Nová dynamika Česko-Polské příhraniční spolupráce

01.11.2011 13:32

 

V Ostravě proběhla konference „Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce“. Pozvanými účastníky byli představitelé obcí a měst, euroregionů, vysokých škol a občanských organizací z České i Polské republiky.

Téma konference bylo zaměřeno na nově vznikající strategii česko-polské spolupráce. Konference byla shrnutím  činnosti stávajících pracovních skupin, které se na tvorbě strategie podílejí. Skupiny jsou čtyři a zaměřují se zejména na oblasti  hospodářské spolupráce, dopravy, turistického ruchu, energetiky a životního prostředí.

Tato strategie se stane základem pro nově vznikající Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA, jehož členy se stanou Moravskoslezský kraj, Slezské a Opolské vojvodství a Žilinský samosprávný kraj.

Představení projektů

Na konferenci byly představeny projektové záměry z výše uvedených oblastí.

V oblasti dopravy zde byl prezentován Krajskou energetickou agenturou projekt výstavby čerpacích stanic na stlačený zemní plyn (zkratka CNG - compressed natural gas ) ve městech nad 20 tisíc obyvatel na území Moravskoslezského kraje. Rozšíření tohoto druhu pohonu přináší kromě nemalých finančních úspor i zlepšení životního

 

prostředí, jelikož toto palivo má v porovnání s naftou a benzínem zanedbatelné množství emisí a v podstatě netvoří pevné částice.

Na oblast podpory výstavby nízkoenergetických staveb v obcích a městech pro sociální potřeby upozornil projekt Institutu nízkoenergetických staveb, o. s. Tento projekt si dal za cíl seznámit zástupce samosprávy, představitele obcí i laickou veřejnost s možnostmi, které tento typ výstavby představuje. Předpokládá vytvoření kontaktního místa pro předávání informací i v návaznosti na stávající i plánovanou legislativu České republiky i EU.

Vystoupil zde také zástupce  společnosti Cespol Group, která se otázkám česko-polské spolupráce věnuje dvacet let. Upozornil na rozdíly mezi legislativou v Polsku a České republice. Ve své prezentaci uváděl příklady, které dokumentovaly, že i když jsou na obou stranách hranice založeny hospodářské komory, instituce podporující podnikání, a v neposlední řadě i aktivní jedinci, chybí vzájemná koordinace, existuje zde i jazyková bariéra. I k odstranění takových překážek směřovaly jeho návrhy v představeném projektu.

V oblasti týkající se životního prostředí byl představen záměr společného sledování znečištění ovzduší na české i polské straně. 

Vzájemně podporovat turistický ruch se bude snažit i projekt Moravskoslezského kraje Stezka po technických památkách. Bude mít za cíl upozornit na významné i méně známé industriální objekty na obou stranách česko-polské hranice. 

Očekávané výsledky

Příprava strategie pokračuje pracovním setkáním začátkem listopadu v Katowicích a závěrečným setkáním v Ostravě v prosinci t. r. . Zjištěné podklady budou zpracovány a představeny veřejnosti v březnu příštího roku. Pro zájemce o bližší podrobnosti z této oblasti doporučujeme navštívit odkaz www.tritia.eu. Zde by měly být k dispozici všechny přednášky, které na konferenci zazněly.

Závěrem nezbývá než konstatovat, že aktivita, kterou regiony v přeshraniční spolupráci vyvíjejí, je pozitivní. Bez toho, že by pouze čekaly, jak se situace v Evropské unii bude dále vyvíjet, a nespoléhají se  na pomoc z centrálních míst. Příhraniční regiony jsou většinou ty nejvzdálenější od hlavních měst. Jejich zkušenost s centrálními orgány je napříč státy obdobná.

                                            Ing. Ivan Strachoň, člen Zastupitelstva MSK,  předseda zahraničního výboru MSK

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM č. 11/2011 

Diskusní téma: Nová dynamika Česko-Polské příhraniční spolupráce

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek