Informace ze zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba 18.12.2014

20.12.2014 07:30

V úvodu jako vždy paní Ing. Šimáčková ze Ředitelství silnic a dálnic podala informaci o stavu výstavby silnice I/11. Staveniště bylo předáno v roce 2010, ale skutečně byla stavba zahájena až v roce 2012. V roce 2013 bylo prostavěno 360 mil. Kč, v roce 2014 bylo přiděleno 1,3 mld. Kč.,ale proinvestováno pouhých 770 mil. Kč. V roce 2015 se počítá s částkou 1,7 mld. Kč. Všechny pozemky pro stavbu silnice jsou vykoupeny, nicméně stavba ve své úvodní části nemůže pokračovat, protože je blokována žalobou proti vyvlastnění jednoho pozemku. Asi 17 km silnice mezi Ostravou a Opavou by mělo být v roce 2015 uvedeno do provozu, ovšem problém přetěžované ulice 17. Listopadu zůstane neřešen.

            Nejdůležitějším bodem programu bylo schválení rozpočtu na rok 2015. Koalice si prosadila vyrovnaný rozpočet ve výši 411 261 tis. Kč. Klub KSČM rozpočet nepodpořil zejména proto, že rozpočet zůstal omezen v oblasti investic a Rada si prosadila volnou dispozici s rozpočtovými prostředky až do výše 15 % rozpočtu.

            V další části schůze byly projednány záležitosti týkající se pronájmu, či prodeje pozemků, dotace a rozpočtová opatření. Na základě dřívějších dohod klubů byl rozšířen kontrolní výbor o dva nové členy. Zvoleni byli pánové Jančík Petr a Jedlička Petr. Rozsáhlejší diskuzi vyvolala záležitost prodeje pozemků ve sportovním areálu Arrows – klubu baseballu a softballu Ostrava. Kupující žádá, aby vzhledem k významu sportoviště byla cena pozemků snížena k ceně odborného odhadu. Věc byla vyňata z programu a bude řešena.

            V závěru zastupitelstvo projednalo petici „Ne garážím v areálu školy“. Petici podepsalo 299 občanů a petenti jsou zásadně proti stavbě parkovacího objektu u Domu kultury Poklad v prostoru školní zahrady a hřiště. Zastupitelé, ani příslušné komise, nebyli o stavbě nijak informováni a proto byl petentům odeslán dopis ve kterém jsou ujištěni, že stavba bude projednána jak náleží a teprve potom rozhodnuto o její případné realizaci.

            Protože během schůze někteří zastupitelé koalice opustili jednání a koalice ztratila většinu, upozornil předseda klubu KSČM na tuto okolnost pana starostu.

 

Jiří Holubec