Klub zastupitelů MOaP za KSČM

03.02.2015 20:54

Čest práci, soudruzi a soudružky,

těm z vás, kteří přišli k urnám a dali hlas našim kandidátům, bych za nás všechny zvolené do zastupitelstva Moravské Ostravy a Přívozu, chtěl poděkovat. Věřte nám, že si vážíme vaší důvěry a budeme pracovat v zastupitelstvu na nejvyšším stupni zodpovědnosti a s neoslabujícím úsilím.

Jistě víte, že se nám na Moravské Ostravě a Přívoze (dále MOaP) podařilo uzavřít koalici společně s hnutím Ostravak a ČSSD. Věřte, nebyla to lehká cesta. Pravý opak je pravdou. Naši zvolení vyjednávači s. Josef Blahuta a s. Vít Macháček museli záhy po volbách čelit různým dezinformacím a nesrozumitelným návrhům, které naznačovaly, že povolební jednání nebude jednoduché.

Musím vyzdvihnout jednotný postoj našeho čerstvě ustaveného Klubu zastupitelů ke všem  návrhům, které nám byly předkládány. Tato jednotnost poskytla silnou podporu našemu vyjednávacímu týmu. Týmu, který čelil rozličným nástrahám, jež nám předkládal jeden z možných koaličních partnerů. Je zarážející, když ČSSD, prezentována svými lídry jako levicová strana, ihned na startu všech jednání deklaruje svůj odmítavý postoj k naší straně a upřednostňuje koalici s ODS. Bylo zásluhou i našeho vyjednávajícího týmu, že se tak nakonec nestalo. I přes tyto předvolební peripetie se nám podařilo splnit náš cíl, být v koalici a převzít spoluzodpovědnost za chod našeho krásného obvodu.

Díky koaliční smlouvě jsme získali pro plnění našeho volebního programu posty místostarosty s. Vítem Macháčkem, radního s. Jaroslavem Bečákem, předsedy Finančního výboru, kterým je s. Josef Blahuta. Soudruh Petr Maciejovský je členem Finančního a Kontrolního výboru a s. Josef Sládek se stal předsedou Komise pro bezpečnost a dopravu.

 

 

Poslední náš zvolený zastupitel s. Jiří Hurta vzhledem ke svému působení v krajském zastupitelstvu a v jeho výborech a také díky jeho náročné angažovanosti ve stranických strukturách nebyl do práce v komisích rady obvodu MOaP nominován. Jeho práce bude koordinovat postup klubu se stranickými orgány, kde cítíme velký potenciál ve zlepšování činnosti klubu. Je velmi důležité provázat práci klubu s činnostmi stranických orgánů.

Nesmíme dále zapomenout na naše členy v komisích rady, které jsme delegovali za naši stranu. Členy jsme vybírali zodpovědně a to nejen z našich řad, ale také z okruhu našich příznivců. Těmto lidem, kteří na úkor svého volna budou spolupracovat na realizaci našich společných cílů, patří náš dík.

A jaké jsou to vlastně cíle?

Na vypsání všech bychom potřebovali více než dvě A4, proto vyberu jen ty nejpodstatnější, které budou mít, pokud se nám podaří jejich realizace, výrazný pozitivní dopad na náš obvod.

·       Prvním takovým úkolem je změna v dotační politice Magistrátu města Ostravy tak, aby byl systém stejně spravedlivý pro všechny obvody. Doposud se úředníci magistrátu řídili pravidlem z roku 2008, kdy systém rozdělování neúčelové dotace městským obvodům byl nastaven nespravedlivě vůči našemu obvodu. My zastupitelé jsme přesvědčení, že náš historicky nejstarší obvod si zaslouží společně se Slezskou Ostravou, Mariánskými Horami a dalšími okolními obvody větší míru zájmu ze strany magistrátu města. Je dlužno napsat, že nový pan primátor pan Macura z hnutí ANO 2011 souhlasil se změnou v přerozdělování finančních dotací a na připomínky našeho zastupitele Víta Macháčka reagoval příslibem vzniku pracovní skupiny včetně nominace našeho zastupitele.

·       Mezi další cíle jsme zařadili regeneraci panelového domu na ul. Ostrčilově. Jedná se o technicky náročný projekt, který zahrnuje snížení počtu pater ze současných dvaceti na deset. Finanční náklady našeho městského obvodu budou spolufinancovány ze státních dotací z fondu sociálního bydlení. Splnění tohoto cíle je odvislé od schválení zákona o sociálním bydlení. Je třeba ubezpečit občany, že po případné realizaci by bylo cca 36 bytů určeno hlavně pro seniory, jako startovací byty pro mladé rodiny a pro pracující lidi s nízkými příjmy.

·       Třetím cílem je uzavření smlouvy o koupi současné budovy radnice, která je dosud v pronájmu. Jsme přesvědčení o nutnosti tohoto nákupu a to zejména z hlediska ekonomické výhodnosti, kdy se podaří ušetřit na ročním nájmu bezmála dva milióny korun. Koupi vidíme jako jediné řešení současné situace.

·       Čtvrtým bodem je výstavba nové sportovní haly u ZŠ gen. H.Píky. V současné době je ze strany veřejnosti vnímán výrazný převis poptávky nad nabídkou na krytá sportoviště. Proto jsme se rozhodli toto napravit a nabídnou sportující veřejnosti nové prostory. Toto nové sportoviště bude určeno pouze mládeži a nebude rozpočet obvodu zatěžovat žádnými provozními náklady.

·       Pátým bodem je náš požadavek na vytvoření nové pracovní pozice na odboru strategického rozvoje pro získání dotací z EU. V minulosti byla tato problematika ze strany vedení opomíjena, což vedlo k celkovému nedostatku v příjmech obvodu. Věříme, že zdatný úředník, který se vyzná v problematice čerpání dotací a s tím spojené legislativě, bude jen a jen přínosem.

·       Šestým bodem je příprava transformace sociálních služeb řízených obvodem na příspěvkovou organizaci. To přinese hlavně zvýšení efektivity a otevře prostor pro získávání cizích zdrojů financování.

Toto jsou naše hlavní strategické cíle, které nejsou uzavřené, ale naopak otevřené široké

diskusi, …

 

V návaznosti na výše uvedené my, zastupitelé MOaP, navrhujeme znovu zavést porady zastupitelů všech městeckých obvodů a okolních obcí, kde se nám podařilo uspět v komunálních volbách 2014. Tyto pravidelné porady by měly být nápomocny v naší práci zastupitelů. Věříme totiž, že zkušenosti kolegů zastupitelů z ostatních obvodů by nám všem pomohly v naší práci pro lidi tohoto města a z okolních obcí.

S pozdravem Čest naší práci

Petr Maciejovský za Klub zastupitelů MOaP