Na co máte nárok v době koronaviru? Finanční pomoc pro překlenutí kritické doby.

02.11.2020 12:56

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
  •  nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.)
  •  osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
  •  děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

 

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Ošetřovné pro OSVČ bude stejně jako na jaře realizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda schválila návrh na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.

Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, a to ve výši 70 % vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění, tedy v obdobné výši, jako v případě nemoci. Nově by se nemělo ani vyžadovat potvrzení o uzavření školy, mělo by stačit čestné prohlášení rodiče, že musí o dítě z důvodu uzavření školy pečovat. Žádost předejte svému zaměstnavateli, který ji po doplnění např. vašeho výdělku odešle na správu sociálního zabezpečení.

Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud bude schválena i minimální denní výše ošetřovného ve výši 400 Kč, bude denní výše dávky činit 400 Kč v případě plného úvazku tam, kde by po výpočtu byla dávka nižší.

Pokud se dostanete do finanční tísně, lze si požádat o dávky státní sociální podpory, zejména příspěvek na bydlení, který vám pomůže uhradit vysoké výdaje na bydlení. Případně může vzniknout i nárok na přídavek na dítě.

Podpora v nezaměstnanosti

Přišli jste o práci a teď nevíte, co dělat? Neostýchejte si zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Je to základní pomoc, která vás ochrání před chudobou. Jak na to?

Úřad práce, který vás zařadí do registru nezaměstnaných osob. Na úřadě vyplňte na úřadě žádost o podporu v nezaměstnanosti. Registrace na úřadě práce je důležitá i proto, že pak za Vás úřad platí zdravotní pojištění, které byste jinak jako osoby bez příjmů museli platit sami. Podpora je vyplácena v závislosti na vašem věku po dobu 5 (osoby do 50 let) až 11 měsíců (osoby starší 55 let), a to ve výši 65 % po dobu prvních 2 měsíců, 50 % další 2 měsíce a po zbývající měsíce ve výši 45 % průměrného čistého výdělku v předcházejícím čtvrtletí.

Pokud jste v posledních dvou letech nepracovali alespoň 12 měsíců, máte nárok na podporu vypočítanou z průměrné mzdy v národním hospodářství. Ta na konci loňského roku činila 33429 korun. Z této částky, ale získáte jen zlomek. První dva měsíce dostáváte 15 procent, další dva 12 procent a zbývající dobu 11procent.

Hmotná nouze a doplatek na bydlení

Pokud jste už požádali o běžné dávky, na které vám vzniká se sociální situací nárok (ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti atd.), případně nemáte na tyto dávky nárok a váš příjem výrazně poklesl, můžete na úřadě práce požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi - nebo doplatek na bydlení. Ty vám budou poskytnuty, pokud příjem klesl pod vaše životní minimum (konkrétně vám bude poskytnut příspěvek na živobytí), nebo když vám po úhradě výdajů na bydlení nezbude ani životní minimum (konkrétně doplatek na bydlení).

Pokud tyto dávky nezískáte a máte problém s úhradou základních životních potřeb, můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Podrobné informace vám sdělí úřad práce.

Pokud jste zaměstnanec

Zjednodušeně lze říct,že zaměstnanci, kteří mají pracovní poměr na dobu neurčitou, jsou nejlépe chráněný před mimořádnou situací, která znamená náhlý ekonomický útlum.

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo program Antivirus, který si klade za cíl udržet, co nejvyšší zaměstnanost. Podpora míří na zaměstnavatele a snaží se jim pomáhat s výplatou mezd. Motivuje tak firmy, aby nepropouštěli své pracovníky, přestože pro ně nemají dostatek práce.

Můžete pracovat v režimu práce z domova (home office). Pří práci z domova má zaměstnanec nárok na plnou mzdu nebo plat (v případě, že jde o úředníka). Pracovat z domova může zaměstnanec, i pokud je v karanténě a zdravotní stav to umožní. Zaměstnanec nemá nárok na odměnu za práci přes čas.

Můžete čerpat ošetřovné - viz výše.

Pokud je zaměstnanec v karanténě a jeho stav nebo povaha jeho práce neumožňuje pracovat z domova, má nárok na 60 procent své mzdy. Zaměstnavateli to proplatí stát.

Pokud vznikne překážka na straně zaměstnavatele - musí být kvůli mimořádným opatřením uzavřené pracoviště, má zaměstnanec nárok na plnou mzdu. Zaměstnavateli stát proplatí 80 procent. Pokud dojde k zavření kvůli nepřímým dopadům, tak Program Antivirus má alternativu i pro ty zaměstnavatele, kterých se mimořádná opatření nedotknou přímo a týká se to i samotných pracovníků, respektive jejich nároku výši výplaty. Pokud zaměstnavatel nemá potřebné suroviny, služby nebo výrobky nutné k zajištění provozu dostanou pracovníci 80 procent mzdy a stát zaměstnavateli proplatí 50procent těchto nákladů. A v případě, že klesne poptávka po výrobcích nebo službách, dostane zaměstnanec 60 procent mzdy a firma od státu 50 procent z vyplacené mzdy.

