Informace ze zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba 4.9.2014

16.09.2014 18:05

Zasedání bylo zahájeno jako obvykle přijetím programu, schválením zápisu z minulého zasedání, informací o činnosti orgánů obce a schválením návrhové komise. Již tradičně byla prezentována zpráva o průběhu a potížích stavby silnice I/11, tentokrát koordinátorem přípravy staveb ŘSD panem Ing. Kopeckým. Zjednodušeně lze říci, že stavba nepokračuje a nevyvíjí se dobře. Mezi hlavní problémy výstavby patří okolnost, že stále chybí stavební povolení i pro některé úseky v na hlavní trase, chybí kupní smlouvy na pozemky v k.ú. Vřesina již dříve vykoupené městem Ostrava, u několika pozemků není dořešeno jejich vyvlastnění a nejsou vyjasněna věcná břemena na pozemcích ŘSD v hlavní trase. Lze tedy očekávat, že termín částečného zprovoznění komunikace nebude dodržen a zrušení nákladní dopravy ulicí 17. Listopadu se odsouvá do nedohledna. V diskuzi k této zprávě převládl názor, že stavbou by se měl intenzivně zabývat Magistrát města Ostravy.

Další jednání zastupitelstva proběhlo bez konfliktů, zřejmě i proto, že se jednalo o předposlední schůzi v tomto funkčním období. Zastupitelé schvalovali běžnou agendu jako uzavření smluv na přistoupení k dluhu v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy na byt, pozemkové záležitosti, poskytnutí účelových dotací, žádosti o prominutí vrácení dotací dřívějších a návrh rozpočtových úprav.

Zastupitelé rovněž obdrželi informaci o Vědecko – technologickém parku Ostrava a rozšíření Vědecko – technologického parku na nové plochy v oblasti Myslivna. Stávající park je tvořen multifunkčními budovami o ploše 5 400 m², které jsou určeny k pronajímání. V současné době jsou plochy obsazeny na 90%. V tomto roce jsou realizovány další dvě budovy o využitelné ploše 5298 m². Z důvodu naplnění kapacity pozemků využitelných pro výzkum a vývoj v rámci stávajícího programu bylo rozhodnuto o jeho rozšíření do sousední lokality a jako nejvhodnější byla vytipována oblast Myslivna. Celá plocha má přibližnou velikost 26,5 ha. Usnesením vlády ČR byla na projekt rozšíření přiznána dotace 205,979 mil.Kč. Ukončení realizace projektu je stanoveno na 30.6.2017.

14.9.2014  Jiří Holubec