Informace ze 32. zasedání zastupitelstva města

02.06.2014 19:38

Celé 32. jednání zastupitelstva bylo poznamenáno hlubokým vnitřním rozkolem uvnitř ČSSD a neslo se v duchu vzájemných útoků jednotlivých frakcí uvnitř ČSSD. To se projevilo hned v úvodu, když primátor Kajnar přečetl usnesení Vrchního státního zastupitelství v Kauze Dědic, které údajně obdržel anonymně den před zastupitelstvem, a požádal o svolání klubu ČSSD. Po více než hodinovém jednání přečetl Usnesení klubu, ve kterém byl požadavek na odstoupení členů rady města náměstkyně Ing. Piperkové a starosty Ostravy Poruby Ing. Palyzy.

S velkým zpožděním bylo přistoupeno ke schvalování  návrhu programu 32. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) v němž bylo předloženo osmdesát sedm bodů. I zde jsme byli svědky dohadů, když Ing. Mihálik žádal o zařazení Návrhu Vyhlášky o regulaci hazardu s tím, že tato vyhláška je projednávaná nestandardně dlouho. Obsahem vyhlášky je plošný zákaz provozu výherních automatů. Ing. Petřík kritizoval, že návrh nebyl projednán. Vzhledem k navržené platnosti od 1.1.2015  je čas na její schválení na některém příštím jednání zastupitelstva. Upozornil na dopad do příjmové strany rozpočtu. Mgr. Kolková upozornila na to, že návrhy vyhlášek musí být řádně projednány, protože by mohly být napadeny jako nezákonné. Předseda klubu KSČM s. Babka vyjádřil podporu klubu KSČM na plošný zákaz hazardu, ale upozornil na nutnost jejího řádného projednání, aby nebyla napadena MV, případně ÚS. Podal návrh na její zrychlené projednání. Na tento návrh reagoval náměstek primátora Bc. Sucharda, který formuloval změnu usnesení tak, aby se tato vyhláška mohla projednat na nejbližším jednání Zastupitelstva. Tato změna byla schválena. Požadavek na stažení bodu 86, jenž se týkal změny společenské smlouvy a změny ve vedení obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., byl akceptován. Program jednání zastupitelstva se změnami byl schválen v 11!!! hodin.

Bod č.2 - dotazy na ředitele, byl otevřen dotazem Ing. Lauka na jednatelku DK Poklad na postup jeho rekonstrukce, s ohledem na neschválenou žádost o zaplacení víceprací. Tato žádost byla zpochybněna  znaleckým posudkem. Ředitelka DK Poklad Bc. Zapletaková informovala o svém postupu při jeho rekonstrukci. Zhotovitel zastavil práce související s vícepracemi. Z tohoto důvodu byla učiněna dohoda o konzervaci stavby do konce července a s dodavatelem se dohodli o odstoupení od smlouvy. Její námitky na závěry znalce byly zamítnuty. Zadala nový znalecký posudek, stejně učinil zhotovitel, na základě jejich výsledku následně vyvodí patřičné závěry.

Dále s.Babka položil dotaz na přítomného zástupce nemocnice na odvolání ředitele a poukázal na petici zaměstnanců na podporu ředitele. Chce znát, kdo nemocnici řídí. Tímto dotazem rozpoutal další vlnu diskuze. Primátor Kajnar řekl, že rada bude dále projednávat situaci v nemocnici a DPO. Dle vnitřních předpisů je stanoven zástupcem náměstek           Ing. Šmíd, který informoval o situaci v nemocnici a prohlásil, že je stabilizovaná.

 

Poukázal na to, že v kauze Dědic nebyli obvinění a jsou pouze v pozici svědků. Ing. Juchelka TOP 09 chtěl znát důvod odvolání ředitele Městské nemocnice. Bylo mu odpovězeno, že se jednalo o ztrátu důvěry.

Mgr. Kausta (Ostravák) poukázal na presumpci neviny a upozornil, že na základě novinových článků se odvolává ředitel společnosti, o které se neříká, že špatně hospodaří. Následně vyzval primátora k odstoupení.

Ing.Juchelka se dále dotázal náměstkyně Piperkové na její vztah ke kauze Dědic - nemocnice. Bylo mu odpovězeno, že nebyla tím, kdo Dědice do nemocnice přivedl, řešila s ním pouze medializaci nemocnice, nic jiného. V době, kdy s ním jednala, nebyl z ničeho obviněn.

Další kontroverzní bod jednání byl bod č. 65 Odvolání ředitele DPO. Ing. Juchelka vyzval ředitele k vyjádření se k tomuto bodu. Ing. Kadlučka poukázal na své úspěchy ve vedení DPO. Dědic mu přislíbil zprostředkování několika zakázek a pomoc při čerpání zdrojů z EU přes své kontakty na kraji i na ministerstvech. V letech 2006-2010 údajně pan Dědic jednal s dozorčí radou, v zápisech z těchto jednání, není o jeho přítomnosti nic napsáno. Vyšetřování se týká výběrových řízení z let 2006-2010, v té době nebyl v DPO. Mgr. Kausta vyjádřil nedůvěru Kajnarovi a opět jej vyzval k odstoupení. Po další přestávce na jednání klubů nebyl návrh na odvolání ředitele přijat.

Dalším diskutovaným byl bod č. 66. Prodej 66% akcií OVANET. Ing. Planka vyjádřil nesouhlas s výši nabídnuté ceny s tím, že společnost je zdravá a nejsou třeba investice. Společnost má sídlo na Kypru a její vlastníci nemají žádný vztah k Ostravě. Soudruh Šebesta se zeptal na rizika spojené s předáním této městské sítě soukromé osobě a na výše investic. Společnost dle investora potřebuje investice pro lepší využívání sítě např. rozšíření sítě pro občany. Pro zakonzervování stávající sítě nejsou třeba investice. Klíčová rozhodnutí budou i na minoritním akcionáři, městě. Město má předkupní právo. Zastupitelstvo po další diskusi prodej neschválilo.

Bod č. 14 - Vydání územního plánu by se dal považovat za stěžejní bod tohoto jednání. Doc. Ing. Jančík (Ostravák) navrhl stažení bodu s tím, že se nelze vyjádřit k tak rozsáhlému materiálu a množství námitek. Člen našeho klubu s. Šebesta schválení územního plánu podpořil. Je důležitý pro rozvoj města a případné změny se mohou vždy po řádném projednání zapracovat. Tento bod byl předjednán na pracovním jednání členů zastupitelstva, kteří tak mohli vydání územního plánu zodpovědně schválit.

V bodě č. 83. se projednal záměr prodat nemovitosti v průmyslové zóně Mošnov investorovi z Jižní Koreje, který má v úmyslu vybudovat nový závod pro automobilový průmysl. V něm by mohlo vzniknout až 1 000 nových pracovních míst.

Po překonání kontroverzních bodů programu proběhlo další jednání zastupitelstva věcně a byly projednány desítky materiálů se záměry prodejů, vlastní prodeje a nabytí majetku, případně směny pozemků, a také poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu v oblasti sociální a sportu.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18 hodin. Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách statutárního města Ostravy - www.ostrava.cz nebo u jednotlivých zastupitelů města Ostravy.

Yveta Sekeráková, zastupitelka města za KSČM