Informace ze 19. jednání ZMO dne 24.10.2012

08.11.2012 08:28

 

V úvodu jednání byl mimo jiné stažen zřejmě nejočekávanější bod jednání, a to bod č. 67: Uzavření smlouvy o spolupráci ve věci zachování prvoligové příslušnosti FC Baník Ostrava, a.s. Bylo řečeno, že tato změna je reakcí na dopis  ÚHOS,  který reaguje na dotaz EK o veřejné podpoře profesionálních fotbalových klubů. Je třeba zjistit, že případná spolupráce není v rozporu s nařízeními EU.

Primátor předal Cenu města Ostravy paní Marii Rottrové, prof. Lumírovi Pivovarskému a in memoriam paní Dolores Šavrdové.

Zastupitelstvu byl ke schválení předložen dopis policejnímu prezidentovi, který vyjadřuje znepokojení nad současným početním stavem policistů zařazených do MŘ PČR Ostrava a vznáší požadavek na jeho navýšení, rovněž poukazuje na významné kriminogenní faktory projevující se na Ostravsku. S. Babka upozornil, že policejní prezident nerozhoduje o počtech policistů, tato pravomoc přísluší vládě. Navrhl proto odeslat dopis ministru Kubicemu. Pan Kolařík, zastupitel ODS, obhajoval záměr oslovit policejního prezidenta. S. Babka opětovně vyzval k tomu, aby se apelovalo na ministra, v tomto jej podpořil i Mgr.Kausta z Hnutí Ostravak.  Návrh našeho zastupitele byl přijat.

Dalším z projednávaných bodů byl i návrh změny Statutu města Ostravy, a to mimo jiné v článku 9. úprava použití příjmů z nájmu bytů a nebytových prostor. Byly navrženy dvě varianty usnesení, a to za A: použít 100% z vybraných prostředků pouze ke správě, údržbě a rekonstrukci nemovitého majetku a bytového fondu, za B: použít příjmy z nájmů bytů ve výši minimálně 50% výlučně k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu; zbývající příjmy z nájmů bytů se mohou použít k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku. Ve vztahu k tomuto bodu upozornil s. Juroška na to, že byty ve vlastnictví by se neměly dále prodávat, protože je to lukrativní majetek, který může poskytnout finance i na další aktivity. Pan Lauko z ČSSD souhlasil s názorem s. Jurošky a navíc poukázal na možné využití bytů ve vlastnictví obvodů k sociálnímu bydlení. Starosta obvodu Ostrava-Jih pan Sibinský vysvětlil nutnost využití části financí na opravy infrastruktury v okolí domů (chodníky, hřiště …). Tento postoj potvrdila i starostka Mar. Hor paní Janáčková. Byla přijata varianta B.

V jednom z projednávaných bodů vyjádřil s. Šebesta nesouhlas se způsobem stanovování odměn e-centre, ta je stanovena vždy v procentech k celkovému odhadovanému finančnímu objemu zakázky. Vyjádřil názor, že odměna by měla být stanovena až z úspor. Navrhuje, aby se jednalo o dodatku ke stávající smlouvě, který by toto změnil. Primátor s návrhem nesouhlasil a hájil dosavadní praxi.

V bodě Informace o zajištění činnosti jednotek požární ochrany měl úvodní slovo plk. Ing. Vlček, Ph.D. Informoval, že hasiči na území Ostravy dělají 18-20% objemu všech činností v rámci republiky. Hlavní činnost je v oblasti technických zásahů, v tomto je výrazně na prvním místě. Nejzatíženější obvod, ve vztahu k výkonům HZS, jsou Mar. Hory.  Deficit v tabulkových místech v Ostravě je 30 míst. Poukázal na zastaralost technického vybavení a konstatoval, že dochází k postupné obnově vozového parku. Projekty výjezdových center, které jsou plánovány na území Ostravy, by měly být financovány z peněz EU. V Ostravě působí 22 jednotek dobrovolných hasičů.

Byla projednána obecně závazná vyhláška, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, která zavádí povinnost chovatele trvale označit svého psa elektronickým čipem.

Tradičně nejvíce bodů jednání se týkalo koupě, prodeje, přijetí darů a darování pozemků a nemovitostí.

Ke schválení byl předložen i návrh krácení výdajů rozpočtu r. 2012 v celkové výši 203 115 000,- Kč. V tomto bodě se zastupitelé KSČM v hlasování zdrželi, protože již při tvorbě rozpočtu nesouhlasili s jeho koncepcí.

Dalším bodem, ke kterému měli zastupitelé KSČM výhrady a spolu s Hnutím Ostravak byli proti návrhu usnesení, byl bod pod názvem Smlouva o směnečném programu, kterým se schvaluje emise šesti směnek v celkové hodnotě 300.000.000,- Kč se splatností do roku 2015.

Zastupitelstvo projednalo rozdělení dotací z odvodů loterií. V oblasti sportu bylo podpořeno 42 projektů ze 100 žádostí v celkové výši 57.500.000,- Kč, v oblasti kultury 15 projektů z 50 žádostí v celkové výši 12.500.000,- Kč a v oblasti sociální 31 projektů z 67 žádostí v celkové výši 12.500.000,- Kč.

Na závěr zasedání proběhla diskuse nad bodem týkajícím se pojmenování ulic na Nové Karolíně. Navrhované názvy ulice Fajná, Šumná a náměstí Karla Kryla komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města odmítla vzhledem k nekoncepčnosti a navrhla názvy: ulice Důlní, Na prádle a Náměstí biskupa Bruna (zakladatel Ostravy). Zastupitelé schválili pojmenování dle návrhu komise.

                                    Zapsala: Yveta Sekeráková