Podrobná informace ze 10. jednání ZMO dne 14.9.2011

30.09.2011 13:13

10. zasedání zastupitelstva města bylo bohaté nejen na projednávané materiály, ale také na vystoupení a připomínky zastupitelů KSČM. Většina materiálů se obešla bez debat a byla schválena téměř všemi zastupiteli. Nejvýznamnějším z této množiny bylo schválení zásad pro poskytování grantů a dotací z městského rozpočtu na příští rok, které podpořili všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost.

Z programu zasedání byl stažen návrh na výběr strategického partnera pro společnost EKOVA ELECTRIC, jež vznikla oddělením kapacit pro výrobu  a opravy vozidel od Dopravního podniku Ostrava. Již před jednáním zastupitelstva navrhl klub KSČM stažení tohoto materiálu s tím, že návrh je velmi stručný, nerozebírá podrobně různé alternativy rozvoje společnosti EKOVA ELECTRIC, ale počítá s ukvapenou a rychlou privatizací tohoto subjektu.

Při projednávání návrhu na výkup pozemků v Hrušově od společnosti RPG upozornila členka klubu KSČM na výrazný rozdíl mezi obvyklou cenou dle znaleckého posudku a cenou, za niž by měly být pozemky vykoupeny. Zatímco obvyklá cena nemovitostí činila něco přes 11 mil Kč, město by zaplatilo něco přes 41 mil Kč. Yveta Sekeráková v této souvislosti připomněla, že majetkové záležitosti mezi městem a RPG by měly být řešeny komplexněji tak, aby byly výhodné z obou stran. Poté kdy předseda klubu KSČM JUDr. Babka upozornil na skutečnost, že odchylka mezi obvyklou cenou a cenou navrhovanou musí být dle zákona o obcích při prodeji nemovitosti zdůvodněna, což v tomto případě nebylo splněno, byl návrh na koupi těchto pozemků stažen z jednání.

Velmi živá debata se rozpoutala k návrhu usnesení, kterým zastupitelstvo odmítá návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který vychází z dílny ministra Kalouska a který by naše město připravil téměř o 1 miliardu Kč ročně.TOP 09 pak ústy předsedy svého klubu  sdělila, že pro usnesení hlasovat nebude a současně vystoupila proti mediální kampani města, která údajně straší občany města a rozeštvává  veřejnost. Předseda klubu KSČM Josef Babka v reakci na toto tvrzení připomněl, že to je právě TOP 09, která před parlamentními volbami strašila občany a že je to právě TOP 09, která programově rozeštvává různé skupiny společnosti proti sobě - mladé proti starým, zaměstnance proti zaměstnavatelům, zaměstnané proti nezaměstnaným, malé obce proti velkým obcím. Návrh usnesení byl podpořen všemi zastupiteli s výjimkou zastupitelů za TOP 09.

Diskuse se rovněž rozvinula u návrhu na změnu statutu fondu pro děti ohrožené ovzduším. Z tohoto fondu jsou financovány ozdravné pobyty školních dětí v přírodě. Navržená změna statutu spočívala v tom, že se otevřel i pro děti starší 15 let tak, aby nebyly diskriminovány např. děti s odkladem školní docházky. Tuto změnu neakceptovalo Hnutí Ostravak s tím, že může zvýhodnit děti se špatným prospěchem, které pak mohou čerpat dotaci na ozdravný pobyt opakovaně. Zastupitel KSČM Dr. Juroška upozornil na skutečnost, že již současný statut umožňuje dětem jezdit několikrát během školní docházky a že optimální by při nedostatku finančních prostředků ve fondu bylo, aby se určilo, že jedno dítě může využít takovou dotaci pouze jednou za určité období (např. jednou za tři roky). Navrženou změnu klub KSČM podpořil.

Hnutí Ostravak rozpoutalo debatu také v souvislosti s návrhem na poskytnutí dotace ve výši 500 tis. Kč Salesiánskému středisku volného času Don Bosco na dokončení venkovního sportovního areálu. Za klub KSČM podpořil poskytnutí dotace Ing. Luzar, který vysvětlil nutnost poskytnutí dotace.

Klub KSČM se naopak prostřednictvím Ing. Luzara negativně vyjádřil k návrhu na změnu využití dotace SKSB Ostrava, který obdržel dotaci na uspořádání ME 2011 v baseballu kadetů a který chtěl  nyní tyto peníze využít na jinou akci. Leo Luzar upozornil na neférovou taktiku některých sportovních subjektů, kdy požádají několik měst o dotace na uspořádání nějaké akce, tuto akci pak uspořádají tam, kde jim dají nejvíc, ale v ostatních městech uspořádají akci jinou, jen aby dotace nemusely vracet. Náměstek primátora Štěpánek na tento dotaz reagoval v tom smyslu, že tyto praktiky je skutečně možno zaznamenat. Na základě uvedené diskuse nebyla změna účelu použití dotace schválena.

V oblasti dotací pak ještě členka klubu KSČM Ing. Justina Kamená kritizovala neposkytnutí dotace některým neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb. Připomněla skutečnost, že tyto organizace v posledních letech balancují na hraně přežití.

Při projednávání metodiky tvorby rozpočtu na příští rok členové klubu KSČM nepodpořili návrh rady města. Metodika počítá s poklesem daňových příjmů města. Oproti jiným skupinám výdajů  se  otevírá prostor pro výrazné krácení dotací ať již v oblasti sociální, kultury či volného času mládeže. Metodika je celkově stagnační a úspory nejsou strukturovány podle prioritních oblastí, ale je s nimi paušálně počítáno ve všech oblastech.

Z hlediska programu KSČM se jako zajímavý jevil bod programu, který řešil vztahy města a dopravního podniku. Materiál se zabýval třemi hlavními problémy. Navýšením dotace DP nutným kvůli zvýšení cen pohonných hmot, odpuštěním  pokuty dopravnímu podniku za to, že v průběhu stávky zaměstnanců nezajišťoval provoz podle dohodnuté smlouvy a zrušením bezplatné přepravy v době smogové situace. Právě k tomuto třetímu tématu vystoupil Dr. Juroška, který připomněl, že ačkoliv jsme akci SMOG podpořili, upozorňovali jsme, že takto izolované a takto modelované opatření nebude mít příliš efektivní dopad na chování občanů. Klub KSČM nejásal, když byla akce SMOG schválena, a nebude ani truchlit, když bude zrušena. Vyjádřili jsme pochopení pro zrušení akce vzhledem k ekonomickým důvodům, ale současně jsme vyjádřili přesvědčení, že ČSSD jako jednoznačný vítěz minulých komunálních voleb se zcela nevzdává tohoto svého programového požadavku a že by stálo za zvážení vytvoření pracovní skupiny, která by mohla prozkoumat a namodelovat jiný model bezplatné přepravy. K našemu návrhu na bezplatnou MHD v Ostravě Dr. Juroška uvedl, že se jedná o správnou cestu, o progresivní řešení, avšak skutečnost, že se nacházíme v úpadkové době, progresivním řešením příliš nenahrává.

Ing. Martin Juroška, Ph.D., člen klubu KSČM ZMO

Diskusní téma: Podrobná informace ze 10. jednání ZMO dne 14.9.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek