Návrh tezí volebního programu pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev v roce 2012

04.01.2012 13:55

 

Tento materiál vychází z dokumentu „Návrh strategie volební kampaně KSČM pro volby v roce 2012“, který byl projednán a schválen 16. zasedáním ÚV KSČM dne 18. 6. 2011, a dále z podkladů zaslaných oddělení pro odborné zázemí a vztahy k občanskému sektoru ÚV KSČM jednotlivými předsedy KR KSČM nebo předsedy klubů krajských zastupitelů zvolených za KSČM. Ze všech 14ti oslovených krajů zareagovalo 13 (kromě kraje Ústeckého). Materiál byl rovněž dán k připomínkování členům ÚOVŠ na jeho jednání dne 1. 11. 2011.

V krajích za sestavení konkrétních volebních programů pro krajské volby 2012 odpovídají příslušné krajské rady, kterým tento materiál ukládá zahrnout níže uvedené priority do svých volebních programů.

Strategický cíl:

Rozšířením opoziční fronty, za aktivní spolupráce s protivládními občanskými iniciativami a sdruženími, přispět k zásadní změně nepříznivého hospodářského, sociálního a společenského vývoje v zemi. Úspěchem ve volbách ovlivňovat dění v krajích a v celé zemi ve prospěch většiny občanů ČR.

 

Cíl voleb 2012:

a)      v Senátu PČR dosáhnout takového volebního výsledku, který umožní ustavení senátorského klubu KSČM

b)      ve volbách do krajských zastupitelstev obhájit a zvýšit počet mandátů v jednotlivých krajích, nejlépe na úroveň z let 2004 až 2008, usilovat o vytváření partnersky rovnocenných „levicových“ koalicí v krajích včetně podílu na řízení jejich volených orgánů s  cílem působit a přímo  v nich ovlivňovat politické dění.

Budeme prosazovat:

Ø  demokratické a průhledné principy rozhodování jednotlivých orgánů kraje a poskytování včasných a objektivních informací jeho občanům

Ø  poměrné zastoupení zvolených politických subjektů v orgánech kraje

Ø  posílení kompetencí zastupitelstev na úkor Rady zastupitelstva

Ø  vyšší podíl občanů na rozhodování kraje prosazením krajského referenda a podporou referend místních; s přihlédnutím ke stanoviskům občanských sdružení a iniciativ v kraji

Ø  obsazení vedoucích funkcí na krajských úřadech pracovníky dle odbornosti a osobních kvalit bez ohledu na stranickou příslušnost

Ø  fungování krajských úřadů a jimi zřízených organizací ve prospěch občana a ne naopak

Ø  zamezení subjektivismu a klientelismu při rozhodování orgánů kraje

Ø  racionální přístup k řešení problémů kraje ve prospěch většiny jeho občanů

Ø  zamezení rozdělení kraje na chudé a bohaté části

Ø  soulad zájmů kraje a jednotlivých obcí, spolupráci a pomoc krajského úřadu při řešení problémů obcí

Ø  omezení zbytečných výdajů, které neřeší problémy kraje a jeho obyvatel a zastavení jak plýtvání s finančními prostředky, tak i dalšími zdroji

Ø  likvidaci korupce, průhledné organizování veřejných soutěží, omezení rozprodávání majetku ve vlastnictví kraje

Ø  zamezení bezdůvodného zadlužování kraje

Ø  účelné a průhledné vynakládání finančních prostředků kraje a dotací z EU

Ø  efektivnější financování obcí z prostředků kraje a tím zlepšení úrovně služeb pro jeho občany

Ø  komplexní řešení problematiky nepřizpůsobivých a sociálně vyloučených občanů.

Mezi další krajské priority například patří:

§  ochrana životního prostředí

§  důraz na čerpání finančních prostředků z EU, a to především do sociálních služeb, zdravotnictví, regionálního školství a dopravní infrastruktury, ale také do rozvoje cestovního ruchu apod.

§  využití zrušených vojenských újezdů

§  podpora regionů postižených zánikem některých výrobních odvětví či restrukturalizací průmyslu, útlumem zemědělské výroby a dalšími dopady

§  dobudování protipovodňových opatření

§  zabezpečení podpory zaměstnanosti prostřednictvím veřejných zakázek obcí a vytvořením nových pracovních míst v problémových lokalitách

§  podpora zemědělství a ochrana půd

                                                           Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava, člen MS KR KSČM

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM Ostrava č. 1/2012

 

Diskusní téma: Návrh tezí volebního programu pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev v roce 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek