KSČM: Zvyšme ochranu zemědělské půdy

06.03.2017 11:55

Zemědělskou půdu by v budoucnu mohl získat pouze člověk se zemědělským vzděláním, který ji bude nadále zemědělsky využívat, případně stát. Novelu, která tuto změnu zavádí, předložila skupina poslanců KSČM – Pavel Kováčik, Marie Pěnčíková a Josef Šenfeld.

»Hlavním důvodem předložení našeho návrhu je řešení alespoň části problémů spojených s vlastnictvím a užíváním půdy v ČR, a to na základě požadavků významné části členských subjektů Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR,« řekl našemu listu za předkladatele normy Josef Šenfeld, člen zemědělského výboru sněmovny.

Poslanci jsou přesvědčeni, že současný právní stav dostatečně nezajišťuje ochranu zemědělské půdy při převodu vlastnického práva k ní. »V současné době nemáme právní úpravu týkající se ochrany zemědělské půdy při převodu vlastnického práva k ní. Zemědělská půda je chráněna ve veřejnoprávní rovině, nicméně co se týče soukromoprávních vztahů a možnosti vlastníků zemědělské půdy tuto zcizovat (převádět), neklade současná právní úprava žádná omezení či podmínky co do osoby, na kterou může být vlastnické právo převedeno. Tento stav je nutné považovat za nežádoucí, neboť neposkytuje zemědělské půdě dostatečnou ochranu, která je ve veřejném zájmu,« řekl Šenfeld.

Konec výstavby průmyslových zón na zemědělské půdě

Vzhledem k tomu, že chybí zákon, který by řešil otázku nabývání vlastnictví k zemědělské půdě, nelze podle předkladatelů normy zajistit, že využití zemědělské půdy bude provozováno osobou kvalifikovanou v oblasti zemědělství, a tedy osobou, která disponuje dostatečným odborným zázemím a zkušenostmi, aby využívala zemědělskou půdu v souladu s jejím účelem a zajišťovala její náležitou ochranu. Navíc není podle předkladatelů zajištěno, že převáděná zemědělská půda bude nadále využívána k zemědělským účelům, neboť nový nabyvatel má možnost požádat o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. »To je samozřejmě výhodné pro velké nezemědělské investory, kteří nekupují zemědělskou půdu za účelem jejího dalšího zemědělského využívání, ale za účelem uskutečnění vlastních projektů, kterými může být např. výstavba průmyslové zóny, obchodního centra atd.,« uvedl Šenfeld.

Zemědělskou půdu by měli vlastnit zemědělci

Komunističtí poslanci jsou přesvědčeni, že je nezbytné přijmout speciální právní úpravu, která by zajistila ochranu zemědělské půdy. Chtějí, aby co největší podíl zemědělské půdy vlastnily osoby, které mají kvalifikaci v oblasti zemědělství a zároveň s ohledem na svou odbornou podnikatelskou činnost mají v úmyslu zemědělskou půdu nadále zemědělsky využívat, případně stát.

Šenfeld upozornil, že v návrhu je zásadní definice »oprávněného uživatele« zemědělského pozemku, který má k pozemku předkupní právo. Stanovuje mimo jiné, jaké podmínky tato osoba musí splňovat, aby mohla být oprávněným uživatelem ve smyslu zákona. »Mezi tyto podmínky patří kvalifikační předpoklady a současně musí být nájemcem, pachtýřem, podnájemcem nebo podpachtýřem. Tímto opatřením by byla zajištěna kontinuita využívání daného pozemku k zemědělským účelům. Navrhovaná právní úprava by mohla napomoci v tom, aby zemědělské pozemky v co největší míře byly vlastněny občany ČR nebo těmi, co se na území ČR dlouhodobě zdržují,« vysvětlil Šenfeld.

Podobnou právní úpravu, kterou navrhují poslanci KSČM, mají některé západoevropské státy, např. Německo, Rakousko nebo Francie.

(jad)