Politická orientace českých občanů – září 2011

11.10.2011 18:32

Součástí šetření CVVM provedeného ve dnech 5. - 12. 9. 2011 bylo několik otázek zaměřených na obecnou politickou orientaci občanů. Výzkum zjišťoval, ke kterým ideologickým proudům se občané cítí být blízko, a dále zkoumal jejich názory na některé základní otázky, v nichž se jednotlivé názorové proudy tradičně rozcházejí. 

V první části šetření respodenti měli se seznamu politických směru vybrat první a případně i druhý z těch, které jsou jim nejbližší (viz tabulka). Výsledky ukazují, že relativně nejčastěji se lidé hlásí k sociálnědemokratickému názoru (22% první volba, 8% druhá volba). Na druhém místě skončil názor liberální (14% první volba, 8% druhá volba)  a konzervativní (12% první volba, 7% druhá volba).

Nejčastější byl souběh názorů v první a druhé volbě konzervativního a liberárního, liberárního s ekologickým, sociálnědemokratického a komunistického se socialistickým.

Z časovho hlediska je vidět že nejvíce klesá inklinace lidí k ztotožnění se vůbec s některým politickým názorem. Z jednotlivých směrů nejvíce poklesl počet lidí ztotožňujících se s ekologickým názorem (-16%) , sociálnědemokratickým názorem (-11%) a křesťanskodemokaratickým názorem (-6%).

 

Směr Celkem 2008 Celkem 2011
sociálnědemokratický 41 30
liberální 25 22
konzervativní 12 19
ekologický 33 17
křesťanskodemokratický 16 10
socialistický 13 10
komunistický 8 10
nacionalistický   1
jiný   3
žádný    -
neví   -

Pozn. : Údaj vyjadřuje procentní podíl respodentů, kteří se k příslušnému názoru přihlásili v první nebo v druhé volbě.

 

Další část výzkumu se zaměřila na na některé základní politicko-filozofické otázky spojené s politickou orientací a to formou devíti  dvojic výroků postavených do vzájemného protikladu s tím, že respodenti měli za úkol se kn im vajádřit na pětibodové škále podle toho, který s dvojic výroků je jim bližší (viz další tabulka).

Výrok A A Střed B Výrok B

Rozvoj hospodářství má být

ponechán vlastnímu vývoji

27 24 42

Rozvoj hospodářství má být

usměrňován státem

velkým hospodářským

podnikům má stát umožnit

co největší samostatnost

26 32 34

Na velké hospodářské

podniky má stát co nejvíce dohlížet

Co nejvíce majetku by mělo 

být v soukromém vlastnictví

29 37 25

Co nejvíce majetku by mělo 

být ve státním vlastnictví

Velikost soukromého

vlastnictví by nijak být

omezována neměla

52 21 21

Velikost soukromého 

vlastnictví by nějakým způsobem

být omezena mělat omezována

Stát by měl zaručit, aby ten, kdo

chce pracovat, dostal práci

60 18 19

Kdo chce pracovat, musí se o získání práce postarat sám

O sociální zabezpečení občanů

se má postarat stát

60 24 13

O svoji sociální situaci se mají občané postarat sami

To, co společnost

vyprodukuje, by mělo být

dále přerozděleno tak, aby měli nakonec všichni přibližně

stejně

23 27 43

To, co společnost

vyprodukuje, by nemělo být

dále nijak znovu přerozděleno, každý má mít tolik, kolik vydělá

Lidem by mělo být dáno co

nejvíce svobody v jednání

69 22 6 Svoboda v jednání lidí by měla být co nejvíce omezena

Důležitým úkolem státu je

vytvářet podmínky pro to,

aby občané mohli uplatnit

svá práva a svobody, pokud

dojde k jejich porušení

69 16 12

Důležitým úkolem státu je

občany preventivně 

kontrolovat a omezovat, aby

nemohli uplatnit porušovat práva a svobody ostatních

 

Z uvedeného průzkumul ze tedy konstatovat, že česká společnost preferuje smíšenou tržní ekonomiku, kde stát vykonává funkci dozorčího a regulátora hospodářství a velkých podniků, aniž by velikost soukromého vlastnictví byla omezována.

V oblasti práce a zaměstnanosti a sociálního zabezpečení předpokládá většina respodentů,  že se o ně stát postará v případě nouze a problémů, ale s nivelizací příjmů  většinou nesouhlasí.

Občané také tíhnou k maximalizaci svobod, a představě státu, který svobody a práva občanů hájí v případě porušení.

Úplné znění výsledku průzkumu ke stažení: ZDE

z materiálů CVVM upravil Jan Jančura

Diskusní téma: Politická orientace českých občanů – září 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek