Informace ze 9. jednání ZMO dne 29.6.2011

01.07.2011 15:48

 Poslední zasedání zastupitelstva města Ostravy před prázdninami se uskutečnilo dne 29. června 2011. Na program zasedání bylo zařazeno 99 materiálů.

   Při projednávání programu zasedání byly předkladateli staženy dva body programu a protože návrh na stažení materiálu č.85 s názvem „Návrh na vypořádání smluvních závazků Projektu celoživotního vzdělávání 1st International School of Ostrava“ podaný Ing. Mariánkem z hnutí Ostravak nebyl přijat, bylo      k projednání schváleno 97 materiálů.

   V průběhu bodu jednání, který je tradičně věnován dotazům na ředitele městem zřizovaných organizací, byl zastupitelům představen nový ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, který povede nemocnici od 1.července. K tomuto datu také dochází ke sloučení dvou městských příspěvkových organizací, a to Městské nemocnice Ostrava a Městské záchranné služby Ostrava.

   Že průběh zasedání nebude zcela bezproblémový, se ukázalo již pří projednávání prvního materiálu, který byl na programu zastupitelstva. Tímto materiálem byl již výše zmíněný materiál č.85. K tomuto bodu se rozvinula široká diskuse, ve které s.Babka upozornil na právní nedostatky předloženého dodatku smlouvy a deklaroval postoj klubu zastupitelů za KSČM k projednávané problematice a k předloženému návrhu usnesení. Naši zastupitelé usnesení k tomuto bodu nepodpořili. Nicméně návrh usnesení byl hlasy koalice přijat.

   Poměrně značná diskuse se rozpoutala také k bodu č.21 „Informace o způsobu vyřízení podnětu členky zastupitelstva města, vzneseného na 8. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 25.5.2011“ . Tato informace se týkala akce „ Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - technická a výcviková základna IZS“. Zastupitelka za Hnutí Ostravak Ing. Schwarzová nebyla spokojena s odpovědí. Podnět se týkal realizace tzv. spalovacího trenažéru pro výcvik hasičů. Dle názoru členky zastupitelstva a hnutí Ostravak povede toto zařízení k dalšímu podstatnému zhoršení ovzduší v Radvanicích a Bartovicích. Náměstek primátora Ing.Madej uvedl, že přesto, že k projektu byla zpracována rozptylová studie, která konstatovala, že realizací záměru nedojde ke znatelnému zvýšení imisní zátěže lokality, nebudou do projektu objekty trenažéru zařazeny. K tomuto s. Luzar podotkl, že jej mrzí, že trenažér nebude součástí akce, že představa předkládaná veřejnosti o hořících velkých hromadách dřeva je mylná, že trenažér je sofistikované zařízení potřebné pro výcvik a že jeho nerealizace by v budoucnu mohla mít negativní dopady v činnosti HZS.

   Na návrh s. Babky byla přijata změna usnesení k materiálu „Návrh města směnit nemovitosti v k.ú. Svinov, obec Ostrava“, který řešil směny pozemků a nemovitostí pro realizaci plánované stavby komunikace Nová Bílovecká tak, aby stavba mohla být realizována bez majetkových problémů. Stavba bude velmi potřebná při rekonstrukci Svinovských mostů.

   Soudruh Šebesta navrhl stažení materiálu „Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Pustkovec“ z důvodu nutnosti dořešení ekologických aspektů prodeje. Návrh byl přijat.

   Naši zastupitelé nepodpořili např. materiál „Návrh na změnu majetkové účasti statutárního města Ostravy“. 

Také  další materiály byly ze strany našich zastupitelů připomínkovány, diskutovány.

   Výše uvedené je důkazem, že naši zastupitelé byli na zasedání aktivní.

   K důležitý projednávaným materiálům pro chod města Ostravy patřila Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2010 - závěrečný účet a zejména Aktuální informace o vývoji projektu "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.etapa". Projekt "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov“ bude po dobu jeho realizace značně ovlivňovat dopravní situaci v Ostravě a hlavně dopravní spojení mezi Porubou a ostatními částmi města. Předání staveniště firmě, která byla vybrána pro realizaci projektu, proběhlo 20.6.2011. Stavba by měla být ukončena a předána v březnu 2013. Náklady stavby jsou předpokládány ve výši cca 385 mil.Kč a výše dotace by se měla pohybovat okolo 350 mil Kč.

   Zastupitelstvu byla rovněž předložena podrobná presentace materiálu „ Analýza, strategické cíle a opatření pro rozvoj bydlení SMO“. Analýza je z hlediska pohledu na vývoj v Ostravě důležitá a měla by se stát základem pro plánování rozvoje bydlení v Ostravě v následujících letech.

   Podrobnější informace z vystoupení našich zastupitelů na 9. zasedání Zastupitelstva města Ostravy je možno v případě zájmu vyhledat na webových stránkách města Ostravy.

                                                                                                                       Zbyněk Šebesta

                                                                                                            člen klubu KSČM ZMO

Diskusní téma: Informace ze 9. jednání ZMO dne 29.6.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek