Informace ze investiční komise MS kraje

05.09.2013 08:31

Jedenáctičlenná Investiční komise (dále jen IK), zřízená radou kraje, je jedním z nejdůležitějších a nejsložitějších orgánů kraje. IK připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě kraje týkající se oblasti investic a majetku kraje. Dále doporučuje radě kraje (dále jen RK) návrhy na vyhlášení dotačních programů v oblasti investic a projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti investic. K předloženým požadavkům se komise vyjadřuje z hlediska jejich objemu a účelu. Projednává návrh plánu přípravy a realizace akcí reprodukce majetku kraje na následující období.

Sladit a řídit tak velkou agendu vyžaduje především odbornost a organizační zdatnost, proto odbor investic a majetku přistoupil na výkonnější systém řízení, vsadil na zkušenost a integraci. Investiční komise vzala tento krok na vědomí. Stěžejním dokumentem Moravskoslezského kraje, potažmo IK, je Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, který byl vytvořen jako dokument podrobně rozpracovávající úkoly, které pro kraj jako veřejnoprávní korporaci a jeho orgány vyplývají ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 schválené usnesením zastupitelstva č.11/1019 ze dne 21. 4. 2010.

 

 

Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012 tak zabezpečí, že kraj dostojí svým závazkům, které pro něho ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 vyplývají, a že k naplňování těchto závazků bude mít stanoven jasný časový a finanční rámec. Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012 v hlavní strategické úrovni respektuje strukturu Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 (dále jen Strategie). Definuje rozvojovou vizi kraje a pět globálních strategických cílů, které byly dále rozpracovány do specifických strategických cílů.

Z původních 32 specifických cílů, definovaných ve Strategii, je v Programu rozvoje kraje rozpracováno 18, ve kterých byly ve spolupráci s odbory krajského úřadu definovány konkrétní projekty, jimiž bude Program rozvoje kraje ve svém návrhovém období realizován. Samotná realizace Programu rozvoje kraje je popsána v části Akční plán, který také obsahuje podrobné informace o jednotlivých projektech, tedy harmonogram, finanční náklady s určením nároků na rozpočet kraje v jednotlivých letech návrhového období a také přiřazení zodpovědností za jejich realizaci.

Jak jsem již v úvodu zmínil, IK prostupuje všemi odbory, proto je dobré zmínit některé významné investiční akce probíhající v našem kraji. V odvětví zdravotnictví mj. probíhá výstavba nového pavilonu chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku-Místku. Je podporován projekt Energetická úspora ve školách a školních zařízeních provozovaných  Moravskoslezským krajem III. etapa s náklady cca 600 mil.Kč. Cílem je zateplení a výměna oken v daných zařízeních. Dokončení se očekává r. 2015. V sociální oblasti je řešena rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ulici Tvorkovských.

V oblasti dopravy jsou rekonstruovány silnice II. a III. třídy, včetně mostů. Probíhají přípravné stavební práce na plánované železniční napojení letiště Leoše Janáčka. V souvislosti s investičními akcemi v dopravě se nemohu  nezmínit o existenci Bílé knihy. Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kriterií. Bílá kniha bude využita jak k tvorbě krátkodobých investičních plánů (plánovací období 1-2 roky), tak k tvorbě plánů střednědobých (plánovací období 3-5 let) i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který podle požadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Rozumné vládnutí komunistů a socialistů v Moravskoslezském kraji ocenili nejen voliči, kteří dali těmto levicovým stranám v loňských krajských volbách nejvíce hlasů, ale taky ratingová agentura Moody s Investors Service, která v poslední analýze 13.6.2013 potvrdila MSK rating na úrovni A2 se stabilním výhledem. MSK je jediný kraj v ČR s uděleným mezinárodním ratingem. Popřejme MSK, investičnímu odboru i investiční komisi prozíravost, sílu a odvahu dál řešit složité úkoly.

Jiří Hurta, zastupitel Moravskoslezského kraje