky za směnky použity a proč je město potřebuje nyní v závěru roku. Předpokládáme, že všechny výdaje letošního roku by měly být kryty schváleným rozpočtem pro rok 2012. Není proto důvod zadlužovat město.

Když se zamyslíme nad samotnou smlouvou o směnečném programu, musíme konstatovat, že by se měla přepracovat. Měla by být upravena tak, aby město bylo lépe zabezpečeno před možností převoditelnosti směnky. Tak jak je nyní směnka připravena, je převoditelná kdykoli na kohokoli. Směnka je kdykoli vymahatelná a je jedno, kdo ji předloží k proplacení.

  Vystavení každé směnky  před jejím podpisem musí schválit zastupitelstvo a musí zplnomocnit osobu, která směnku podepíše.

Naskýtá se otázka, proč občané Ostravy nebyli s uvedenou  smlouvou obeznámeni. Každý zastupitel, který tuto smlouvu odsouhlasí, zadluží každého občana města Ostravy. Přesto, že diskuse probíhala dlouho, byla smlouva o směnečném programu schválena těsně, rozdílem jednoho hlasu. Pro bylo 28 zastupitelů. Zastupitelé za KSČM schválení směnečného programu nepodpořili.

 

4. Zvýšení koeficientu u daně z nemovitostí

Zastupitelstvo schválilo navýšení koeficientu pro přepočet daně z nemovitostí na 1,5 z původního koeficientu, který byl 1. Daně z nemovitostí budou od 1.1.2013 vyšší.

 

5. Metodika sestavování rozpočtu pro rok 2013

     Zastupitelstvo  přijalo novou metodiku pro  sestavování rozpočtu na rok 2013. Tato metodika počítá se změnou zákona o rozpočtovém určení daní.  Počítá, mimo jiné,  s krácením finančních prostředků na běžné výdaje  o 1,5 %, krácením příspěvků pro příspěvkové organizace města o 2 %, s krácením dotací a grantů o 1,5 %. V konečném důsledku to znamená, že budou kráceny také příjmy městských obvodů.

    Zastupitelé za KSČM projevili nesouhlas s předkládanou metodikou. Měla by být upravena v některých oblastech. Není možné krátit vše plošně procentně, ale zamyslet  se nad tím, kde jsou finance nutné  a kde se mohou snížit. Rovněž je nutno brát v úvahu příjmovou stránku rozpočtu a správně stanovit příjmy pro rok 2013.  Například  příjmy z poplatků za provozování výherních herních automatů jsou daleko vyšší než se v rozpočtu počítá.  Rovněž příjmy z daní z nemovitostí je potřeba počítat podle nově navýšeného koeficientu. Budou tedy rovněž vyšší.