Ministerstvo vytvořilo seznam nejčastějších otázek a odpovědí a nazvalo ho Listinou základních práv zaměstnance.

Řada firem ohlásila, že musí kvůli mimořádným opatřením přistoupit k propouštění. Podmínky výpovědi a následné pomoci se odvíjí podle Zákoníku práce. Pokud došlo k výpovědi z pracovního poměru, má zaměstnanec nárok na odstupné. To je podle Zákoníku práce odstupňované podle odpracovaného počtu let. Jeden průměrný plat pokud pracovní poměr trval méně než rok. Dva průměrné platy pokud pracovní poměr trval alespoň rok a méně než dva roky. Tři průměrné platy pokud pracovní poměr trval dva a více roky.

Pokud jste v posledních dvou letech v součtu pracovali alespoň 12 měsíců, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Viz výše.

Pokud jste živnostník (OSVČ)

Drobní podnikatelé patří k ekonomicky nejohroženějším a mimořádná opatření na ně dopadají velmi tvrdě. Vláda se jim snaží ulehčit celou řadou kroků.

S účinností od března nemusí šest měsíců posílat osoby samostatně výdělečně činné zálohy na sociální pojištění. Navíc se jim odpouští zcela minimální zálohy ve výši 2544 korun. Ti, kdo platí větší částky, v ročním zúčtování doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle zisku za rok 2020. Přesný manuál k tomu vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 25. března. Stejný režim platí i pro zdravotní pojištění. Minimální zálohy ve výšce 2352 korun budou zcela odpuštěny. V rámci velkého liberalizačního balíčku lze odložit daňové povinnosti těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena - odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční.

Pokud dojde k přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti lze se evidovat na Úřadu práce ČR. Aby mohla být podpora v nezaměstnanosti přiznána a následně poskytována, musí uchazeč o zaměstnání prokázat a doložit, že v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR získal dobu důchodového pojištění alespoň v délce 12 měsíců zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností. U OSVČ je tato podmínka splněna, pokud po dobu výkonu samostatné výdělečné činnosti odváděla důchodové pojištění po uvedenou dobu 12 měsíců.

Pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti OSVČ Úřadu práce ČR dokládá potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o dobách důchodového pojištění a o vyměřovacím základu.

Po dobu mimořádných opatření a dalších třech měsíců bude pozastavené EET.

Každý má možnost uplatnit si jakoukoli žádost o některou z nepojistných sociálních dávek, a to jak o dávky státní sociální podpory (porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení), tak i dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc MOP). Úřad práce ČR postupuje vždy podle platné legislativy a posuzuje každou žádost o konkrétní dávku, či její zvýšení, individuálně. S ohledem na konkrétní situaci žadatele. Na jednotlivé dávky tedy nevzniká automaticky nárok, ale vždy je třeba, aby žadatel splnil zákonem dané podmínky.

Ošetřovné pro OSVČ bude stejně jako na jaře realizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda schválila návrh na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého. 400 korun za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení.

Pokračuje podpora z programu COVID - Nájemné, v němž je už možné podávat žádosti. Podnikatelům ve 2. výzvě v programu COVID – Nájemné se přispěje za červenec, srpen a září 50 procent. Je to v podstatě dotace, která odpovídá 1,5 měsíci plného nájemného. Stále ale platí, že při podání žádosti musí podnikatel doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu.

Pokračuje i podpora z programu Antivirus v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, prodloužen je do konce roku. Dne 14. 10. 2020 schválila Vláda České republiky usnesením č. 1039 změny v programu Antivirus. Vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavření firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Lze tedy požádat o náhrady mezd.

Schválen byl také kompenzační bonus Ministerstva financí, tedy 500 Kč denně a odklady plateb některých daní, budou moct nově využít osoby samostatně výdělečně činné v oborech, jichž se týkají dnes oznámená mimořádná opatření.

Pokračuje speciální dotační program COVID – Kultura, tedy 2. výzva, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Má pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření. Program COVID - Kultura má za cíl poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

Další programy jsou COVID - ubytování - program na podporu ubytovacích zařízení. Program je zaměřen na ubytovací zařízení, jimž stát přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Dále je připravován program COVID - cestovní ruch. Cílem záručního programu COVID III pro firmy zasažené koronavirem je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Zřízen je také program COVID - Bus. Podpora je určena podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu. Žadateli jsou majitelé zájezdových autobusů vozících školy, školky, jezdící do destinací napříč Evropou. Dále program COVID - Sport. Podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy s účinností od 10. března 2020 od 18:00 hod. byly zakázány sportovní, taneční a jiná shromáždění a akce, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, přičemž omezení pro sportovní akce trvá v důsledku následně vydávaných opatření a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, dosud a podle veškerých prognóz bude do konce roku 2020 i nadále trvat. Celkový rozpočet programu činí 500 mil. Kč.

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky.

Různé podpůrné programy nabízejí i kraje - například bezúročné půjčky.

Zpracovalo Oddělení pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci ÚV KSČM